Reklamačný poriadok nákupu v klenotníctve Eppi

Článok I.

Úvodné ustanovenie

 1. Tento dokument vydáva obchodná spoločnosť EPPI SK s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02, Bratislava, IČO: 46878823, DIČ: 2023685169, IČ DPH: SK2023685169, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 121936/B (ďalej aj „Prevádzkovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk. Ďalšie údaje Prevádzkovateľa:

 2. Adresa kamennej predajne: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02, Bratislava

 3. Kontaktná osoba: Matej Sukovský, konateľ

 4. Bankový účet Prevádzkovateľa: 0562822268/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. (IBAN: SK40 0900 0000 0050 7987 3375, SWIFT: GIBASKBX)

 5. E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa:otazky@eppi.sk

 6. Ďalšie kontaktné údaje prevádzkovateľa sú k dispozícii tu.

 7. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07, Bratislava 27, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

  • Tento dokument („Reklamačný poriadok“) obsahuje podmienky k reklamovaniu Tovaru zakúpeného Zákazníkom od Prevádzkovateľa ako predávajúceho v Internetovom obchode www.sperky-a-diamanty.sk, záručné podmienky vzťahujúce sa k predmetnému Tovaru a prípadne ďalšie podmienky.

  • Pojmy použité v tomto dokumente s veľkým začiatočným písmenom, pokiaľ nie sú definované priamo v tomto dokumente (Reklamačnom poriadku), majú rovnaký význam, ako je uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach pre webový portál www.sperky-a-diamanty.sk – dostupnými tu (ďalej jen „Obchodné podmienky“). Jednotlivé ustanovenia tohoto Reklamačného poriadku budú interpretované vždy v kontexte pravidiel vyplývajúcich z Obchodných podmienok.

  Článok II.

  Záruka

  1. Prevádzkovateľ poskytuje Zákazníkovi záruku za akosť Tovaru v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ u konkrétneho výrobku/Tovaru nie je na Webovom portáli uvedené ináč; alebo ak sa strany v jednotlivom prípade nedohodnú inak.

  2. V rámci záruky zodpovedá Prevádzkovateľ Zákazníkovi za to, že Tovar zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam a že je vhodný na účel, na ktorý ho Zákazník požaduje a s ktorým Prevádzkovateľ súhlasil.
  3. Prevádzkovateľ ďalej zodpovedá zákazníkovi za to, že okrem dohodnutých funkcií:
   1. Tovar je vhodný na účel, na ktorý sa bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo pravidlá priemyselnej praxe, ak neexistujú technické normy,
   2. Tovar zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami, vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu, ktoré môže Zákazník rozumne očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia Prevádzkovateľa alebo inej osoby v rovnakom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie;
   3. Tovar sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu a návodu na použitie, ktoré môže Zákazník odôvodnene očakávať, a
   4. Tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú Prevádzkovateľ poskytol Zákazníkovi pred uzavretím zmluvy.
  4. Záruka začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Zákazníkom. Zákazník je povinný prezrieť Tovar ihneď po jeho prevzatí. Zákazník je povinný sa pred prvým použitím Tovaru resp. produktu riadne oboznámiť s návodom a záručnými podmienkami.

  5. Poskytnutím Záruky za akosť sa Prevádzkovateľ zaväzuje Zákazníkovi, že v prípade riadnej reklamácie vád Tovaru zo strany Zákazníka počas záručnej doby uspokojí Zákazníka nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnenia spôsobom uvedeným v bode 3.4 tohto Reklamačného poriadku.

  6. Prevádzkovateľ vydá Zákazníkovi záručný list (záručný list) v textovej forme najneskôr pri prevzatí Tovaru. Záručný list musí byť napísaný jasným a zrozumiteľným jazykom a musí v ňom byť uvedené, že:

   (i) má Zákazník jako kupující ze zákona právo vůči Provozovateli na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a dále

   (ii) označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, sídlo Provozovatele, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky, a to alespoň odkazem na tento Reklamační řád.

  7. Doživotný servis šperkov: V rámci záruky kvality môže Prevádzkovateľ dodatočne poskytnúť Zákazníkovi doživotný servis vo vzťahu ku konkrétnemu šperku. V takom prípade zahŕňa doživotný servis nasledujúce dodatočné výhody:


   7.1. Profesionálne čistenie Šperku zadarmo:
   (i) Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať odborné čistenie šperkov na vlastné náklady.

