Pravidla pre spracúvanie osobných údajov

Naša obchodná spoločnosť EPPI SK s.r.o., IČO: 46878823, so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121936/B, ako prevádzkovateľ eshopu www.sperky-a-diamanty.sk, týmto vydáva tieto pravidla spracúvania osobných údajov fyzických osôb v súvislosti s prevádzkovaním eshopu www.sperky-a-diamanty.sk.

Tieto pravidla sa vzťahujú iba na spracovávanie osobných údajov fyzických osôb.

Tieto pravidla sú v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“), ktoré je účinné od 25. 5. 2018.

Štandard ochrany osobných údajov návštevníkov nášho eshopu v súvislosti s prevádzkovaním eshopu www.sperky-a-diamanty.sk zodpovedal požiadavkám nariadenia GDPR už aj pred jeho účinnosťou. Keďže je však našim cieľom Vám poskytnúť relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov transparentným, a pokiaľ možno čo najzrozumiteľnejším spôsobom, rozhodli sme sa tento dokument rozdeliť do piatich sekcií, v členení podľa toho, v súvislosti s ktorou Vašou či našou aktivitou (resp. okruhom činností) v rámci nášho eshopu sú tieto Vaše osobné údaje spracúvané. Vymedzenie jednotlivých sekcií nevylučuje prípady, kedy sa takéto jednotlivé okruhy činností budú v praxi prelínať, čo samozrejme nie je možné vylúčiť.

Jedná sa konkrétne o tieto sekcie:

 1. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s využívaním „Cookies“ pri návšteve eshopu www.sperky-a-diamanty.sk

  • Do tejto sekcie spadá spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré získame v súvislosti s využívaním tzv. Cookies pri Vašich návštevách nášho eshopu. Pravidla pre spracúvania osobných údajov získaných na základe takýchto Cookies sa budú líšiť podľa toho, či sa jedná o Cookies:

   • nevyhnutné pre zaistenie riadneho prevádzkovania a fungovania nášho eshopu

    • napr. pre meranie návštevnosti webu, zabezpečenie bezpečného pripojenia a prispôsobovaní zobrazení webových stránok nášho eshopu koncovému zariadeniu

   • ostatné Cookies, predovšetkým pre marketingové účely

    • napr. k cieleniu reklamy
 2. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s ďalším užívaním webových stránok eshopu www.sperky-a-diamanty.sk – mimo súvislosť s využívaním Cookies

  • do tejto sekcie nespadá spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s využívaním Cookies – na tieto prípady dopadá 1. sekcia

  • do tejto sekcie bude spadať spracúvanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete, a to v situáciách, ktoré nesmerujú ku kúpe tovaru z nášho eshopu, napr.:

   • Pokiaľ vyplnením príslušného formulára na našom webe požiadate o uverejnenie Vašej fotografie so šperkom z nášho eshopu na našom webe;

   • Pokiaľ vyplnením príslušného formulára na našom webe požiadate o zaslanie svadobného plánovača.

 3. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s predajom tovaru na eshopu www.sperky-a-diamanty.sk

  • do tejto sekcie bude spadať spracúvanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete predovšetkým v týchto situáciách:

   • v súvislosti s kúpou konkrétneho tovaru z nášho eshopu – tj. uzavretie kúpnej zmluvy;

   • v súvislosti s uzavretím zmluvy na dodávku (výrobu) šperku na mieru, alebo personalizovaného šperku;
   • vykonanie iných opatrení či krokov na Vašu žiadosť, ktoré predchádzajú uskutočnenia kúpy tovaru/produktu z nášho eshopu – napr.

    • Pokiaľ nás vyplnením príslušného formulára na našom webe kontaktujete s akoukoľvek otázkou;

    • Pokiaľ nás vyplnením príslušného formulára na našom webe požiadate o osobnú schôdzku;

    • Pokiaľ nás kontaktujete na našom live chate;

    • Pokiaľ vyplnením príslušného formulára na našom webe požiadate o informácie ohľadom možností kúpy investičných diamantov;

    • Pokiaľ nás požiadate, aby sme Vás do budúcna informovali emailom o dostupnosti tovaru, ktorý je na našom eshope aktuálne „vypredaný“;

    • Pokiaľ vyplnením príslušného formulára (nezáväznej objednávky) na našom webe požiadate o informácie týkajúce sa výroby šperku na mieru (príp. personalizovaných šperkov);

    • Pokiaľ vyplnením príslušného formulára (nezáväznej objednávky) na našom webe požiadate o informácie týkajúce sa výroby firemných a klubových šperkov;

    • v súvislosťou s pokynmi týkajúcimi sa prípravy šperku na mieru, resp. personalizovaného šperku (požiadavka na zakomponovanie prvkov – napr. mena či dátumu narodenia do šperku), apod.

