Reklamačný poriadok

Článok I.

Úvodné ustanovenie

 1. Tento dokument vydáva obchodná spoločnosť EPPI SK s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02, Bratislava, IČO: 46878823, DIČ: 2023685169, IČ DPH: SK2023685169, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 121936/B (ďalej aj „Prevádzkovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk. Ďalšie údaje Prevádzkovateľa:

   • Adresa kamennej predajne: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02, Bratislava

   • Kontaktná osoba: Matej Sukovský, konateľ

   • Bankový účet Prevádzkovateľa: 0562822268/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. (IBAN: SK40 0900 0000 0050 7987 3375, SWIFT: GIBASKBX)

   • E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa:otazky@eppi.sk

   • Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07, Bratislava 27, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

 2. Tento dokument („Reklamačný poriadok“) obsahuje podmienky k reklamovaniu Tovaru zakúpeného Zákazníkom od Prevádzkovateľa ako predávajúceho v Internetovom obchode www.sperky-a-diamanty.sk, záručné podmienky vzťahujúce sa k predmetnému Tovaru a prípadne ďalšie podmienky.

 3. Pojmy použité v tomto dokumente s veľkým začiatočným písmenom, pokiaľ nie sú definované priamo v tomto dokumente (Reklamačnom poriadku), majú rovnaký význam, ako je uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach pre webový portál www.sperky-a-diamanty.sk – dostupnými tu (ďalej jen „Obchodné podmienky“). Jednotlivé ustanovenia tohoto Reklamačného poriadku budú interpretované vždy v kontexte pravidiel vyplývajúcich z Obchodných podmienok.

Článok II.

Záruka

 1. Prevádzkovateľ poskytuje Zákazníkovi záruku za akosť Tovaru v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ u konkrétneho výrobku/Tovaru nie je na Webovom portáli uvedené ináč; zárukou za akosť sa Prevádzkovateľ ako predávajúci zaväzuje, že vec (Tovar) bude po určitú dobu spôsobilá k použitiu pre obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 2. V rámci záruky za akosť Hodiniek v trvaní 24 mesiacov je Zákazníkovi navyše poskytnutý ponákupný servis, ktorý zahŕňa:

  1. Bezplatnú opravu Hodiniek v období 24 mesiacov od prevzatia Hodiniek - neplatí v prípade mechanického poškodenia Hodiniek alebo v ďalších prípadoch výluk v zmysle ods. 6 tohto čl. II tohto Reklamačného poriadku;
  2. Bezplatnú úpravu veľkosti Hodiniek jedenkrát v období 24 mesiacov od prevzatia Hodiniek - vzťahuje sa iba na kovové náramky Hodiniek;
  3. Možnosť profesionálneho čistenia Hodiniek, každých 12 mesiacov (tj raz za rok) - Prevádzkovateľ upozorňuje, že pri profesionálnom čistení môže dôjsť k oprave tzv. „Wear&Tear damage“ poškodeniu Hodiniek (tj takáto oprava môže spočívať napr. v prevedení povrchovej úpravy Hodiniek leštením alebo obnovením vrstvy ródia, ďalej v kontrole osadenia kameňov a ich utiahnutí, apod.) nie však mechanického poškodenia Hodiniek.
 3. Doživotná záruka: Pokiaľ poskytuje Prevádzkovateľ u konkrétneho Šperku doživotnú záruku, je tým myslené poskytnutie záruky za akosť Šperku počas doby, kedy prináleží príslušnému Zákazníkovi vlastnícke právo k danému Šperku (tj. od zaplatenia kúpnej ceny za daný Šperk podľa príslušnej kúpnej zmluvy Prevádzkovateľovi až do okamihu straty vlastníckeho práva Zákazníka k danej veci).

  1. Bezplatná oprava Šperku v období 24 mesiacov od prevzatia Šperku

    • neplatí v prípade mechanického poškodenia Šperku alebo v ďalších prípadoch výluk v zmysle ods. 6 tohoto čl. II tohoto Reklamačného poriadku;

    • Prevádzkovateľ však môže podľa svojho uváženia v jednotlivom prípade rozhodnúť, že opravu Šperku uskutoční na svoje náklady (tj. bezplatne) i po uplynutí takto stanovenej doby (24 mesiacov od prevzatia Šperku) a/alebo i v prípadoch výluk v zmysle ods. 6 tohoto čl. II tohoto Reklamačného poriadku.