   (ii) Prevádzkovateľ upozorňuje, že pri profesionálnom čistení môže dôjsť k oprave tzv. „Wear&Tear damage“ poškodenia Šperku (tj. taká oprava môže spočívať napríklad v povrchovej úprave Šperku leštením alebo obnovením vrstvy rhodia, ďalej v kontrole osadenia kameňov a ich upevnenia/dotiahnutia, a pod.), nie však mechanického poškodenia Šperku;

   (iii) Toto plnenie poskytne Prevádzkovateľ Zákazníkovi každých 12 mesiacov (tj. jedenkrát ročne), a to i po uplynutí dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia Šperku;

   (iv) Zákazník zadá požiadavku na vykonanie profesionálneho čistenia Šperku e-mailom na otazky@eppi.sk alebo on-line cez Platformu Retino dostupnú na stránkach www.sperky-a-diamanty.sk pod odkazom tu (ďalej len „Platforma Retino“). Profesionálne čistenie bude vykonané v sídle Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nehradí Zákazníkovi náklady spojené s doručovaním Tovaru Prevádzkovateľovi pre účely profesionálneho čistenia Tovaru, ani náklady na doručenie Tovaru po jeho vyčistení Zákazníkovi, tieto náklady tak nesie v plnom rozsahu sám Zákazník. Cena za doručenie Tovaru po jeho vyčistení Zákazníkovi činí 5 € (DPD) alebo 4 (Zásielkoveň)/Tovar, pokiaľ sa Strany v konkrétnom prípade nedohodnú ináč.

   (v) Nárok na profesionálne čistenie Šperku zaniká (a teda sa neuplatní) v prípade výluk v zmysle ods. 4 tohto čl. II tohto Reklamačného poriadku; Prevádzkovateľ však môže podľa svojho uváženia v jednotlivom prípade rozhodnúť, že profesionálne čistenie Šperku uskutoční na svoje náklady (tj. bezplatne) aj v prípadoch výluk v zmysle ods. 4 tohto čl. II tohto Reklamačného poriadku;

   (vi) Nárok na odborné čistenie Šperku zaniká aj v prípade, ak Prevádzkovateľovi zanikne právo spracúvať osobné údaje Zákazníka spracúvané v súvislosti s kúpou predmetného Šperku (napr. uplynutím stanovenej doby spracúvania) a osobné údaje Zákazníka sú následne v súlade so zákonom odstránené. Prevádzkovateľ však môže na základe vlastného uváženia v jednotlivom prípade na žiadosť Zákazníka rozhodnúť o obnovení služby odborného čistenia Šperkov na určité obdobie.

   7.2. Jedna bezplatná zmena veľkosti prsteňa, ak ide o zlatý alebo platinový prsteň:

   (i) Tento benefit sa nevzťahuje na prstene vyrobené zo striebra.

   (ii) Veľkosť prsteňa je možné upraviť aj po uplynutí dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia Šperku – prsteňa;

   (iii) Ustanovenia bodu 2.7.1 písm. iv) a vi) tohto reklamačného poriadku sa primerane vzťahujú aj na úpravu veľkosti krúžkov.

   (iv) Prevádzkovateľ bezplatne upraví veľkosť prsteňa v rámci doživotného servisu najneskôr do 30 dní od obdŕžania príslušnej požiadavky Zákazníka (režim „Standard“);

   (v) Zákazník smie od Prevádzkovateľa požadovať (e-mailom na otazky@eppi.sk, telefonicky, na online chate Prevádzkovateľa, osobne pri schôdzke v sídle Prevádzkovateľa alebo on-line cez Platformu Retino) úpravu veľkosti prsteňa v zmysle tohto ustanovenia i v režime „Expres“, ktorá je však spoplatnená jednorazovým nevratným poplatkom vo výške 40 EUR. Prevádzkovateľ upraví veľkosť prsteňa v režime „Expres“ (i) do 5 pracovných dní od obdŕžania platby príslušného poplatku v prípade platby poplatku vopred (bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa na základe platobných inštrukcií Prevádzkovateľa), resp. (ii) do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti Zákazníka o úpravu veľkosti prsteňa v režime „Expres“ v prípade, že Zákazník požaduje uhradiť daný poplatok „na dobierku“, alebo osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa; v prípade výberu platby „na dobierku“ alebo „osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa“ nie je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Zákazníkovi upravený prsteň skôr, ako mu Zákazník uhradí príslušný poplatok. Pokiaľ dôjde neskôr z akéhokoľvek dôvodu k zrušeniu zmluvy, na základe ktorej Zákazník získal od Prevádzkovateľa daný Tovar, Prevádzkovateľ Zákazníkovi zaplatený poplatok za úpravu veľkosti prsteňa v režime „Expres“ nevráti a Zákazník ani nemá nárok na vrátenie daného poplatku.