 4. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s doručovaním informácií komerčnej komunikácie pre marketingové účely so súhlasom fyzickej osoby

  • do tejto sekcie budú patriť prípady, keď nám poskytnete dobrovoľne Vašu emailovú adresu pre účely zasielania a doručovania oznámení a informácii komerčnej komunikácie (newsletterov) a súhlas s doručovaním takýchto informácii a oznámení komerčnej komunikácie na danú emailovú adresu – napr. formou zaškrtnutia checkboxu, či iným transparentným, jasným a informovaným spôsobom

 5. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so súťažami organizovanými našou spoločnosťou

  • do tejto sekcie budú spadať spracúvania osobných údajov, ktoré nám poskytnete v rámci súťaží o rôzne ceny, ktoré bude organizovať naša spoločnosť v súvislostí s činnosťou eshopu (napr. priamo na našom eshope, facebooku, apod.)

V podrobnostiach viď ďalej ku každej sekcii:

Ad 1) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s využívaním „Cookies“ pri návšteve eshopu www.sperky-a-diamanty.sk

Prevádzkovateľ:EPPI SK s.r.o.IČO: 46878823, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121936/B
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:sídlo (kontaktná adresa): Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, Slovenská rep. email: otazky@eppi.sk, tel. č.: 0800222330
V akých situáciách bude k danému spracúvaniu dochádzať?

Spadá sem spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré získame v súvislosti s využívaním tzv. Cookies pri Vašich návštevách nášho eshopu www.sperky-a-diamanty.sk.

V rámci webových stránok www.sperky-a-diamanty.sk totiž využívame tzv. súbory „Cookies“. Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka (v danom prípade www.sperky-a-diamanty.sk) odošle do Vášho prehliadača. Súbory Cookies tak umožňuje nášmu eshopu zaznamenať informácie o Vašej návšteve v našom eshope. Pravidla pre spracúvania osobných údajov získaných na základe takýchto Cookies sa budú líšiť podľa toho, či sa jedná o Cookies:

 • nevyhnutné pre zaistenie riadneho prevádzkovania, zabezpečenie bezpečného pripojenia a fungovania nášho eshopu, alebo

 • ostatné Cookies, predovšetkým pre marketingové účely – cielená reklama

Účely spracúvania osobných údajov (a ďalej prehľad kategórii spracúvaných osobných údajov, právne základy spracúvania, doba uchovávania):
 1. Účel 1: Nutnosť zaistenia riadneho prevádzkovania a fungovania nášho eshopu

  • napr. pre meranie návštevnosti webu a prispôsobovaní zobrazení webových stránok nášho eshopu koncovému zariadeniu

  Spracúvanými osobnými údajmi pre tento účel môžu byť predovšetkým:

  • IP adresa, osobné údaje získané na základe Cookies a podľa okolností i iné

  • rozsah spracúvaných osobných údajov sa však môže u jednotlivých dotknutých osôb podľa okolností prípad od prípadu líšiť; dbáme však na to, aby okruh osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, bol vždy pokiaľ možno čo najmenší.

  Právnym základom pre tento účel spracúvania je oprávnený záujem našej spoločnosti (viď čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR)

  • záujem na riadnom fungovaní webových stránok eshopu

  Doba uloženia osobných údajov u prevádzkovateľa:

  • 13 mesiacov od posledného využitia týchto Cookies

 2. Účel 2: Zaistenie cielenej reklamy na predaj tovaru z nášho eshopu, retargeting – tj. Marketingové účely

  • to znamená, že v prípade existencie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov získaných na základe Cookies sledujeme analytickými nástroji nášho webového portálu (eshopu) i Vaše chovanie pri návšteve našich stránok, čo nám umožňuje lepšie reflektovať reakcie návštevníkov eshopu (vrátane Vás), prispôsobovať prostredie eshopu a ponúkané produktové portfólio Vašim potrebám a záujmom a ďalej Vám mimo iné dať cielenú ponuku na kúpu tovaru z nášho eshopu, o ktorý sa podľa našej analýzy zaujímate, alebo ktorý by Vás mohol zaujímať.

  Spracúvanými osobnými údajmi pre tento účel môžu byť predovšetkým:

  • IP adresa, osobné údaje získané na základe Cookies a podľa okolností i iné

  • rozsah spracúvaných osobných údajov sa však môže u jednotlivých dotknutých osôb podľa okolností prípad od prípadu líšiť; dbáme však na to, aby okruh osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, bol vždy pokiaľ možno čo najmenší

  Právnym základom pre tento účel spracúvania je Váš súhlas (viď čl. 6 ods. 1 a) nariadenia GDPR) formou:

  • individuálneho súhlasu – napr. kliknutím na „Povoliť Cookies“ (prípadne tlačidla s iným obdobným znením) v rámci príslušného upozornenia/lište na našom eshope

  Doba uloženia osobných údajov u prevádzkovateľa:

  • 13 mesiacov od posledného využitia týchto Cookies

Žiadne iné účely spracúvania

Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať pre iný účel, než je uvedené vyššie.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Nemáte povinnosť nám Vaše osobné údaje poskytovať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím subjektom (tzv. „príjemcom“) len ak je to nevyhnutné pre naplnenie účelu ich spracúvania.