  2. Doživotní servis – zahŕňa tieto služby:
   1. Jedna úprava veľkosti prsteňa zdarma:

    • Iba v prípade, že sa jedná o zlatý alebo platinový prsteň; tento benefit – úprava veľkosti prsteňa zdarma – sa tak nevzťahuje na prstene vyrobené zo striebra;

    • Veľkosť prsteňa je možné upraviť aj po uplynutí dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia Šperku – prsteňa;

    • Prevádzkovateľ bezplatne upraví veľkosť prsteňa v rámci doživotného servisu najneskôr do 3 týždňov od obdŕžania príslušnej požiadavky Zákazníka (režim „Standard“);

    • Zákazník smie od Prevádzkovateľa požadovať (e-mailom na otazky@eppi.sk, telefonicky, na online chate Prevádzkovateľa, alebo osobne pri schôdzke v sídle Prevádzkovateľa) úpravu veľkosti prsteňa v zmysle tohto ustanovenia i v režime „Expres“, ktorá je však spoplatnená jednorazovým nevratným poplatkom vo výške 40 EUR. Prevádzkovateľ upraví veľkosť prsteňa v režime „Expres“ (i) do 5 pracovných dní od obdŕžania platby príslušného poplatku v prípade platby poplatku vopred (bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa na základe platobných inštrukcií Prevádzkovateľa), resp. (ii) do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti Zákazníka o úpravu veľkosti prsteňa v režime „Expres“ v prípade, že Zákazník požaduje uhradiť daný poplatok „na dobierku“, alebo osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa; v prípade výberu platby „na dobierku“ alebo „osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa“ nie je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Zákazníkovi upravený prsteň skôr, ako mu Zákazník uhradí príslušný poplatok. Pokiaľ dôjde neskôr z akéhokoľvek dôvodu k zrušeniu zmluvy, na základe ktorej Zákazník získal od Prevádzkovateľa daný Tovar, Prevádzkovateľ Zákazníkovi zaplatený poplatok za úpravu veľkosti prsteňa v režime „Expres“ nevráti a Zákazník ani nemá nárok na vrátenie daného poplatku.

    • Veľkosť prsteňa je možné upraviť maximálne o 3 jednotky veľkosti oproti pôvodnej veľkosti prsteňa. V prípade požiadavky Zákazníka na úpravu veľkosti prsteňa o viac ako 3 jednotky veľkosti, berie Zákazník na vedomie, že v dôsledku takejto úpravy môže dôjsť k narušeniu štruktúry prsteňa a v prípade uskutočnenia takejto úpravy sa záruka Prevádzkovateľa vo vzťahu k príslušnému prsteňu ukončuje (na danú skutočnosť Prevádzkovateľ Zákazníka vopred upozorní písomne alebo e-mailom, s tým, že úpravu veľkosti prsteňa podľa daného pokynu Zákazníka uskutoční iba ak Zákazník na takejto úprave trvá aj po obdŕžaní príslušného poučenia zo strany Prevádzkovateľa a potvrdí to Prevádzkovateľovi písomne alebo e-mailom na otazky@eppi.sk).

    • V prípade požiadavky Zákazníka na úpravu veľkosti gravírovaného prsteňa berie Zákazník na vedomie, že v dôsledku takejto úpravy môže dôjsť k porušeniu gravírovania Šperku –prsteňa (na danú skutočnosť Prevádzkovateľ Zákazníka vopred upozorní písomne alebo e-mailom, s tým, že úpravu veľkosti prsteňa podľa daného pokynu Zákazníka uskutoční iba ak Zákazník na takejto úprave trvá aj po obdŕžaní príslušného poučenia zo strany Prevádzkovateľa a potvrdí to Prevádzkovateľovi písomne alebo e-mailom na otazky@eppi.sk). Prevádzkovateľ tak nezodpovedá za prípadné porušenie gravírovania prsteňa v dôsledku zmeny jeho veľkosti. Pokiaľ pri úprave veľkosti prsteňa dôjde k porušení gravírovaní a Zákazník bude požadovať opravu/obnovu daného gravírovaní, je oprava/obnova gravírovaní spoplatnená podľa interného cenníka Prevádzkovateľa; o cenách za opravu gravírovaní bude Prevádzkovateľ informovať Zákazníka vopred pred zadaním opravy/obnovy gravírovaní. Platbu za opravu/obnovu gravírovaní bude moci Prevádzkovateľ zaplatiť vopred (bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa na základe platobných inštrukcií Prevádzkovateľa), alebo „na dobierku“, alebo osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa. V prípade výberu platby vopred, nie je Prevádzkovateľ povinný zahájiť opravu skôr, než Prevádzkovateľ obdŕži príslušnú platbu za opravu/obnovu gravírovaní; v prípade výberu platby „na dobierku“ alebo „osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa“ nie je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Zákazníkovi prsteň s opraveným/obnoveným gravírovaním skôr, ako mu Zákazník uhradí príslušnú platbu za opravu/obnovu gravírovania;

    • Prevádzkovateľ nehradí Zákazníkovi náklady spojené s doručovaním prsteňa Prevádzkovateľovi pre účely úpravy veľkosti, ani náklady na doručenie prsteňa po úprave jeho veľkosti Zákazníkovi, a tieto tak nesie v plnom rozsahu sám Zákazník.