   (vi) Veľkosť prsteňa je možné upraviť maximálne o 3 jednotky veľkosti oproti pôvodnej veľkosti prsteňa. V prípade požiadavky Zákazníka na úpravu veľkosti prsteňa o viac ako 3 jednotky veľkosti, berie Zákazník na vedomie, že v dôsledku takejto úpravy môže dôjsť k narušeniu štruktúry prsteňa a v prípade uskutočnenia takejto úpravy sa záruka Prevádzkovateľa vo vzťahu k príslušnému prsteňu ukončuje (na danú skutočnosť Prevádzkovateľ Zákazníka vopred upozorní písomne alebo e-mailom, s tým, že úpravu veľkosti prsteňa podľa daného pokynu Zákazníka uskutoční iba ak Zákazník na takejto úprave trvá aj po obdŕžaní príslušného poučenia zo strany Prevádzkovateľa a potvrdí to Prevádzkovateľovi písomne, e-mailom na otazky@eppi.skalebo on-line cez Platformu Retino).

   (vii) V prípade požiadavky Zákazníka na úpravu veľkosti gravírovaného prsteňa berie Zákazník na vedomie, že v dôsledku takejto úpravy môže dôjsť k porušeniu gravírovania Šperku –prsteňa (na danú skutočnosť Prevádzkovateľ Zákazníka vopred upozorní písomne alebo e-mailom, s tým, že úpravu veľkosti prsteňa podľa daného pokynu Zákazníka uskutoční iba ak Zákazník na takejto úprave trvá aj po obdŕžaní príslušného poučenia zo strany Prevádzkovateľa a potvrdí to Prevádzkovateľovi písomne, e-mailom na otazky@eppi.skalebo on-line cez Platformu Retino). Prevádzkovateľ tak nezodpovedá za prípadné porušenie gravírovania prsteňa v dôsledku zmeny jeho veľkosti. Pokiaľ pri úprave veľkosti prsteňa dôjde k porušení gravírovaní a Zákazník bude požadovať opravu/obnovu daného gravírovaní, je oprava/obnova gravírovaní spoplatnená podľa interného cenníka Prevádzkovateľa; o cenách za opravu gravírovaní bude Prevádzkovateľ informovať Zákazníka vopred pred zadaním opravy/obnovy gravírovaní. Platbu za opravu/obnovu gravírovaní bude moci Zákazník zaplatiť vopred (bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa na základe platobných inštrukcií Prevádzkovateľa), alebo „na dobierku“, alebo osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa. V prípade výberu platby vopred, nie je Prevádzkovateľ povinný zahájiť opravu skôr, než Prevádzkovateľ obdŕži príslušnú platbu za opravu/obnovu gravírovaní; v prípade výberu platby „na dobierku“ alebo „osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa“ nie je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Zákazníkovi prsteň s opraveným/obnoveným gravírovaním skôr, ako mu Zákazník uhradí príslušnú platbu za opravu/obnovu gravírovania;

  8. Ponákupný servis Hodiniek: V rámci záruky za akosť Hodiniek v trvaní 24 mesiacov je Zákazníkovi navyše poskytnutý ponákupný servis, ktorý zahŕňa:

   8.1. Profesionálne čistenie hodiniek zadarmo:
   (i) Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať odborné čistenie hodiniek na vlastné náklady.

   (ii) Prevádzkovateľ upozorňuje, že odborným čistením možno opraviť "poškodenie opotrebovaním" Hodiniek (pozri vysvetlenie tohto pojmu vyššie), nie však mechanické poškodenie Hodiniek.

   (iii) Prevádzkovateľ poskytne túto službu Zákazníkovi každých 12 mesiacov (t. j. raz ročne), a to aj po uplynutí dvadsiatich štyroch (24) mesiacov odo dňa prevzatia Šperkov.

   (iv) Na odborné čisteni Hodiniek sa primerane vzťahujú body 2.7.1 (iv), (v) a (vi) tohto Reklamačného poriadku.

   8.2. Jedna bezplatná úprava veľkosti hodiniek, ak ide o hodinky s kovovým náramkom
   (i) Zákazník môže požadovať predmetné plnenie len v lehote 24 mesiacov od prijatia Hodín.

   (ii) Na úpravu veľkosti hodiniek sa primerane vzťahuje bod 2.7.1 iv) tohto reklamačného poriadku.