Jedná sa o tieto kategórie príjemcov údajov:

 • naša materská spoločnosť v Prahe – Next Generation Luxury s.r.o.

 • poskytovatelia služieb webovej analýzy – Google Analytics

 • poskytovatelia marketingových riešení/služieb – Hotjar

 • poskytovatelia platforiem pre reklamné účty – Facebook, Google AdWords

Tučným písmom uvádzame obchodné označenia služieb a platforiem, pod ktorými títo príjemcovia údajov vystupujú.

Osobné údaje nebudú prenášané mimo EHS

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do tretích zemí mimo Európsky hospodársky priestor (členské státy EU + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) ani medzinárodným organizáciám.

Všetci vyššie uvedení príjemcovia Vašich osobných údajov majú svoje sídlo na území EU.

Automatické rozhodovanie. Profilovanie

Osobné údaje sú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza i k tzv. automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. To konkrétne znamená, že v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vám analytické nástroje nášho webového portálu (eshopu) sú schopné dať cielenú ponuku na kúpu tovaru z nášho eshopu, o ktorý sa podľa našej analýzy zaujímate, alebo ktorý by Vás mohol zaujímať.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte niekoľko práv, ktoré môžete realizovať. Jedná sa predovšetkým o:

 • právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov;

 • právo od nás požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ďalej požadovať ich opravu alebo výmaz, alebo požadovať obmedzenie ich spracúvania,

 • právo namietať proti spracúvaniu;

 • právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s právnymi predpismi

 • tzv. „právo na prenosnosť údajov“, čo zahrnuje:

  • právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a to vo forme štruktúrovaného výstupu (napr. formou elektronického pdf súboru),

  • právo požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu (čo aj zrealizujeme, pokiaľ to bude technicky možné).

  Vedľa vyššie uvedených práv Vám v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte i tieto ďalšie práva uvedené pod týmto odkazom.

Ad 2) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s ďalším užívaním webových stránok eshopu www.sperky-a-diamanty.sk - mimo súvislosť s využívaním Cookies

Prevádzkovateľ:EPPI SK s.r.o. IČO: 46878823, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121936/B
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:sídlo (kontaktná adresa): Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, Slovenská rep. email: otazky@eppi.sk, tel. č.: 0800 222 330
V akých situáciách bude k danému spracúvaniu dochádzať?

Spadá sem zpracovávání osobních údajů, které nám poskytnete, a to v situacích, ktoré nám poskytnete, a to v situáciách, ktoré nesmerujú ku kúpe tovaru z nášho eshopu, napr

 • Pokiaľ vyplnením príslušného formulára na našom webe požiadate o uverejnenie Vašej fotografie so šperkom z nášho eshopu na našom eshope;

 • Pokiaľ vyplnením príslušného formulára na našom webe požiadate o zaslanie svadobného plánovača emailom.

Účel spracúvania osobných údajov (a ďalej prehľad kategórii spracúvaných osobných údajov, právne základy spracúvania, doba uchovávania):

Účel: Poskytovanie nadštandardných benefitov (k propagačným účelom) návštevníkom eshopu a s tým spojené plnenia nami dobrovoľne prevzatých povinností voči návštevníkom eshopu na základe ich žiadostí

 • napr. pre zaslanie požadovaného mariaceho prúžku na Vašu adresu, za účelom doručenia svadobného plánovača, za účelom uverejnenia Vami požadovanej fotografie so šperkom od nás

Spracúvanými osobnými údajmi pre tento účel môžu byť predovšetkým:

 • meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska (príp. doručovacia adresa), IP adresa, Vaša podobizeň zachytená na fotografii, a podľa okolností aj iné

 • rozsah spracúvaných osobných údajov sa však môže u jednotlivých dotknutých osôb podľa okolností prípad od prípadu líšiť; dbáme však na to, aby okruh osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, bol vždy pokiaľ možno čo najmenší

Právnym základom pre tento účel spracúvania je Váš súhlas:

 • (viď čl. 6 ods. 1 a) nariadenia GDPR)

Doba uloženia osobných údajov u prevádzkovateľa:

 • 5 rokov od získania Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov

Žiadne iné účely spracúvania

Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať pre iný účel, než je uvedené vyššie.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Nemáte povinnosť nám Vaše osobné údaje poskytovať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím subjektom (tzv. „príjemcom“) len ak je to nevyhnutné pre splnenie nami dobrovoľne prevzatých povinností voči Vám (napr. zaistenie fyzického doručení mariaceho prúžku, apod.).

Jedná sa o tieto kategórie príjemcov údajov:

 • naša materská spoločnosť v Prahe – Next Generation Luxury s.r.o.