   2. Nárok na profesionálne čistenie Šperku:

    • každých 12 mesiacov (tj. jedenkrát ročne), a to i po uplynutí dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia Šperku;

    • Prevádzkovateľ upozorňuje, že pri profesionálnom čistení môže dôjsť k oprave tzv. „Wear&Tear damage“ poškodenia Šperku (tj. taká oprava môže spočívať napríklad v povrchovej úprave Šperku leštením alebo obnovením vrstvy rhodia, ďalej v kontrole osadenia kameňov a ich upevnenia/dotiahnutia, a pod.), nie však mechanického poškodenia Šperku;

    • Nárok na profesionálne čistenie Šperku zaniká (a teda sa neuplatní) v prípade výluk v zmysle ods. 4 tohto čl. II tohto Reklamačného poriadku; Prevádzkovateľ však môže podľa svojho uváženia v jednotlivom prípade rozhodnúť, že profesionálne čistenie Šperku uskutoční na svoje náklady (tj. bezplatne) aj v prípadoch výluk v zmysle ods. 4 tohto čl. II tohto Reklamačného poriadku;

 4. Prevádzkovateľ nehradí Zákazníkovi náklady spojené s doručovaním Tovaru Prevádzkovateľovi pre účely profesionálneho čistenia Tovaru, ani náklady na doručenie Tovaru po jeho vyčistení Zákazníkovi, tieto náklady tak nesie v plnom rozsahu sám Zákazník. Cena za doručenie Tovaru po jeho vyčistení Zákazníkovi činí 5 € (DPD) alebo 4 (Zásielkoveň)/Tovar, pokiaľ sa Strany v konkrétnom prípade nedohodnú ináč.

 5. Záruka začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Zákazníkom. Zákazník je povinný prezrieť Tovar ihneď po jeho prevzatí. Zákazník je povinný sa pred prvým použitím Tovaru resp. produktu riadne oboznámiť s návodom a záručnými podmienkami.

 6. Výluky zo Záruky: Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie Tovaru (napr. poškrabanie, zdeformovanie, ulomenie, prasknutie, rozbitie osadeného kameňa, apod.), používanie Tovaru v neodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, na vady spôsobené neodborným zachádzaním (napr. poškodenie Tovaru chemickými látkami, nevhodnými čistiacimi prostriedkami, apod.), nesprávnou manipuláciou a nesprávnym používaním Tovaru, neodbornou inštaláciou, zanedbaním starostlivosti o Tovar, nesprávnym ošetrovaním Tovaru, nedodŕžaním pokynov pre starostlivosť a ošetrovanie Tovaru podľa čl. IV tohoto Reklamačného poriadku. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká i v prípade neodborného zásahu do výrobku v priebehu záručnej doby osobou inou než Prevádzkovateľom alebo inou než Prevádzkovateľom poverenou osobou; Prevádzkovateľ si taktiež vyhradzuje právo nevrátiť Zákazníkovi za taký Tovar kúpnu cenu, neposkytnúť zľavu z ceny ani takýto Tovar vymeniť za iný Tovar.

 7. Ďalšie Výluky: Zákazník nie je oprávnený uplatňovať práva z vad Tovaru, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe:

   • na opotrebovanie veci spôsobene jej obvyklým užívaním;

   • u Tovaru predávaného za nižší cenu vo vzťahu k vade, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá,

   • u použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí Zákazníkom, alebo ak to vyplýva z povahy veci.

Článok III.

Reklamácia

 1. Zákazník má právo uplatniť u Prevádzkovateľa vady Tovaru iba v prípade kumulatívneho splnenia týchto podmienok: (i) Tovar bol zakúpený u Prevádzkovateľa, (ii) vykazuje vady, za ktoré Prevádzkovateľ zodpovedá (napr. vady použitého materiálu, vady spôsobené pri výrobe), a (iii) vzťahuje sa naň záruka v zmysle čl. II tohto Reklamačného poriadku (tj. Zákazník reklamoval vady Tovaru včas v príslušnej záručnej dobe, pričom sa neuplatnia výluky zo záruky v zmysle čl. II. ods. 6 alebo 7 tohto Reklamačného poriadku).