  9. Výluky zo Záruky: Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie Tovaru (napr. poškrabanie, zdeformovanie, ulomenie, prasknutie, rozbitie osadeného kameňa, apod.), používanie Tovaru v neodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, na vady spôsobené neodborným zachádzaním (napr. poškodenie Tovaru chemickými látkami, nevhodnými čistiacimi prostriedkami, apod.), nesprávnou manipuláciou a nesprávnym používaním Tovaru, neodbornou inštaláciou, zanedbaním starostlivosti o Tovar, nesprávnym ošetrovaním Tovaru, nedodŕžaním pokynov pre starostlivosť a ošetrovanie Tovaru podľa čl. IV tohoto Reklamačného poriadku. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká i v prípade neodborného zásahu do výrobku v priebehu záručnej doby osobou inou než Prevádzkovateľom alebo inou než Prevádzkovateľom poverenou osobou; Prevádzkovateľ si taktiež vyhradzuje právo nevrátiť Zákazníkovi za taký Tovar kúpnu cenu, neposkytnúť zľavu z ceny ani takýto Tovar vymeniť za iný Tovar.
  10. Zákazník nie je oprávnený uplatňovať práva z vad Tovaru, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe:

   a) na opotrebovanie veci spôsobene jej obvyklým užívaním;

   b) u Tovaru predávaného za nižší cenu vo vzťahu k vade, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá,

   c) u použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí Zákazníkom, alebo ak to vyplýva z povahy veci.

  11. Prevádzkovateľ však môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť o oprave Tovaru na vlastné náklady (t. j. bezplatne) aj po uplynutí stanovenej záručnej doby a/alebo v prípadoch vylúčenia v zmysle bodov 2.9 a 2.10 tohto reklamačného poriadku.

  Článok III.
  Reklamácia

  1. Zákazník má právo uplatniť u Prevádzkovateľa vady Tovaru iba v prípade kumulatívneho splnenia týchto podmienok:
   (i) Tovar bol zakúpený u Prevádzkovateľa,

   (ii) vykazuje vady, za ktoré Prevádzkovateľ zodpovedá (napr. vady použitého materiálu, vady spôsobené pri výrobe), a

   (iii) vzťahuje sa naň záruka v zmysle čl. II tohto Reklamačného poriadku (tj. Zákazník reklamoval vady Tovaru včas v príslušnej záručnej dobe, pričom sa neuplatnia výluky zo záruky v zmysle čl. II. ods. 6 alebo 7 tohto Reklamačného poriadku).

  2. Zákazník je povinný Prevádzkovateľovi oznámiť vady dodaného Tovaru a uplatniť práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na otazky@eppi.skalebo on-line cez Platformu Retino, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zákazník vadu zistil alebo mohol zistiť pri povinnej prehliadke Tovaru. Zákazník vo svojej reklamácii uvedie číslo Objednávky, presný názov Tovaru, stručný popis vady Tovaru a o spôsob akým sa vada navonok prejavuje a požadovaný spôsob vybavenia reklamácie – tj. uplatňovaný nárok. Zákazník je povinný vo svojej reklamácii uviesť dôsledne a pravdivo všetky body podľa predchádzajúcej vety.

  3. Prevádzkovateľ zaregistruje vo svojej evidencii reklamácií. Ak je Zákazníkom Spotrebiteľ, je Prevádzkovateľ povinný vydať Zákazníkovi písomné potvrdenie o tom, kedy Zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie Zákazník požaduje a kontaktné údaje Spotrebiteľa za účelom poskytnutia informácií o vybavení reklamácie.

  4. Zákazník má pri riadnej a včasnej reklamácii vad Tovaru v závislosti na povahe vady Tovaru tieto práva:

   (i) odstránenie vady Tovaru na náklady Prevádzkovateľa (Zákazník môže v takomto prípade podľa svojej voľby požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane drahý v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre Zákazníka. Prevádzkovateľ môže odmietnuť odstránenie vady, ak to nie je možné alebo je to neprimerane nákladné, pričom sa prihliada najmä na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez riadneho užívania v dôsledku opakovaného výskytu vady. Prevádzkovateľ odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby Zákazníkovi nespôsobila značné ťažkosti, pričom zohľadní povahu veci a účel, na ktorý Zákazník vec zakúpil. Prevádzkovateľ je povinný prevziať vec na vlastné náklady za účelom odstránenia vady);
   alebo

   (ii) primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, ak:

   a) Prevádzkovateľ odmietol odstrániť vadu alebo ju neodstránil v primeranej lehote po upozornení na vadu tak, aby nespôsobil zákazníkovi značné ťažkosti, alebo ju neprevzal na vlastné náklady za účelom odstránenia vady, alebo

   b) sa vada objavuje opakovane, alebo

   c) vada je podstatným porušením zmluvy alebo

   d) z vyjadrenia Prevádzkovateľa alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez podstatných ťažkostí pre Zákazníka.