 • poskytovatelia webhostingových služieb – Forpsi

 • poskytovatelia kuriérnych a poštových služieb – DPD, DHL, Zásilkovna

 • poskytovatelia CRM software – Pipedrive
 • poskytovatelia ERP software – Helios
 • poskytovatelia konzultantských a poradenských služieb

Tučným písmom uvádzame obchodné označenia služieb a platforiem, pod ktorými títo príjemcovia údajov vystupujú.

Osobné údaje nebudú prenášané mimo EHS

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do tretích zemí mimo Európsky hospodársky priestor (členské státy EU + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) ani medzinárodným organizáciám.

Všetci vyššie uvedení príjemcovia Vašich osobných údajov majú svoje sídlo na území EU.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte niekoľko práv, ktoré môžete realizovať. Jedná sa predovšetkým o:

 • právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov;

 • právo od nás požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ďalej požadovať ich opravu alebo výmaz, alebo požadovať obmedzenie ich spracúvania;

 • právo namietať proti spracúvaniu;

 • právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s právnymi predpismi

 • tzv. „právo na prenosnosť údajov“, čo zahrnuje:

  • právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a to vo forme štruktúrovaného výstupu (napr. formou elektronického pdf súboru),

  • právo požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu (čo aj zrealizujeme, pokiaľ to bude technicky možné).

  Vedľa vyššie uvedených práv Vám v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte i tieto ďalšie práva uvedené pod týmto odkazom.

Ad 3) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s predajom tovaru na eshopu www.sperky-a-diamanty.sk

Prevádzkovateľ:EPPI SK s.r.o. IČO: 46878823, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121936/B0
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:sídlo (kontaktná adresa): Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, Slovenská rep. email: otazky@eppi.sk, tel. č.: 0800222330
V akých situáciách bude k danému spracúvaniu dochádzať?

spadá sem spracúvanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete predovšetkým v týchto situáciách:

 • v súvislosti s kúpou konkrétneho tovaru z nášho eshopu – tj. uzavretie kúpnej zmluvy;

 • v súvislosti s uzavretím zmluvy na dodávku (výrobu) šperku na mieru, alebo personalizovaného šperku;

 • vykonanie iných opatrení či krokov na Vašu žiadosť, ktoré predchádzajú uskutočnenia kúpy tovaru/produktu z nášho eshopu (tzv. „predzmluvné jednania“), napr.

  • pri registrácii – zriadení osobného účtu (konta) na našom eshope;

  • pokiaľ nás vyplnením príslušného formulára na našom webe kontaktujete s akoukoľvek otázkou;

  • pokiaľ nás vyplnením príslušného formulára na našom webe požiadate o osobnú schôdzku;

  • pokiaľ vyplnením príslušného formulára na našom webe požiadate o informácie ohľadom možností kúpy investičných diamantov;

  • pokiaľ nás požiadate, aby sme Vás do budúcna informovali emailom o dostupnosti tovaru, ktorý je na našom eshope aktuálne „vypredaný“;

  • pokiaľ nás kontaktujete na našom live chate;

  • pokiaľ vyplnením príslušného formulára (nezáväznej objednávky) na našom webe požiadate o informácie týkajúce sa výroby šperku na mieru (príp. personalizovaných šperkov);

  • Pokiaľ vyplnením príslušného formulára (nezáväznej objednávky) na našom webe požiadate o informácie týkajúce sa výroby firemných a klubových šperkov;

  • v súvislosťou s pokynmi týkajúcimi sa prípravy šperku na mieru, resp. personalizovaného šperku (požiadavka na zakomponovanie prvkov - napr. mena či dátumu narodenia do šperku), apod.

Účely spracúvania osobných údajov (a ďalej prehľad kategórii spracúvaných osobných údajov, právne základy spracúvania, doba uchovávania):
  1. Účel 1: Realizácia práv a povinností našej spoločnosti zo zmluvného vzťahu, ktorého predmetom je dodávka tovaru, ktorý ste si objednali z nášho eshopu

   • napr. pre zaslanie zakúpeného tovaru (i šperkov na mieru) na Vašu adresu, poskytovanie záručného servisu, apod.

  2. Účel 2: Vykonanie opatrení prijatých v rámci predzmluvných jednaní na Vašu žiadosť

   • napr. za účelom doručenia odpovedí na Vami položené otázky/žiadosti, dohodnutie termínu osobného stretnutia/konzultácie

   Spracúvanými osobnými údajmi pre oba tieto účely môžu byť predovšetkým:

   • meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska (príp. doručovacia adresa), IP adresa a podľa okolností aj iné

   • rozsah spracúvaných osobných údajov sa však môže u jednotlivých dotknutých osôb podľa okolností prípad od prípadu líšiť; dbáme však na to, aby okruh osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, bol vždy pokiaľ možno čo najmenší

   Právnym základom pre oba tieto účely spracúvania je:

   • zmluva s Vami – tj. nevyhnutnosť pre plnenie zmluvného vzťahu s Vami a súvisiacich predzmluvných vzťahov