 2. Zákazník je povinný Prevádzkovateľovi oznámiť vady dodaného Tovaru a uplatniť práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na otazky@eppi.sk, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zákazník vadu zistil alebo mohol zistiť pri povinnej prehliadke Tovaru. Zákazník vo svojej reklamácii uvedie číslo Objednávky, presný názov Tovaru, stručný popis vady Tovaru a o spôsob akým sa vada navonok prejavuje a požadovaný spôsob vybavenia reklamácie – tj. uplatňovaný nárok. Zákazník je povinný vo svojej reklamácii uviesť dôsledne a pravdivo všetky body podľa predchádzajúcej vety. Riadne uplatnenú reklamáciu Prevádzkovateľ zaregistruje vo svojej evidencii reklamácií. V prípade, že je Zákazník Spotrebiteľom, je Prevádzkovateľ povinný Zákazníkovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Prevádzkovateľ požaduje a taktiež termín vybavenia danej reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí písomne doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom (predovšetkým potvrdením vo formáte pdf o uplatnení reklamácie doručeným Prevádzkovateľom Zákazníkovi e-mailom).

 3. Zákazník má pri riadnej a včasnej reklamácii vad Tovaru v závislosti na povahe vady Tovaru tieto práva:

  1. V prípade výskytu neodstrániteľnej vady, ktorá bráni tomu, aby sa mohol Tovar riadne užívať k príslušnému účelu, má Zákazník právo na výmenu veci (Tovaru) za novú vec, pokiaľ to nie vzhľadom k povahe vady neprimerané; pokiaľ sa však vada týka iba súčasti veci, môže Zákazník požadovať len výmenu takej súčasti. Pokiaľ nie je dodanie novej veci (resp. jej súčasti) možné, alebo to Prevádzkovateľ neoprávnene odmietne, má Zákazník právo odstúpiť od zmluvy;

  2. V prípade výskytu neodstrániteľnej vady, ktorá však nebráni tomu, aby sa mohol Tovar riadne užívať k jeho bežnému účelu, smie Zákazník požadovať okrem nárokov v zmysle písm. a) tohto odseku Reklamačného poriadku aj primeranú zľavu z ceny. Výška primeranej zľavy z ceny bude predmetom dohody strán;

  3. V prípade výskytu odstrániteľnej vady, má Zákazník právo, aby bola vada Tovaru bezplatne, včas a riadne odstránená (opravená). O spôsobe odstránenia vady (oprave) rozhoduje Prevádzkovateľ. Zákazník smie namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci (Tovaru), alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi ako predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti;

  4. Rovnaké práva ako v písm. a) tohto odseku Reklamačného poriadku (tj. dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti veci, resp. právo od zmluvy odstúpiť) prináležia Zákazníkovi aj v prípade, ak sa síce jedná o odstrániteľné vady, Zákazník však nemôže Tovar pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň po dvoch opravách) alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať;

  5. Pokiaľ Zákazník neodstúpi od zmluvy, ani neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčastí alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z ceny. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať novú vec (Tovar) bez vad, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by uskutočnenie nápravy Zákazníkovi spôsobilo značné komplikácie.

  6. Ak má vec (Tovar) vadu, za ktorú zodpovedá Prevádzkovateľ, pričom sa jedná o vec predávanú za nižší cenu nebo o vec použitú, má Zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu z ceny.

 4. Opätovne zdôrazňujeme, že Zákazník je povinný Prevádzkovateľovi oznámiť, aké právo v zmysle ods. 3 tohto článku Reklamačného poriadku si vybral, už pri oznámení vady postupom podľa ods. 2 tohto článku Reklamačného poriadku, alebo bez zbytočného odkladu po danom oznámení vady. Uskutočnenú voľbu nemôže Zákazník zmeniť bez súhlasu Prevádzkovateľa; to neplatí, pokiaľ Zákazník žiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľnou.

 5. Ak Spotrebiteľ riadne uplatní reklamáciu, Prevádzkovateľ ako predávajúci (alebo ním určená osoba) je povinný poučiť Spotrebiteľa o jeho právach, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch je možné reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí danej lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (v dôsledku čoho mu bude vrátená príslušná kúpna cena) alebo má právo na výmenu Tovaru za nový výrobok (Tovar).