  5. Zákazník však nemôže odstúpiť od zmluvy v súlade s bodom 3.4 ii) tohto reklamačného poriadku, ak je chyba nepodstatná. Vada sa však nepovažuje za nepodstatnú.

  6. Zákazník je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi, aké právo si zvolil v zmysle bodu 3.4 tohto Reklamačného poriadku, a to buď pri oznámení vady podľa bodu 3.2 tohto Reklamačného poriadku, alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Zákazník nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu Prevádzkovateľa.
  7. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu (pozri bod 3.14 tohto reklamačného poriadku) do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Zákazníkom. Po uplynutí tejto lehoty má Zákazník právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

  8. Pokiaľ je nutné Tovar opraviť nebo vymeniť, Zákazník je povinný Tovar zaslať na adresu Hviezdoslavovo námesti 7, 811 02 Bratislava

  9. Pri výmene vadného Tovaru za nový Tovar je Zákazník povinný Prevádzkovateľovi najskôr vrátiť vec – Tovar pôvodne dodaný. Prevádzkovateľ nie je povinný Zákazníkovi dodať nový Tovar skôr, než bude Prevádzkovateľovi doručený pôvodne dodaný vadný Tovar.

  10. Všetky opravy uskutočnené v nadväznosti na riadnu a oprávnenú reklamáciu vad Tovaru sú v záručnej dobe bezplatné. V ostatných prípadoch bude Zákazník povinný uhradiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s opravou Tovaru (ďalej tiež ako „spoplatnená oprava“).

  11. Odhad nákladov na spoplatnenú opravu v takom prípade Prevádzkovateľ oznámi vopred Zákazníkovi. Prevádzkovateľ nehradí Zákazníkovi náklady spojené s doručovaním Tovaru Prevádzkovateľovi pre účely jeho spoplatnenej opravy, ani náklady na doručenie Tovaru po jeho spoplatnenej oprave Zákazníkovi, a tieto nesie v plnom rozsahu sám Zákazník. Cena za doručenie Tovaru po jeho spoplatnenej oprave Zákazníkovi činí 5 € (DPD) alebo 4 (Zásielkoveň)/Tovar, pokiaľ sa Strany v konkrétnom prípade nedohodnú ináč. Platbu za spoplatnenú opravu Tovaru (vrátane platby za dopravu) bude môcť Prevádzkovateľ uhradiť vopred (bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa na základe platobných inštrukcií Prevádzkovateľa), alebo „na dobierku“, alebo osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa. V prípade výberu platby vopred, nie je Prevádzkovateľ povinný zahájiť opravu skôr, než Prevádzkovateľ obdŕži príslušnú platbu za spoplatnenú opravu; v prípade výberu platby „na dobierku“ alebo „osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa“ nie je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Zákazníkovi opravený Tovar skôr, ako mu Zákazník uhradí príslušnú platbu za spoplatnenú opravu.
  12. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, prevádzkovateľ mu vráti kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bola vec doručená, alebo po tom, čo zákazník preukáže, že vec odoslal.

  13. Prevádzkovateľ odporúča Zákazníkovi, aby si každú zásielku zaslanú Prevádzkovateľovi poistil na účely reklamácie. Tovar musí byť dobre zabalený so všetkými náležitosťami potrebnými na to, aby nedošlo k poškodeniu predmetného Tovaru.
  14. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť sťažnosť v súlade so zákonom a v závislosti od okolností ukončiť reklamačné konanie rozhodnutím o sťažnosti a jedným z týchto spôsobov:

   a) odovzdaním opraveného Tovaru Zákazníkovi;

   b) odoslaním výzvy k prevzatiu Tovaru Zákazníkovi, ak si ho má Zákazník prevziať v prevádzkarni Prevádzkovateľa;

   c) výmenou Tovaru;

   d) vrátením kúpnej ceny Tovaru (Pri reklamácii Tovaru nad 500 € môžu byť peniaze vrátené len prevodom na bankový účet Zákazníka);

   e) vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru;

   f) odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru (napr. z dôvodu oneskorenej reklamácie, uplynutia záručnej doby, alebo výskytu Výluky zo záruky, alebo zániku záruky, apod.).