    • (viď čl. 6 ods. 1 b) nariadenia GDPR)

   Doba uloženia osobných údajov u prevádzkovateľa:

   • do konce trojročnej premlčacej lehoty po ukončení trvania našich zmluvných povinností voči Vám ako zákazníkovi vyplývajúcich z daného zmluvného vzťahu v súvislosti s tovarom či produktom zakúpeným v našom eshope (napr. pri plnení Vašich požiadaviek na čistenie šperku v rámci nami poskytovanej „doživotnej záruky“), minimálne však 10 rokov od získania daných osobných údajov;

   • vo vzťahu k osobným údajom získaným od Vás v rámci predzmluvných jednaní, pokiaľ dané predzmluvné jednania neviedli k tomu, že ste u nás zakúpil tovar či iný produkt – 10 rokov od získania daných osobných údajov

  3. Účel 3: Doručovanie oznámení a informácii komerčnej komunikácie pre marketingové účely (priamy marketing)

   • rozoslanie tzv. newsletterov s ponukami predaja ďalšieho tovaru či produktov z nášho eshopu emailom na emailovú adresu alebo formou SMS na telefonné číslo nášho zákazníka, vrátane zasielania informácií súvisiacich s tovarom, produktom či službami ponúkanými na našom eshope;

   • dodatočné overovanie spokojnosti zákazníkov s nákupom z nášho eshopu.

   Spracúvanými osobnými údajmi pre tento účel môžu byť predovšetkým:

   • Vaša emailová adresa, telefonné číslo či IP adresa, ale podľa okolností aj iné (napr. meno a priezvisko, apod.);

   • rozsah spracúvaných osobných údajov sa však môže u jednotlivých dotknutých osôb podľa okolností prípad od prípadu líšiť; dbáme však na to, aby okruh osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, bol vždy pokiaľ možno čo najmenší

   Právnym základom pre tento účel spracúvania je oprávnený záujem našej spoločnosti (viď čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR v spojení s ustanovením bodu 47 Preambuly nariadenia GDPR) zasielať informácie komerčnej komunikácie a ponuky naším doterajším zákazníkom:

   • Newslettery sú tak naším zákazníkom na základe daného právneho základu doručované iba za predpokladu , že medzi nami trvá relevantný zmluvný vzťah v súvislosti s tovarom či produktom zakúpeným zákazníkom z nášho eshopu;

   • Nejedná sa teda o doručovanie newsletterov na základe Vášho súhlasu – aj keď ani doručovanie newsletterov z tohto titulu nie je vylúčené, pokiaľ bude takýto súhlas riadne udelený v inej súvislosti.

Doba uchovávania osobných údajov u prevádzkovateľa:

  • 10 rokov od získania daných osobných údajov

Žiadne iné účely spracúvania

Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať pre iný účel, než je uvedené vyššie.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Nemáte povinnosť nám Vaše osobné údaje poskytovať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím subjektom (tzv. „príjemcom“) len ak je to nevyhnutné pro riadne splnenie Vašich objednávok a plnenie ďalších našich zmluvných povinností voči Vám (napr. včasné expedovanie a dodávka zakúpeného tovaru, apod.), ako aj pro naplnenie vyššie uvedených účelov spracúvania Vašich osobných údajov.

Jedná sa o tieto kategórie príjemcov údajov:

 • naša materská spoločnosť v Prahe – Next Generation Luxury s.r.o.

 • poskytovatelia webhostingových služieb – Forpsi

 • poskytovatelia kuriérnych a poštových služieb – DPD, DHL, Zásilkovna

 • prevádzkovatelia komunikačných platforiem – SupportBox

 • poskytovatelia platobnej brány (platobné systémy) – CardPay, TatraPay, SporoPay

 • poskytovatelia e-mail marketingových nástrojov – Ecomail

 • poskytovatelia CRM software – Pipedrive, Retino

 • poskytovatelia ERP software – Helios

 • poskytovatelia účtovných systémov – Money S3, Idoklad

 • poskytovatelia konzultantských a poradenských služieb

Tučným písmom uvádzame obchodné označenia služieb a platforiem, pod ktorými títo príjemcovia údajov vystupujú.

Automatické rozhodovanie. Profilovanie

Osobné údaje sú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza i k tzv. automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. To konkrétne znamená, že v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vám analytické nástroje nášho webového portálu (eshopu) sú schopné dať cielenú ponuku na kúpu tovaru z nášho eshopu, o ktorý sa podľa našej analýzy zaujímate, alebo ktorý by Vás mohol zaujímať.

Vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným pre účely priameho marketingu máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu (čo zahŕňa aj profilovanie). Pokiaľ takúto námietku podáte, nebudeme už ďalej dané osobné údaje pre účely priameho marketingu spracúvať.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte niekoľko práv, ktoré môžete realizovať. Jedná sa predovšetkým o:

 • právo od nás požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ďalej požadovať ich opravu alebo výmaz, alebo požadovať obmedzenie ich spracúvania,
 • právo namietať proti spracúvaniu;

 • právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s právnymi predpismi

 • tzv. „právo na prenosnosť údajov“, čo zahrnuje:

  • právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a to vo forme štruktúrovaného výstupu (napr. formou elektronického pdf súboru),

  • právo požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu (čo aj zrealizujeme, pokiaľ to bude technicky možné).