 6. Pokiaľ je nutné Tovar opraviť nebo vymeniť, Zákazník je povinný Tovar zaslať na adresu Hviezdoslavovo námesti 7, 811 02 Bratislava; doručenie Tovaru na danú adresu je považované za doručenie Tovaru Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ prevádzkuje zásielkový obchod a z toho dôvodu je možné všetky reklamácie a výmeny Tovaru realizovať iba prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. iného kuriéra, pokiaľ nebude medzi stranami dohodnuté ináč; Tovar zaslaný na dobierku nie je Prevádzkovateľ povinný preberať. Prevádzkovateľ Zákazníkovi odporúča nechať daný Tovar zasielaný pre účely reklamácie poistiť. Tovar je nutné dobre zabaliť, so všetkými náležitosťami, tak aby nedošlo k akémukoľvek možnému poškodeniu. Prevádzkovateľ odporúča, aby Zákazník v zásielke faktúru nezasielal. Prevádzkovateľ eviduje faktúru a údaje o Tovare vo svojom internom systéme. V prípade, že Zákazník nepostupuje pri uplatňovaní reklamácie podľa pokynov Prevádzkovateľa a v dôsledku toho znemožní Prevádzkovateľovi riadne vybavenie reklamácie, nezodpovedá Prevádzkovateľ za následne vzniknuté škody a/alebo dodatočné náklady Zákazníka spojené s reklamáciou vad. Prevádzkovateľ v takom prípade taktiež nezodpovedá ani za nevybavenie reklamácie Zákazníka riadne a včas.

 7. Pri výmene vadného Tovaru za nový Tovar je Zákazník povinný Prevádzkovateľovi najskôr vrátiť vec – Tovar pôvodne dodaný. Prevádzkovateľ nie je povinný Zákazníkovi dodať nový Tovar skôr, než bude Prevádzkovateľovi doručený pôvodne dodaný vadný Tovar.

 8. Všetky opravy uskutočnené v nadväznosti na riadnu a oprávnenú reklamáciu vad Tovaru sú v záručnej dobe bezplatné. V ostatných prípadoch bude Zákazník povinný uhradiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s opravou Tovaru (ďalej tiež ako „spoplatnená oprava“) – odhad nákladov na spoplatnenú opravu v takom prípade Prevádzkovateľ oznámi vopred Zákazníkovi. Prevádzkovateľ nehradí Zákazníkovi náklady spojené s doručovaním Tovaru Prevádzkovateľovi pre účely jeho spoplatnenej opravy, ani náklady na doručenie Tovaru po jeho spoplatnenej oprave Zákazníkovi, a tieto nesie v plnom rozsahu sám Zákazník. Cena za doručenie Tovaru po jeho spoplatnenej oprave Zákazníkovi činí 5 € (DPD) alebo 4 (Zásielkoveň)/Tovar, pokiaľ sa Strany v konkrétnom prípade nedohodnú ináč. Platbu za spoplatnenú opravu Tovaru (vrátane platby za dopravu) bude môcť Prevádzkovateľ uhradiť vopred (bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa na základe platobných inštrukcií Prevádzkovateľa), alebo „na dobierku“, alebo osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa. V prípade výberu platby vopred, nie je Prevádzkovateľ povinný zahájiť opravu skôr, než Prevádzkovateľ obdŕži príslušnú platbu za spoplatnenú opravu; v prípade výberu platby „na dobierku“ alebo „osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa“ nie je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Zákazníkovi opravený Tovar skôr, ako mu Zákazník uhradí príslušnú platbu za spoplatnenú opravu.

 9. Prevádzkovateľ reklamáciu vybaví a oznámi Zákazníkovi výsledok prešetrenia reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V prípadoch Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom, je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu jednostranne predlžiť o ďalších 30 dní.

 10. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nie je možné od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Prevádzkovateľ ako predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia. Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje všetky náležitosti podľa predchádzajúcej vety sa neprihliada.

 11. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Prevádzkovateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením nepreukáže zodpovednosť Prevádzkovateľa za vadu, je povinný Prevádzkovateľovi nahradiť náklady spojené s odborným posúdením. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Prevádzkovateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady; znova uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť.

 12. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy Prevádzkovateľa je Zákazník povinný si v lehote 15 dní prevziať od Prevádzkovateľa reklamovaný Tovar resp. produkt, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou Tovaru resp. produktu alebo zamietnutím reklamácie.