  15. Zákazník bude o výsledku reklamácie informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a reklamačný protokol dostane aj e-mailom alebo doporučenou poštou spolu s Tovarom.

  16. Reklamácia týkajúca sa prepravy: Ak Zákazník pri prevzatí Tovaru zistí, že obal, v ktorom je Tovar dodaný, nie je v poriadku, je povinný bezodkladne spísať záznam o poškodení priamo s dopravcom. V opačnom prípade Zákazník potvrdí, že obal zásielky nie je poškodený, bezpodmienečným podpisom príslušného dokladu o prevzatí Tovaru od dopravcu. Všetky zásielky sú poistené, takže zodpovednosť za poškodenie Tovaru nesie dopravca.

  17. V prípade, že Zákazník nepostupuje pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácie podľa pokynov Prevádzkovateľa, v dôsledku čoho znemožní Prevádzkovateľovi riadne vybavenie reklamácie, Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné následné škody a/alebo dodatočné náklady, ktoré Zákazníkovi vzniknú v súvislosti s reklamáciou vád. Prevádzkovateľ v takomto prípade nezodpovedá ani za to, že reklamácia Zákazníka nebola vybavená riadne a včas.

  Článok IV.
  Ďalšie práva zákazníka netýkajúce sa reklamácie tovaru

  1. Výmena Šperku s inou požadovanou veľkosťou

   4.1.1. Zákazník je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa (e-mailom na otazky@eppi.sk, telefonicky, na online chate Prevádzkovateľa, osobne pri schôdzke v sídle Prevádzkovateľa alebo on-line cez Platformu Retino) o výmenu Šperku dodaného na základe Objednávky za rovnaký Šperk s inou veľkosťou a Prevádzkovateľ takejto žiadosti vyhovie, pokiaľ sú splnené všetky tieto predpoklady:

   1. daný Šperk je na Webových stránkach Prevádzkovateľa ponúkaný aj v Zákazníkom požadovanej veľkosti;

    • daný Šperk je u Prevádzkovateľa dostupný skladom,

    • Zákazník požiadal o výmenu dodaného Šperku do 60 dní odo dňa dodania príslušného Šperku podľa Objednávky Zákazníkovi, a

    • Prevádzkovateľ Zákazníkovi e-mailom potvrdil, že príslušnej požiadavke na výmenu Šperku vyhovie.

    4.1.2. Zákazník nesie náklady spojené s výmenou Šperku dodaného mu na základe Objednávky za rovnaký Šperk s inou veľkosťou novo požadovanou Zákazníkom, a to jak náklady spojené s vrátením pôvodne dodaného Šperku Prevádzkovateľovi, tak aj náklady spojené s dodaním rovnakého Šperku s inou Zákazníkom novo požadovanou veľkosťou Zákazníkovi.

    4.1.3. Výmenu Šperku dodaného Zákazníkovi na základe Objednávky za rovnaký Šperk s inou veľkosťou novo požadovanou Zákazníkom je možné uskutočniť za predpokladu, že Zákazník už Prevádzkovateľ vrátil pôvodne dodaný Šperk a zaplatil Prevádzkovateľovi kalkulované náklady spojené s výmenou Šperku dodaného Zákazníkovi na základe Objednávky za rovnaký Šperk s inou veľkosťou novo požadovanou Zákazníkom, a to jak náklady spojené s vrátením pôvodne dodaného Šperku Prevádzkovateľovi (pokiaľ má takéto náklady vynaložiť Prevádzkovateľ), tak aj náklady spojené s dodaním rovnakého Šperku s inou novo požadovanou veľkosťou Zákazníkovi vrátane prípadného poistenia (pokiaľ má takéto náklady vynaložiť Prevádzkovateľ); výšku kalkulovaných nákladov oznámi Prevádzkovateľ Zákazníkovi e-mailom. Platbu v zmysle tohto odstavca môže Zákazník uhradiť vopred (bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa na základe platobných inštrukcií Prevádzkovateľa), alebo „na dobierku“, alebo osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa.

    4.1.4. Prevádzkovateľ avšak môže podľa svojho uváženia v jednotlivom prípade rozhodnúť, že náklady na uskutočnenie výmeny Šperku ponesie sám. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť všetkým žiadostiam Zákazníkovi o výmenu Šperku s inou požadovanou veľkosťou, a vyhovenie, resp. nevyhovenie tej ktorej žiadosti je len na uvážení Prevádzkovateľa.