  Vedľa vyššie uvedených práv Vám v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte i tieto ďalšie práva uvedené pod týmto odkazom.

Ad 4) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s doručovaním informácii komerčnej komunikácie pre marketingové účely so súhlasom fyzickej osoby

Prevádzkovateľ:EPPI SK s.r.o. .IČO: 46878823, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121936/B
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:sídlo (kontaktná adresa): Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, Slovenská rep.email: otazky@eppi.sk, tel. č.: 0800 222 330
V akých situáciách bude k danému spracúvaniu dochádzať?

Tieto podmienky dopadajú na tie prípady, keď nám poskytnete dobrovoľne Vašu emailovú adresu pre účely zasielania a doručovania oznámení a informácii komerčnej komunikácie (newsletterov) a súhlas s doručovaním takýchto informácii a oznámení komerčnej komunikácie na danú emailovú adresu – napr. formou zaškrtnutia checkboxu, či iným transparentným, jasným a informovaným spôsobom

Účel spracúvania osobných údajov (a ďalej prehľad kategórii spracúvaných osobných údajov, právne základy spracúvania, doba uchovávania):

Účel: Doručovanie oznámení a informácii komerčnej komunikácie pre marketingové účely (priamy marketing)

 • jedná sa o rozosielanie a doručovanie tzv. newsletterov s ponukami predaja tovaru či produktov z nášho eshopu na Vašu emailovú adresu, vrátane informácií súvisiacich s tovarom, produktmi či službami ponúkanými na našom eshope.

 • Spracúvanými osobnými údajmi pre tento účel môžu byť predovšetkým:

  • Vaša emailová adresa, či IP adresa, ale podľa okolností aj iné (napr. meno a priezvisko, apod.);

  • rozsah spracúvaných osobných údajov sa však môže u jednotlivých dotknutých osôb podľa okolností prípad od prípadu líšiť; dbáme však na to, aby okruh osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, bol vždy pokiaľ možno čo najmenší.

 • Právnym základom pre tento účel spracúvania je Váš súhlas

  • (viď čl. 6 ods. 1 a) nariadenia GDPR)

 • Doba uchovávania osobných údajov u prevádzkovateľa:

  • 5 rokov od získania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Žiadne iné účely spracúvania

Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať pre iný účel, než je uvedené vyššie.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Nemáte povinnosť nám Vaše osobné údaje poskytovať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím subjektom (tzv. „príjemcom“) len ak je to nevyhnutné pre účely zaistenia rozosielania a doručovania oznámení a informácii komerčnej komunikácie (newsletterov).

Jedná sa o tieto kategórie príjemcov údajov:

 • naša materská spoločnosť v Prahe – Next Generation Luxury s.r.o.

 • poskytovatelia webhostingových služieb – Forpsi

 • poskytovatelia e-mail marketingových nástrojov – Ecomail

Tučným písmom uvádzame obchodné označenia služieb a platforiem, pod ktorými títo príjemcovia údajov vystupujú.

Prenos osobných údajov mimo územia EHS

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do tretích zemí mimo Európsky hospodársky priestor (členské státy EU + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) ani medzinárodným organizáciám.

Všetci vyššie uvedení príjemcovia Vašich osobných údajov majú svoje sídlo na území EU.

Automatické rozhodovanie. Profilovanie

Osobné údaje sú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza i k tzv. automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. To konkrétne znamená, že v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vám analytické nástroje nášho webového portálu (eshopu) sú schopné dať cielenú ponuku na kúpu tovaru z nášho eshopu, o ktorý sa podľa našej analýzy zaujímate, alebo ktorý by Vás mohol zaujímať.

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu (čo zahŕňa aj profilovanie). Pokiaľ takúto námietku podáte, nebudeme už ďalej dané osobné údaje pre účely priameho marketingu spracúvať.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte niekoľko práv, ktoré môžete realizovať. Jedná sa predovšetkým o:

 • právo od nás požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ďalej požadovať ich opravu alebo výmaz, alebo požadovať obmedzenie ich spracúvania,

 • právo namietať proti spracúvaniu;

 • právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov;

 • právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s právnymi predpismi

 • tzv. „právo na prenosnosť údajov“, čo zahrnuje:

  • právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a to vo forme štruktúrovaného výstupu (napr. formou elektronického pdf súboru),

  • právo požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu (čo aj zrealizujeme, pokiaľ to bude technicky možné).

Vedľa vyššie uvedených práv Vám v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte i tieto ďalšie práva uvedené pod týmto odkazom.