 13. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. odovzdaním opraveného Tovaru Zákazníkovi;

  2. odoslaním výzvy k prevzatiu Tovaru Zákazníkovi, ak si ho má Zákazník prevziať v prevádzkarni Prevádzkovateľa;

  3. výmenou Tovaru;

  4. vrátením kúpnej ceny Tovaru (Pri reklamácii Tovaru nad 500 € môžu byť peniaze vrátené len prevodom na bankový účet Zákazníka);

  5. vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru;

  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru (napr. z dôvodu oneskorenej reklamácie, uplynutia záručnej doby, alebo výskytu Výluky zo záruky, alebo zániku záruky, apod.).

 14. O výsledku reklamácie bude Zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s Tovarom reklamačný protokol. Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať Spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis poskytne Prevádzkovateľ Zákazníkovi na vyžiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailom.

 15. Reklamácia týkajúca sa prepravy:

Ak Zákazník zistí pri preberaní Tovaru, že balenie, v ktorom je Tovar doručovaný nie je v poriadku, je Zákazník povinný ihneď vyhotoviť záznam o poškodení priamo s prepravcom. Inak Zákazník podpisom príslušného dokumentu o prevzatí Tovaru od dopravcu (bez oznámenia akýchkoľvek výhrad ohľadom poškodenia obalu) potvrdzuje, že obal zásielky je nepoškodený. Všetky zásielky sú poistené, takže zodpovednosť nesie prepravca. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia Tovaru nie je možné uznať.

Článok IV.

Pokyny k starostlivosti o šperky

 1. Pokyny k starostlivosti o Šperky sú uvedené v Prílohe č. 1 k tomuto Reklamačnému poriadku.

Článok V.

Ďalšie práva zákazníka netýkajúce sa reklamácie tovaru

 1. Výmena Šperku s inou požadovanou veľkosťou

  Zákazník je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa (e-mailom na otazky@eppi.sk, telefonicky, na online chate Prevádzkovateľa, alebo osobne pri schôdzke v sídle Prevádzkovateľa) o výmenu Šperku dodaného na základe Objednávky za rovnaký Šperk s inou veľkosťou a Prevádzkovateľ takejto žiadosti vyhovie, pokiaľ sú splnené všetky tieto predpoklady:

  1. daný Šperk je na Webových stránkach Prevádzkovateľa ponúkaný aj v Zákazníkom požadovanej veľkosti;

   • daný Šperk je u Prevádzkovateľa dostupný skladom,

   • Zákazník požiadal o výmenu dodaného Šperku do 60 dní odo dňa dodania príslušného Šperku podľa Objednávky Zákazníkovi, a

   • Prevádzkovateľ Zákazníkovi e-mailom potvrdil, že príslušnej požiadavke na výmenu Šperku vyhovie.

   Zákazník nesie náklady spojené s výmenou Šperku dodaného mu na základe Objednávky za rovnaký Šperk s inou veľkosťou novo požadovanou Zákazníkom, a to jak náklady spojené s vrátením pôvodne dodaného Šperku Prevádzkovateľovi, tak aj náklady spojené s dodaním rovnakého Šperku s inou Zákazníkom novo požadovanou veľkosťou Zákazníkovi. Výmenu Šperku dodaného Zákazníkovi na základe Objednávky za rovnaký Šperk s inou veľkosťou novo požadovanou Zákazníkom je možné uskutočniť za predpokladu, že Zákazník už Prevádzkovateľ vrátil pôvodne dodaný Šperk a zaplatil Prevádzkovateľovi kalkulované náklady spojené s výmenou Šperku dodaného Zákazníkovi na základe Objednávky za rovnaký Šperk s inou veľkosťou novo požadovanou Zákazníkom, a to jak náklady spojené s vrátením pôvodne dodaného Šperku Prevádzkovateľovi (pokiaľ má takéto náklady vynaložiť Prevádzkovateľ), tak aj náklady spojené s dodaním rovnakého Šperku s inou novo požadovanou veľkosťou Zákazníkovi vrátane prípadného poistenia (pokiaľ má takéto náklady vynaložiť Prevádzkovateľ); výšku kalkulovaných nákladov oznámi Prevádzkovateľ Zákazníkovi e-mailom. Platbu v zmysle tohto odstavca môže Zákazník uhradiť vopred (bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa na základe platobných inštrukcií Prevádzkovateľa), alebo „na dobierku“, alebo osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ avšak môže podľa svojho uváženia v jednotlivom prípade rozhodnúť, že náklady na uskutočnenie výmeny Šperku ponesie sám. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť všetkým žiadostiam Zákazníkovi o výmenu Šperku s inou požadovanou veľkosťou, a vyhovenie, resp. nevyhovenie tej ktorej žiadosti je len na uvážení Prevádzkovateľa.

