Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v Eppi

Obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenie. Prevádzkovateľ

 1. Prevádzkovateľ je spoločnosť Eppi SK s.r.o., so sídlom:Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02, Bratislava, IČO: 46878823, DIČ: 2023685169, IČ DPH: SK2023685169, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 121936/B, ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú k dispozícii pod týmto odkazom.
 3. Číslo účtu: 05079873375/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. (IBAN: SK40 0900 0000 0050 7987 3375, SWIFT: GIBASKBX).

  Článok II
  Vymedzenie základných pojmov

  1. Ak nie je uvedené inak, nasledujúce pojmy a skratky, ak sú uvedené veľkými písmenami, majú nasledujúci význam:

  • "Hodinky" - znamená akékoľvek hodinky ponúkané Prevádzkovateľom v Internetovom obchode

  • "Internetový obchod" alebo "Eshop" - znamená internetový obchod prevádzkovaný Prevádzkovateľom na webovom portáli www.sperky-a-diamanty.sk

  • "Ďalší Tovar"– znamená akýkoľvek Tovar ponúkaný Prevádzkovateľom v Internetovom obchode, ktorý nespadá pod definíciu „Šperku“ alebo „Hodiniek“

  • "Občiansky zákonník" je zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení

  • "Objednávka" je záväzné vyjadrenie záujmu Zákazníka o objednanie a kúpu Tovaru v Internetovom obchode na Webovom portáli. Objednávka odoslaná Prevádzkovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka.

  • "Pracovný deň" – je deň v týždni s výnimkou soboty a nedele a/alebo s výnimkou akéhokoľvek dňa, ktorý je podľa právnych predpisov Slovenskej republiky štátnym sviatkom alebo dňom pracovného pokoja

  • "Spotrebiteľ" - znamená fyzickú osobu, ktorá je zákazníkom a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo hmotný prospech z poskytnutej služby jej neslúži na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania

  • "Šperk" resp. "Šperky" – znamená akékoľvek šperky ako ozdobné predmety, ktoré sa nosia na tele alebo na odeve, ponúkané Prevádzkovateľom v Internetovom obchode (predovšetkým sa jedná o prstene, náramky, náhrdelníky, náušnice, prívesky, brošne, manžetové gombíky, spony)

  • "Zákazník" - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá si objedná a zakúpi Tovar v Obchode

  • "Tovar" – znamená spoločne Šperky, Hodinky a Ďalší Tovar

  Článok III.
  Objednávka. Uzatvorenie zmluvy

  1. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje zoznam Tovaru ponúkaného Prevádzkovateľom ako predávajúcim k predaji Zákazníkom, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivého ponúkaného Tovaru. Ponuka predaja Tovaru a ceny tohto Tovaru zostávajú platné po dobu ich zobrazovania vo webovom rozhraní Internetového obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Prevádzkovateľa uzavrieť so Zákazníkom kúpnu zmluvu i za individuálne dohodnutých podmienok.

  2. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru Zákazníkovi.

  3. Pri vytváraní a zadávaní objednávky sa zákazník riadi pokynmi uvedenými vo webovom rozhraní internetového obchodu. Údaje alebo polia, ktoré je Prevádzkovateľ povinný vyplniť, zadať alebo zaškrtnúť v procese vytvárania Objednávky, sú označené hviezdičkou; bez vyplnenia, zadania alebo zaškrtnutia všetkých požadovaných údajov nie je možné Objednávku dokončiť alebo odoslať Prevádzkovateľovi.

  4. Kliknutím na tlačidlo "DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU A ZAPLATIŤ" zákazník súhlasí so zvoleným spôsobom platby, spôsobom dopravy a uvedenými nákladmi na dopravu, ako aj s obsahom týchto obchodných podmienok a pravidlami spracovania osobných údajov zákazníka. Kliknutím na dané tlačidlo sa objednávka považuje za úspešne zadanú a dokončenú a považuje sa za záväzný prejav vôle (ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy) Zákazníka voči Prevádzkovateľovi s cieľom zaplatiť Prevádzkovateľovi príslušnú cenu za Tovar.