Ad 5) Spracúvanie osobných údajov v súvislosti so súťažami organizovanými našou spoločnosťou

Prevádzkovateľ:EPPI SK s.r.o.IČO: 46878823, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121936/B
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:sídlo (kontaktná adresa): Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, Slovenská rep. email: otazky@eppi.sk, tel. č.: 0800 222 330
V akých situáciách bude k danému spracúvaniu dochádzať?

Spadá sem spracúvania osobných údajov, ktoré nám poskytnete v rámci súťaží o rôzne ceny, ktoré bude organizovať naša spoločnosť v súvislostí s činnosťou eshopu (napr. priamo na našom eshope, facebooku, apod.)

Účel spracúvania osobných údajov (a ďalej prehľad kategórii spracúvaných osobných údajov, právne základy spracúvania, doba uchovávania):

Účel: Organizácia súťaží o rôzne ceny, a to pre propagačné a marketingové účely

 • Spracúvanými osobnými údajmi pre tento účel môžu byť predovšetkým:

  • meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska (príp. doručovacia adresa), IP adresa, Vaša podobizeň zachytená na fotografii, a podľa okolností aj iné

  • rozsah spracúvaných osobných údajov sa však môže u jednotlivých dotknutých osôb podľa okolností prípad od prípadu líšiť; dbáme však na to, aby okruh osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, bol vždy pokiaľ možno čo najmenší

 • Právnym základom pre tento účel spracúvania je:

  • Váš súhlas (viď čl. 6 ods. 1 a) nariadenia GDPR), a súčasne aj

  • náš oprávnený záujem (viď čl. 6 ods. 1 f) nariadenia GDPR) spočívajúci v nutnosti riadneho organizovania súťaže, jej vyhodnotenia a včasného doručení výhier/cien výhercom

 • Doba uloženia osobných údajov u prevádzkovateľa:

  • 5 rokov od získania daných osobných údajov

Žiadne iné účely spracúvania

Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať pre iný účel, než je uvedené vyššie.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Nemáte povinnosť nám Vaše osobné údaje poskytovať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím subjektom (tzv. „príjemcom“) len ak je to nevyhnutné pre riadne organizovanie a vyhodnotenie súťaže a plnenie ďalších našich povinností s tým spojených (napr. včasná dodávka výhry výhercom, včasné informovanie súťažiacich o priebehu súťaže, apod.)

Jedná sa o tieto kategórie príjemcov údajov:

 • naša materská spoločnosť v Prahe – Next Generation Luxury s.r.o.

 • poskytovatelia webhostingových služieb – Forpsi

 • poskytovatelia kuriérnych a poštových služieb – DPD, DHL, Zásilkovna

 • poskytovatelia ERP software – Helios

 • poskytovatelia konzultantských a poradenských služieb

Tučným písmom uvádzame obchodné označenia služieb a platforiem, pod ktorými títo príjemcovia údajov vystupujú.

Osobné údaje nebudú prenášané mimo EHS

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do tretích zemí mimo Európsky hospodársky priestor (členské státy EU + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) ani medzinárodným organizáciám.

Všetci vyššie uvedení príjemcovia Vašich osobných údajov majú svoje sídlo na území EU.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte niekoľko práv, ktoré môžete realizovať. Jedná sa predovšetkým o:

 • právo od nás požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ďalej požadovať ich opravu alebo výmaz, alebo požadovať obmedzenie ich spracúvania,

 • právo namietať proti spracúvaniu;

 • právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov;

 • právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s právnymi predpismi

 • tzv. „právo na prenosnosť údajov“, čo zahrnuje:

  • právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a to vo forme štruktúrovaného výstupu (napr. formou elektronického pdf súboru),

  • právo požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu (čo aj zrealizujeme, pokiaľ to bude technicky možné).

Vedľa vyššie uvedených práv Vám v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte i tieto ďalšie práva uvedené pod týmto odkazom.

V Prahe, dňa 27. 10. 2020

Príloha č. 1 - Prehľad práv dotknutých osôb

Naša obchodná spoločnosť EPPI SK s.r.o., IČO: 46878823, so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121936/B, ako prevádzkovateľ eshopu www.sperky-a-diamanty.sk,

týmto uvádza zoznam ďalších práv fyzických osôb, ktorých osobné údaje spracúvame (ďalej len ako „dotknutá osoba“).

Tento zoznam práv dotknutých osôb vychádza z obsahu ustanovení čl. 15–22 a čl. 34 nariadenia GDPR.

1. Právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo od nás získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a týmto informáciám:

 • účely spracúvania;

 • kategórie dotknutých osobných údajov;

 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté;

 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

 • existencia práva požadovať od nás opravu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

 • ak sa Vaše osobné údaje nezískali priamo od Vás, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

 • skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás;

 • Pokiaľ by sa Vaše osobné údaje mali prenášať do tretích zemí mimo územie EHS alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 nariadenia GDPR, ktoré sa vzťahujú na takýto prenos dát.