   2. Úprava Šperku
    4.2.1. Zákazník je taktiež oprávnený požiadať Prevádzkovateľa (e-mailom na otazky@eppi.sk, telefonicky, na online chate Prevádzkovateľa, osobne pri schôdzke v sídle Prevádzkovateľa alebo on-line cez Platformu Retino) o úpravu Šperku (s výnimkou veľkosti prsteňa; právo Zákazníka na úprava veľkosti prsteňa sa riadi samostatnou úpravou podľa čl. II. ods. 2 písm. b) tohto Reklamačného poriadku) zakúpeného v Internetovom Obchode (tzv. customization).

    4.2.2. Za Úpravu Šperku sa považuje aj jeho gravírovanie.

    4.2.3. Prevádzkovateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť, ak Zákazník požiadal o úpravu dodaného Šperku do 14 dní odo dňa doručenia príslušného Šperku Zákazníkovi. Prevádzkovateľ však môže podľa svojho uváženia vyhovieť žiadosti Zákazníka o úpravu podanej po uplynutí 14-dňovej lehoty, a to aj opakovane.

    4.2.4. Zákazník znáša náklady spojené s úpravou Šperku, ako aj náklady spojené s doručením predmetného Šperku na účely jeho úpravy Prevádzkovateľovi a náklady spojené s doručením upraveného Šperku späť Zákazníkovi; o vyčíslených nákladoch Prevádzkovateľ informuje Zákazníka vopred e-mailom. Prevádzkovateľ však môže podľa vlastného uváženia v každom jednotlivom prípade rozhodnúť, že náklady na vykonanie úpravy Šperku bude znášať sám.

    4.2.5. Úpravu Šperku v súlade s týmto odsekom tohto Reklamačného poriadku je možné uskutočniť iba za predpokladu, že Zákazník zaplatil Prevádzkovateľovi kalkulované náklady spojené s úpravou daného Šperku podľa požiadavku Zákazníka, ako aj kalkulované náklady spojené s doručením predmetného Šperku pre účely jeho úpravy Poskytovateľovi na Prevádzkovateľom určenú adresu (pokiaľ má takéto náklady vynaložiť Prevádzkovateľ), a náklady spojené s dodaním predmetného upraveného Šperku Zákazníkovi, pokiaľ má takéto náklady vynaložiť Prevádzkovateľ; výšku kalkulovaných nákladov oznámi Prevádzkovateľ Zákazníkovi vopred e-mailom. Platbu v zmysle tohto odstavca môže Zákazník uhradiť vopred (bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa na základe platobných inštrukcií Prevádzkovateľa), alebo „na dobierku“, alebo osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa.

    4.2.6. V prípade úpravy Šperku sa z daného Šperku stáva Tovar v režime „Zákazkovej výroby“, tj. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovar vyrobený na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného Spotrebiteľa, a z toho dôvodu Spotrebiteľ nie je v takom prípade oprávnený odstúpiť od takejto zmluvy bez udania dôvodu postupom podľa čl. VI ods. 2 Obchodných podmienok.

   Článok VI.

   Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

   1. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa (e-mailom na e-mailovou adresu: otazky@eppi.sk) so žiadosťou o nápravu.

   2. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

   4. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/

   Článok VII.

   Závěrečné ustanovenia

   1. Tento Reklamační poriadok platí pre Zákazníka v tom znení, ktoré je uvedené na Webovom portáli v deň odoslania Objednávky v zmysle Obchodných podmienok.

   2. Prevádzkovateľ má právo tento Reklamačný poriadok zmeniť kedykoľvek, zmena Reklamačného poriadku však nemôže Zákazníka spätne negatívne postihnúť (inými slovami: pre Zákazníka sú platné a záväzné podmienky – Reklamačný poriadok aktuálny v čase objednania Tovaru).

   3. Vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom v tomto Reklamačnom poriadku bližšie neupravené, týkajúce sa záruky, zodpovednosti za vady alebo reklamácie, sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

   4. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie tohto Reklamačného poriadku stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení tohto Reklamačného poriadku. Prevádzkovateľ a Zákazník sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a týmto Reklamačným poriadkom ako celku.

   V Prahe, dňa 9.6.2023

   Príloha č. 1 k Reklamačnému Poriadku – Pokyny k starostlivosti o šperky

   Ako sa starať o šperk, aby vám vydržal čo najdlhšie

   Šperk je ozdobou, ktorá Vás reprezentuje. Doprajte mu preto podobnú starostlivosť ako tomu najlepšiemu outfitu. Noste ho vo vhodných situáciách, odkladajte ho na čisté a suché miesto a pravidelne mu doprajte čistiacu kúru.