  5. V prípade výberu spôsobu platby "Rýchla platba kreditnou kartou", "Rýchly online prevod" alebo "Elektronická peňaženka" bude Zákazník po vyplnení povinných údajov a kliknutí na tlačidlo "DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU A ZAPLATIŤ" presmerovaný na príslušnú platobnú bránu s tým, že po úspešnom zadaní príslušnej platby bude opäť presmerovaný na webové rozhranie Internetového obchodu, ktoré obsahuje rekapituláciu zrealizovanej Objednávky; takto vykonaná platba sa považuje za zálohu na úhradu kúpnej ceny za predpokladu, že v okamihu potvrdenia Objednávky Prevádzkovateľom Zákazníkovi v súlade s ust. 3 tohto článku Obchodných podmienok bude záloha v plnej výške započítaná na úhradu Kúpnej ceny a poplatkov za súvisiace služby.

  6. V prípade výberu spôsobu platby "Dobierka" alebo "Bankový prevod" bude Zákazník po vyplnení povinných údajov a kliknutí na tlačidlo "DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU A ZAPLATIŤ" presmerovaný do podsekcie webového rozhrania Internetového obchodu, ktorá obsahuje rekapituláciu Objednávky.

  7. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Zákazníkom ako kupujúcim, ktorý sa považuje v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. za kúpnu zmluvu uzatváranú na diaľku, vzniká potvrdením Objednávky (akceptáciou) zo strany Prevádzkovateľa Zákazníkovi, čo bude uskutočnené telefonicky na telefónnom čísle Zákazníka (telefonický rozhovor za účelom potvrdenia Objednávky môže byť Prevádzkovateľom nahrávaný, o čom je Prevádzkovateľ povinný Zákazníka informovať a vyžiadať si k tomu jeho súhlas) a/alebo emailom na uvedenú emailovú adresu Zákazníka; k danému okamihu teda dochádza medzi Zákazníkom ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy ohľadom Zákazníkom objednaného Tovaru, ktorej predmetom je povinnosť Zákazníka uhradiť Prevádzkovateľovi dojednanú kúpnu cenu za objednaný Tovar a povinnosť Prevádzkovateľa dodať Zákazníkovi ním objednaný a zaplatený Tovar. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie Objednávky najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom došlo k obdŕžaniu Objednávky Zákazníka. Pokiaľ nedôjde v lehote podľa predchádzajúcej vety k potvrdeniu Objednávky zo strany Prevádzkovateľa, zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom na základe príslušnej Objednávky Zákazníka nevznikne (a Prevádzkovateľovi vzniká povinnosť vrátiť Zákazníkovi čiastku zálohy na úhradu kúpnej ceny v prípade, ak ju už Zákazník uhradil), s výnimkou prípadu, že Prevádzkovateľ dá dostatočne určitým spôsobom najavo, že hodlá príslušnú Objednávku Zákazníka aj napriek márnemu uplynutiu lehoty podľa predchádzajúcej vety potvrdiť. Kupujúci získa vlastníctvo k Tovaru podľa zmluvy zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru Prevádzkovateľovi.

  8. Ak Prevádzkovateľ telefonicky kontaktuje Zákazníka s ponukou na uzavretie zmluvy ohľadom iného než Zákazníkom objednaného Tovaru, musia byť Zákazníkovi na začiatku každého rozhovoru oznámené identifikačné údaje Prevádzkovateľa ako predávajúceho – a to obchodné meno a sídlo Prevádzkovateľa, ďalej obchodný zámer telefonickej komunikácie s uvedením a špecifikáciou pôvodnej Objednávky, a informáciu o povinnosti zaplatiť za Tovar alebo uhradiť iné náklady a poplatky, s tým, že v prípade akceptácie takejto ponuky Zákazníkom dochádza k zmene pôvodnej Objednávky a jej akceptácii Prevádzkovateľom, v dôsledku čoho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy ohľadom Tovaru podľa Zákazníkom telefonicky akceptovanej ponuky, čo bude Zákazníkovi bez zbytočného odkladu potvrdené aj emailom na emailovú adresu Zákazníka; telefonický rozhovor za účelom uzatvorenia takejto zmluvy môže byť Prevádzkovateľom nahrávaný, o čom je Prevádzkovateľ povinný Zákazníka informovať a vyžiadať si k tomu jeho súhlas. K danému okamihu teda dochádza medzi Zákazníkom ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy ohľadom Zákazníkom telefonicky akceptovaného Tovaru, ktorej predmetom je povinnosť Zákazníka uhradiť Prevádzkovateľovi dojednanú kúpnu cenu za takto objednaný Tovar a povinnosť Prevádzkovateľa dodať Zákazníkovi ním takto objednaný a zaplatený Tovar.