  2. Úprava Šperku

  Zákazník je taktiež oprávnený požiadať Prevádzkovateľa (e-mailom na otazky@eppi.sk, telefonicky, na online chate Prevádzkovateľa, alebo osobne pri schôdzke v sídle Prevádzkovateľa) o úpravu Šperku (s výnimkou veľkosti prsteňa; právo Zákazníka na úprava veľkosti prsteňa sa riadi samostatnou úpravou podľa čl. II. ods. 2 písm. b) tohto Reklamačného poriadku) zakúpeného v Internetovom Obchode (tzv. customization). Prevádzkovateľ takejto žiadosti vyhovie, pokiaľ Zákazník požiadal o úpravu dodaného Šperku do 14 dní odo dňa dodania príslušného Šperku podľa Objednávky Zákazníkovi; Prevádzkovateľ ale môže podľa svojho uváženia vyhovieť žiadosti Zákazníka o úpravu podanej i po uplynutí danej štrnásťdennej lehoty, a to i opakovane. Zákazník nesie náklady spojené s úpravou Šperku dodaného Zákazníkovi, ako aj náklady spojené s dodaním Šperku určeného k úprave Prevádzkovateľovi na Prevádzkovateľom určenú adresu, ako aj predmetného upraveného Šperku Zákazníkovi; Prevádzkovateľ avšak môže podľa svojho uváženia v jednotlivom prípade rozhodnúť, že náklady na uskutočnenie úpravy Šperku ponesie sám. Za Úpravu Šperku sa považuje aj jeho gravírovanie.

  Úpravu Šperku v súlade s týmto odsekom tohto Reklamačného poriadku je možné uskutočniť iba za predpokladu, že Zákazník zaplatil Prevádzkovateľovi kalkulované náklady spojené s úpravou daného Šperku podľa požiadavku Zákazníka, ako aj kalkulované náklady spojené s doručením predmetného Šperku pre účely jeho úpravy Poskytovateľovi na Prevádzkovateľom určenú adresu (pokiaľ má takéto náklady vynaložiť Prevádzkovateľ), a náklady spojené s dodaním predmetného upraveného Šperku Zákazníkovi, pokiaľ má takéto náklady vynaložiť Prevádzkovateľ; výšku kalkulovaných nákladov oznámi Prevádzkovateľ Zákazníkovi vopred e-mailom. Platbu v zmysle tohto odstavca môže Zákazník uhradiť vopred (bezhotovostným prevodom na účet Prevádzkovateľa na základe platobných inštrukcií Prevádzkovateľa), alebo „na dobierku“, alebo osobne v prevádzkarni Prevádzkovateľa.

  V prípade úpravy Šperku sa z daného Šperku stáva Tovar v režime „Zákazkovej výroby“, tj. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovar vyrobený na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného Spotrebiteľa, a z toho dôvodu Spotrebiteľ nie je v takom prípade oprávnený odstúpiť od takejto zmluvy bez udania dôvodu postupom podľa čl. VI ods. 2 Obchodných podmienok.

  Článok VI.

  Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

  1. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa (e-mailom na e-mailovou adresu: otazky@eppi.sk) so žiadosťou o nápravu.

  2. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

  4. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/

  Článok VII.

  Závěrečné ustanovenia

  1. Tento Reklamační poriadok platí pre Zákazníka v tom znení, ktoré je uvedené na Webovom portáli v deň odoslania Objednávky v zmysle Obchodných podmienok.

  2. Prevádzkovateľ má právo tento Reklamačný poriadok zmeniť kedykoľvek, zmena Reklamačného poriadku však nemôže Zákazníka spätne negatívne postihnúť (inými slovami: pre Zákazníka sú platné a záväzné podmienky – Reklamačný poriadok aktuálny v čase objednania Tovaru).

  3. Vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom v tomto Reklamačnom poriadku bližšie neupravené, týkajúce sa záruky, zodpovednosti za vady alebo reklamácie, sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  4. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie tohto Reklamačného poriadku stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení tohto Reklamačného poriadku. Prevádzkovateľ a Zákazník sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a týmto Reklamačným poriadkom ako celku.

  V Prahe, dňa 15.11.2019

  Príloha č. 1 k Reklamačnému Poriadku – Pokyny k starostlivosti o šperky

  Ako sa starať o šperk, aby vám vydržal čo najdlhšie

  Šperk je ozdobou, ktorá Vás reprezentuje. Doprajte mu preto podobnú starostlivosť ako tomu najlepšiemu outfitu. Noste ho vo vhodných situáciách, odkladajte ho na čisté a suché miesto a pravidelne mu doprajte čistiacu kúru.

