Súťaž o 1 000 €

na nákup snubných prsteňov

Súťaž o 1 000 € na nákup svadobných obrúčok

Ďakujeme, že ste navštívili náš stánok na Svadobnom veľtrhu, ktorý sa konal na Výstavisku Incheba Bratislava.
Vyplnili ste súťažný formulár? Držíme vám palce. Žrebovať budeme už čoskoro.

Svadobné obrúčky vyhráva

Kristína Gerátová.

Blahoželáme! :)

Podmienky súťaže "Vyhrajte 1 000 € na nákup svadobných obrúčok"

 1. Tento dokument obsahuje úplné znenie záväzných pravidiel týkajúcich sa súťaže "Vyhrajte 1 000 € na nákup svadobných obrúčok".
 2. Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť Eppi SK s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02, Bratislava, IČO: 46878823, DIČ: 2023685169, IČ DPH: SK2023685169, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 121936/B, ktorá je tiež prevádzkovateľom a vlastníkom e-shopu a webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk.
 3. Usporiadateľ týmto vyhlasuje za nižšie uvedených podmienok súťaž "Vyhrajte 1 000 € na nákup svadobných obrúčok".
 4. Súťaž prebehne na Svadobnom veľtrhu, ktorý sa koná na Výstavisku Incheba Bratislava v dňoch 18.- 19.2. 2023
 5. Súťaže sa môže zúčastniť ktorýkoľvek účastník Svadobného veľtrhu, ktorý splní všetky tieto podmienky:
  • a) v priebehu Svadobného veľtrhu vyplní pri stánku usporiadateľa súťažnú kartičku s uvedením svojho mena, priezviska, e-mailovej adresy a špecifikáciu niektorého z modelov svadobných prsteňov z ponuky na www.sperky-a-diamanty.sk, o ktorý by mal záujem;
  • b) súťažnú kartičku vlastnoručne podpíše;
  • c) riadne vyplnenú a podpísanú súťažnú kartičku vhodí do pripraveného boxu usporiadateľa.
 6. Splnením všetkých bodov uvedených v predchádzajúcom odseku sa daná fyzická osoba automaticky stáva účastníkom súťaže (ďalej len "súťažiaci").
 7. Súťažná kartička v zmysle ods. 5 týchto podmienok bude obsahovať aj:
  • a) stručný obsah týchto súťažných podmienok, vr. presného URL odkazu na stránky na webe www.sperky-a-diamanty.sk, kde budú tieto súťažné podmienky (vr. príloh) umiestnené;
  • b) informáciu, že vyplnením a podpisom súťažnej kartičky súhlasí súťažiaci s účasťou v tejto súťaži aj s týmito súťažnými podmienkami;
  • c) Check-box k voliteľnému zaškrtnutiu v prípade súhlasu so zasielaním obchodných oznámení s textom: "Zaškrtnutím súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov (meno, priezvisko a emailová adresa) pre účely zasielania ponúk a obchodných oznámení (newsletterov) na mnou uvedenú emailovú adresu." Zasielanie obchodných oznámení (newsletterov) sa riadi Pravidlami zasielania obchodných informácií - viď tu.
 8. Súťaž prebieha tak, že usporiadateľ vyžrebuje zo súťažiacich dňa 27.2.2023 jedného výhercu, ktorý od usporiadateľa získa zľavu až 1 000 € na nákup jedného páru svadobných obrúčok v eshope www.sperky-a-diamanty.sk.
 9. O výhre bude výherca informovaný bez zbytočného odkladu po jeho vyžrebovaní prostredníctvom e-mailu zaslaného na výhercom poskytnutú e-mailovú adresu. Výsledok súťaže s uvedením krstného mena výhercu bude tiež uverejnený na webových stránkach www.sperky-a-diamanty.sk, prípadne na Facebooku či Instagrame usporiadateľa.
 10. . Výhru (zľavu až do výšky 1 000 € na nákup jedného páru svadobných obrúčok na stránkach www.sperky-a-diamanty.sk) môže výherca uplatniť najneskôr do 31.5.2023; uplynutím danej lehoty nárok výhercu na zľavu bez ďalšieho práva zaniká. Výhru je možné uplatniť iba raz (tj. pri jedinom nákupe v eshope) a iba vo vzťahu k nákupu jedného páru svadobných prsteňov (tj. nie je možné ju uplatniť pri nákupe iba jednej svadobnej obrúčky). Čiastka zľavy 1 000 € je vrátane DPH. Výhra je neprenosná na inú osobu, tzn. výhru smie uplatniť iba osoba výhercu uvedená na príslušnej vyžrebovanej súťažnej kartičke.
 11. Výhra oprávňuje výhercu k tomu, aby v prípade nákupu jedného páru svadobných obrúčok na stránkach www.sperky-a-diamanty.sk získal zľavu na nákup jedného páru svadobných obrúčok až do výšky 1 000 €, pričom platí, že:
  • a) Ak by mala byť celková cena kupovaného páru svadobných prsteňov vyššia ako 1 000 €, uplatní sa zľava v maximálnej možnej výške 1 000 €, s tým, že čiastku kúpnej ceny prevyšujúcu danú čiastku zľavy bude výherca - kupujúci povinný doplatiť;
  • b) Ak by mala byť celková cena kupovaného páru svadobných obrúčok nižšia ako 1 000 €, uplatní sa zľava na celú kúpnu cenu za daný pár svadobných prsteňov, s tým, že kupujúci nemá nárok na preplatenie či náhradu zvyšku zľavy v nevyužitom rozsahu.
 12. . Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia.
 13. . Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, upraviť alebo zrušiť podmienky súťaže či ich platnosť zmeniť alebo zrušiť (prípadne zrušiť celú súťaž), a to bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetových stránkach www.sperky-a-diamanty.sk.
 14. . Usporiadateľ si týmto vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na prípadné vylúčenie ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže. Na výhru nie je žiadny právny nárok. Žiadne alternatívne či náhradné plnenie nebude poskytované.
 15. . Neznalosť ustanovení týchto podmienok (pravidiel) nezakladá súťažiacim nárok na reklamáciu, alebo akékoľvek iné nároky voči usporiadateľovi. Súťaž nie je hazardnou hrou.
 16. . Všetky otázky ochrany osobných údajov sa riadia týmito Pravidlami pre spracovanie osobných údajov - viď tu.

V Bratislave, dňa 27.1.2023