  9. Údaje zákazníka vyplnené zákazníkom v procese vytvárania objednávky a uvedené v jeho objednávke budú prevádzkovateľom považované za správne. Poskytnuté údaje použije Prevádzkovateľ na riadne a včasné vybavenie Objednávky Zákazníka.

  10. Prevádzkovateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky (množstvo Tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Zákazníka o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

  11. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.

  12. Všetky ponuky na predaj Tovaru umiestnené v Eshope sú nezáväzné. Zákazník preto berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, t. j. nie je povinný prijatú Objednávku prijať, a to najmä s osobami, ktoré skôr podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok) alebo iný záväzkový právny vzťah s Prevádzkovateľom.

  13. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkom pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Zákazník sám.

  Článok IV.
  Spôsob dodania. Dodacie lehoty

  1. Zákazník má možnosť vybrať si jeden z uvedených spôsobov dopravy počas procesu vytvárania Objednávky:
   1. Kuriérnou službou DPD – Zákazník obdrží pred doručením Tovaru emailovú a SMS notifikáciu o čase doručovania zásielky. Pred samotným doručením zásielky je Zákazník kontaktovaný telefonicky kuriérom. Tento spôsob dopravy je spopltnený sumou 3 €. V podrobnostiach sa doručovanie zásielok riadi príslušnými podmienkami príslušnej kuriérnej služby.

   2. Zasielkovňou – Zákazník obdrží pred doručením Tovaru emailovú a SMS notifikáciu s pokynmi pre vyzdvihnutie zásielky na vybranom výdajnom mieste. Tento spôsob dopravy je zadarmo. V podrobnostiach sa doručovanie zásielok riadi príslušnými podmienkami zásielkovej služby.

   3. Osobné vyzdvihnutie v Bratislave- na adreseHviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, v pracovných dňoch medzi 8:00 – 17:30 hod., a to od okamihu obdŕžania emailovej správy Prevádzkovateľa o tom, že predmetný Tovar je pripravený k vyzdvihnutiu.

   4. DHL Kuriér - Zákazník dostane pred doručením Tovaru SMS notifikáciu o čase doručovania zásielky. Tento spôsob doručenia je určený pre zásielky mimo SR, a je spoplatnený čiastkou 40 €. V podrobnostiach sa doručovanie zásielok riadi príslušnými podmienkami DHL.
  2. Doručenie Tovaru na dodaciu adresu prebehne v pracovné dni v čase obvyklej pracovnej doby.

  3. Štandardné dodacie lehoty

   Dátum doručenia alebo „dodacia lehota“ uvádza termín, v ktorom bude Tovar Prevádzkovateľom Zákazníkovi dodaný (doručený) alebo pripravený na osobný odber v závislosti na Zákazníkom vybranému spôsobe dopravy/doručenia.

   Prevádzkovateľ je povinný dodať (doručiť) Zákazníkovi Tovar v dodacej lehote uvedenej u príslušnej položky Tovaru na Eshope, pokiaľ sa Prevádzkovateľ nedohodne so Zákazníkom v jednotlivom prípade ináč.

   Ak pre daný Tovar nie je v Eshope uvedená dodacia lehota, potom je Prevádzkovateľ povinný dodať takýto Tovar Zákazníkovi do 5 týždňov.

   Rozhodujúci okamih pre začiatok behu ktorejkoľvek dodacej lehoty sa určuje podľa týchto pravidiel:

   1. v prípade úhrady kúpnej ceny (nie dobierkou) jedinou platbou, je rozhodujúcim okamihom pre začiatok behu dodacej lehoty pripísanie celej kúpnej ceny za Tovar uvedenej v Objednávke na účet Prevádzkovateľa;
   2. v prípade voľby spôsobu platby dobierkou (pokiaľ je umožnená) je rozhodujúcim okamihom pre začiatok behu dodacej lehoty potvrdenie Objednávky Prevádzkovateľom;
   3. v prípade úhrady kúpnej ceny v splátkach v zmysle ustanovenia čl. V ods. 4 týchto Obchodných podmienok je rozhodujúcim okamihom pre začiatok behu dodacej lehoty pripísanie 1. časti kúpnej ceny Tovaru uvedenej v Objednávke na účet Prevádzkovateľa.