Poskytneme Vám kópiu spracúvaných osobných údajov . Za ďalšie kópie na Vašu žiadosť môžeme účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

Pokiaľ o tieto informácie požiadate v elektronickej forme, odpovieme Vám v bežne používanej elektronickej forme (pokiaľ nás nepožiadate o inú formu výstupu).

2. Právo na opravu

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

So zreteľom na účely spracúvania máte právo i na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím doplnkového vyhlásenia.

3. Právo na výmaz („právo na zabudnutie“)

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, a my máme povinnosť Vaše osobní údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

 • vznesiete námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (ak sú spracúvané z titulu nutnosti splnenia verejného záujmu alebo z titulu nášho oprávneného záujmu), pričom neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie;

 • vznesiete námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú pre účely priameho marketingu;

 • osobní údaje sa spracúvali nezákonne;

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo Slovenskej republiky;

 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti voči dieťati;

Ak by sme Vaše osobné údaje zverejnili, pričom nám vznikne podľa vyššie uvedeného povinnosť ich vymazať, podnikneme so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Bez ohľadu na vyššie uvedené Vás ale upozorňujeme, že nebudeme povinný Vaše osobné údaje vymazať v tom rozsahu, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone zverenej verejnej moci;

 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;

 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že by Vaše právo znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;

 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • napadáte správnosť osobných údajov – v takom prípade dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;

 • pokiaľ je spracúvanie protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

 • pokiaľ už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 • pokiaľ namietate proti spracúvania Vašich osobných údajov (ak sú spracúvané z titulu nutnosti splnenia verejného záujmu alebo z titulu nášho oprávneného záujmu) - v takom prípade dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na Vašej strane.

Pokiaľ bolo spracúvanie obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracúvané iba s Vaším súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej Únie alebo niektorého členského státu. V tokom prípade Vás vopred upozorníme na to, že bude obmedzenie spracúvania zrušené.

5. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Sme povinní oznámiť jednotlivým príjemcom, ktorým boli Vaše osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania realizované v súlade s Vašimi vyššie uvedenými právami, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Pokiaľ nás o to požiadate, informujeme Vás o týchto príjemcoch.

6. Právo na prenosnosť údajov

V prípade, že je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, alebo je nevyhnutné pre plnenie zmluvného vzťahu s nami, alebo sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte ako dotknutá osoba:

 • právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a

 • právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi.

Ak uplatníte toto Vaše právo, sme povinní mu vyhovieť. Vaše právo na prenosnosť údajov ale v žiadnom prípade nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Pri výkone svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Výkonom tohto práva nie sú dotknuté Vaše práva na výmaz. Toto právo sa neuplatní na spracúvania potrebné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

7. Právo namietať

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (ak sú spracúvané z titulu nutnosti splnenia verejného záujmu alebo z titulu nášho oprávneného záujmu) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Vaše osobné údaje nesmieme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vásj týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketing. Pokiaľ budete namietať proti spracúvaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracúvané.

Na tieto práva musíte byť výslovne upozornený a toto právo musí byť uvedené zreteľne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií, a to najneskôr v okamihu prvej našej komunikácie s Vami.

Ako dotknutá osoba môžete uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, máte ako dotknutá osoba právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. To neplatí, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami;

 • povolené právom Európskej Únie alebo Slovenskej republiky;

 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch, že je automatizované rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami, alebo založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, vykonáme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

9. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, oznámime Vám bez zbytočného odkladu i porušenie ochrany osobných údajov. V takom oznámení sa uvedie jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a aspoň informácie a opatrenia uvedené v čl. 33 ods. 3 písm. b), c) a d) nariadenia GDPR.

Oznámení prípadov porušenia zabezpečenia Vašich osobných údajov sa ale nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

 • Prijali sme primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie;

 • Prijali sme následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb uvedené v odseku 1 pravdepodobne už nebude mať dôsledky;

 • vyžadovalo by to neprimerané úsilie. V takom prípade budete informovaní rovnako efektívnym spôsobom.

10. Oznámení o prijatých opatreniach

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme (vo vzťahu k Vami uplatneným právam) informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Tuto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predlžiť o ďalšie dva mesiace. O akomkoľvek takom predlžení Vás informujeme do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad.

Ak podáte žiadosť v elektronickej forme, poskytneme Vám informácie v elektronické forme, ak je to možné, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Pokiaľ neprijmeme opatrenie, o ktoré ste nás požiadal, informujeme Vás bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti o dôvodoch neprijatia Vami požadovaných opatrení a o možnosti podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a žiadať súdnu ochranu.

Informácie a všetky nami realizované úkony v nadväznosti na Vami uplatňované práva sa poskytujú bezplatne. Pokiaľ však budú vaše žiadosti zjavne bezdôvodné alebo neprimerané, predovšetkým kvôli tomu, že sa opakujú, môžeme:

 • uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady

 • odmietnuť žiadosti vyhovieť.