   Šperk si doma vždy odkladajte

   Šperk odkladajte pred každým upratovaním, športom, varením, kúpaním či manuálnou prácou. Odporúčame ho nasadzovať až tesne pred odchodom z domova a dať ho dolu hneď po príchode domov. Neprospievajú mu ani telové krémy, laky na vlasy či parfumy. Medzi ich aplikáciou a nasadením Šperku preto vyčkajte aspoň 10 minút.

   Odkladajte šperk na bezpečné miesto

   Doprajte svojmu klenotu vlastné bezpečné miesto na odpočinok. Vďaka ukladaniu do šperkovnice, alebo krabičky s jemným vnútorným priestorom Vám vaše cennosti vydržia večnosť. Prach, vlhkosť a mechanické poškodenie sú totiž najčastejšími príčinami znehodnotenia Šperku.

   Čistenie je základ

   Pravidelné odkladanie šperku zaistí jeho žiarivosť na dlhú dobu. I napriek tomu je ale potrebné ho občas šetrne vyčistiť. Postačí teplá voda s kvapkou saponátu a mäkká kefka. Po vyčistení šperk opláchnite studenou vodou a vysušte jemnou handričkou. Raz do roka ho potom zverte do rúk našich odborníkov. Táto služba je zdarma a sľubujeme, že vám ho vrátime ako nový.

   Starostlivosť o dražšie šperky a veľké drahokamy

   K drahším šperkom a modelom s veľkými drahokamami je nutné sa chovať ešte s väčšou opatrnosťou. Pokiaľ s nimi cestujete, vždy si pribaľte špeciálny vypolstrovaný úložný box, ktorý budete mať behom cesty u seba. V prípade spoločenských akcií dávajte pozor, aby sa napríklad tlakom drahokam neuvoľnil a nestratil sa.

   Šperky neskladujte pohromade

   Vzhľadom k jemnej povrchovej úprave jednotlivých klenotov nie je dobré ich odkladať pohromade. Môžu sa poškrabať a v kontaktu s inými kovmi môže dôjsť i k oxidácii. V žiadnom prípade ich teda neodkladajte napríklad do peňaženky k minciam.

   Ako šperk určite nečistiť

   Na šperk nikdy nepoužívajte zubnú pastu, mydlo, chemické prostriedky, ale ani gumové či latexové rukavice. Tieto látky môžu klenot pripraviť o lesk alebo ho trvale poškodiť a znehodnotiť. Rovnako tak sa vyhnite kontaktu s krémami, lakom na vlasy a parfumami.

   Šperk si sami neupravujte

   Pokiaľ potrebujete šperk trochu pozmeniť či prispôsobiť jeho veľkosť, kontaktujte nás. Radi s Vami preberieme všetky možnosti. Pokiaľ to bude možné, šperk upravíme podľa vašich predstáv. Určite sa však do toho nepúšťajte sami.

   Drahokamové šperky nevystavujte extrémnym podmienkám

   Šperky obsahujúce diamanty či iné drahokamy vyžadujú špecifickú starostlivosť. Drahé kamene síce sú mechanicky odolné, ale nešetrným zaobchádzaním či prudkým odkladaním na tvrdý povrch ich môžete nenávratne poškodiť. Taktiež sa vyhnite extrémnym teplotným zmenám.

   Starostlivosť o enamelové šperky

   Enamelové šperky sú ručne robené a ich hlavnou prísadou je sklo. Prosíme, doprajte svojmu klenotu náležitú starostlivosť, nech vám môže robiť radosť večne. POZOR, IDE O KREHKÝ MATERIÁL!

   • Ako enamelový šperk čistiť:

    • K čisteniu stačí kvapka saponátu a vlažná voda. Keď Váš enamelový šperk budete touto zmesou s pomocou bavlnenej handričky, pravidelne čistiť, vydrží žiarivý celé roky.

   • Čo s enamelovým šperkom robiť:

    • Dávajte ho dole vždy pri príchode domov

    • Nasaďte si ho až vo chvíli, keď z domu odchádzate

    • Ukladajte ho do šperkovnice či inej čalúnenej krabičky

    • Uchovávajte ho v suchu a izbovej teplote

    • Narábajte s ním opatrne, pri náraze by mohol popraskať

   • Čo s enamelovým šperkom nerobiť:

    • Neumývajte s ním riad, môže popraskať alebo zmeniť farbu

    • Nepoužívajte naň žiadnu chemickú látku ani slanú vodu

    • Nenoste ho vo vlhku

    • Nenamáčajte ho do teplej vody

    • Nepoužívajte naň ultrazvukové čističe