  Šperk si doma vždy odkladajte

  Šperk odkladajte pred každým upratovaním, športom, varením, kúpaním či manuálnou prácou. Odporúčame ho nasadzovať až tesne pred odchodom z domova a dať ho dolu hneď po príchode domov. Neprospievajú mu ani telové krémy, laky na vlasy či parfumy. Medzi ich aplikáciou a nasadením Šperku preto vyčkajte aspoň 10 minút.

  Odkladajte šperk na bezpečné miesto

  Doprajte svojmu klenotu vlastné bezpečné miesto na odpočinok. Vďaka ukladaniu do šperkovnice, alebo krabičky s jemným vnútorným priestorom Vám vaše cennosti vydržia večnosť. Prach, vlhkosť a mechanické poškodenie sú totiž najčastejšími príčinami znehodnotenia Šperku.

  Čistenie je základ

  Pravidelné odkladanie šperku zaistí jeho žiarivosť na dlhú dobu. I napriek tomu je ale potrebné ho občas šetrne vyčistiť. Postačí teplá voda s kvapkou saponátu a mäkká kefka. Po vyčistení šperk opláchnite studenou vodou a vysušte jemnou handričkou. Raz do roka ho potom zverte do rúk našich odborníkov. Táto služba je zdarma a sľubujeme, že vám ho vrátime ako nový.

  Starostlivosť o dražšie šperky a veľké drahokamy

  K drahším šperkom a modelom s veľkými drahokamami je nutné sa chovať ešte s väčšou opatrnosťou. Pokiaľ s nimi cestujete, vždy si pribaľte špeciálny vypolstrovaný úložný box, ktorý budete mať behom cesty u seba. V prípade spoločenských akcií dávajte pozor, aby sa napríklad tlakom drahokam neuvoľnil a nestratil sa.

  Šperky neskladujte pohromade

  Vzhľadom k jemnej povrchovej úprave jednotlivých klenotov nie je dobré ich odkladať pohromade. Môžu sa poškrabať a v kontaktu s inými kovmi môže dôjsť i k oxidácii. V žiadnom prípade ich teda neodkladajte napríklad do peňaženky k minciam.

  Ako šperk určite nečistiť

  Na šperk nikdy nepoužívajte zubnú pastu, mydlo, chemické prostriedky, ale ani gumové či latexové rukavice. Tieto látky môžu klenot pripraviť o lesk alebo ho trvale poškodiť a znehodnotiť. Rovnako tak sa vyhnite kontaktu s krémami, lakom na vlasy a parfumami.

  Šperk si sami neupravujte

  Pokiaľ potrebujete šperk trochu pozmeniť či prispôsobiť jeho veľkosť, kontaktujte nás. Radi s Vami preberieme všetky možnosti. Pokiaľ to bude možné, šperk upravíme podľa vašich predstáv. Určite sa však do toho nepúšťajte sami.

  Drahokamové šperky nevystavujte extrémnym podmienkám

  Šperky obsahujúce diamanty či iné drahokamy vyžadujú špecifickú starostlivosť. Drahé kamene síce sú mechanicky odolné, ale nešetrným zaobchádzaním či prudkým odkladaním na tvrdý povrch ich môžete nenávratne poškodiť. Taktiež sa vyhnite extrémnym teplotným zmenám.

  Starostlivosť o enamelové šperky

  Enamelové šperky sú ručne robené a ich hlavnou prísadou je sklo. Prosíme, doprajte svojmu klenotu náležitú starostlivosť, nech vám môže robiť radosť večne. POZOR, IDE O KREHKÝ MATERIÁL!

  • Ako enamelový šperk čistiť:

   • K čisteniu stačí kvapka saponátu a vlažná voda. Keď Váš enamelový šperk budete touto zmesou s pomocou bavlnenej handričky, pravidelne čistiť, vydrží žiarivý celé roky.

  • Čo s enamelovým šperkom robiť:

   • Dávajte ho dole vždy pri príchode domov

   • Nasaďte si ho až vo chvíli, keď z domu odchádzate

   • Ukladajte ho do šperkovnice či inej čalúnenej krabičky

   • Uchovávajte ho v suchu a izbovej teplote

   • Narábajte s ním opatrne, pri náraze by mohol popraskať

  • Čo s enamelovým šperkom nerobiť:

   • Neumývajte s ním riad, môže popraskať alebo zmeniť farbu

   • Nepoužívajte naň žiadnu chemickú látku ani slanú vodu

   • Nenoste ho vo vlhku

   • Nenamáčajte ho do teplej vody

   • Nepoužívajte naň ultrazvukové čističe