   V prípade, že bude v Eshope u konkrétnej položky Tovaru uvedená dodacia lehota ako údaj „24 hodín“, tak:

   1. v prípade, že Objednávka takého Tovaru bude Zákazníkom zadaná v pracovný deň do 12:00 hod., bude Tovar Zákazníkovi dodaný do dvoch pracovných dní nasledujúcich po dni, na ktorý pripadá príslušný rozhodujúci okamih pre začiatok behu dodacích lehôt, pričom sa však do danej dodacej lehoty započítavajú iba pracovné dni;
   2. v prípade, že Objednávka takého Tovaru bude Zákazníkom zadaná v pracovný deň po 12:00 hod. (alebo kedykoľvek v nepracovný deň – sviatok, víkend), bude Tovar Zákazníkovi dodaný do dvoch pracovných dní nasledujúcich po prvom pracovnom dni nasledujúcom po dni, v ktorom nastal príslušný rozhodujúci okamih pre začiatok behu dodacej lehoty, pričom sa však do danej dodacej lehoty započítavajú iba Pracovné dni.

   V prípade, že bude v Eshope u konkrétnej položky Tovaru uvedená dodacia lehota ako údaj v rozmedzí „od – do“ (napr. 7 – 10 pracovných dní. 1–3 týždne, 2–4 týždne, 3 – 5 týždne), garantuje Prevádzkovateľ doručenie Tovaru v najneskoršom uvedenom termíne (napr. pokiaľ je u Tovaru v Eshope uvedená dodacia lehota v rozmedzí 1 - 3 týždne, je Prevádzkovateľ povinný Zákazníkovi doručiť Tovar najneskôr do 3 týždňov po dni príslušného rozhodujúceho okamihu pre začiatok behu dodacej lehoty a Prevádzkovateľ tak negarantuje, že Tovar bude Zákazníkovi doručený skôr).

  4. Expres dodanie

   Prevádzkovateľ umožňuje Zákazníkom vo vzťahu k vybraným štandardným produktom – Šperkom ponúkaným na Webovom portáli zvoliť dodanie daného Šperku v režime „Expres dodania“ - v takom prípade je na Webovom portáli u daného produktu vždy uvedená aj príslušná skrátená lehota dodania. Dodanie Šperku v režime „Expres dodania“ je spoplatnené jednorazovým nevratným poplatkom:

   (i) vo výške 30 % z ceny predmetného Šperku (pred prípadnou zľavou), ktorého cena neprevyšuje hodnotu 200 EUR;
   (ii) vo výške 25 % z ceny Šperku (pred prípadnou zľavou), ktorého cena neprevyšuje hodnotu 600 EUR;
   (iii) vo výške 20 % z ceny Šperku (pred prípadnou zľavou), ktorého cena neprevyšuje hodnotu 1400 EUR;
   (iii) vo výške 15% z ceny Šperku (pred prípadnou zľavou), ktorého cena prevyšuje hodnotu 1400 EUR.

   [Vzorový príklad: Ak je na Eshope u danej položky Šperku uvedená štandardná dodacia lehota napr. 2 – 4 týždne, pričom Zákazník bude požadovať „Expres dodanie“ Šperku v príslušnej skrátenej dodacej lehote do 5 - 7 dní a Zákazník včas zaplatí daný poplatok a ak sa nejedná o doručenie dobierkou aj príslušnú sumu určujúcu podľa ods. 2 tohto článku týchto Obchodných podmienok rozhodujúci okamih pre začiatok behu dodacej lehoty, bude Prevádzkovateľ Zákazníkovi po zaplatení daného poplatku garantovať, že Šperk bude Zákazníkovi doručený v príslušnej skrátenej dodacej lehote od rozhodujúceho pre začiatok plynutia dodacej lehoty.]

   Príslušný poplatok za „Expres dodanie“ je splatný:
   (i) v prípade objednávky v hodnote nad 500 EUR - v plnej výške bezhotovostne pri zadaní objednávky spolu s príslušnou čiastkou kúpnej ceny alebo jej časti (či v hotovosti alebo kartou pri objednaní Šperku v showroome) , resp.
   (ii) v prípade objednávky v hodnote do 500 EUR - podľa vybranej platobnej metódy buď bezhotovostným prevodom pri zadaní objednávky, alebo dobierkou/na mieste.

   Ak však nedostane Prevádzkovateľ poplatok za dodanie Šperku v režime „Expres dodania”, vykoná Prevádzkovateľ dodanie Šperku v príslušnej štandardnej dodacej lehote a nie v režime „Expres dodania“.

   Ak dôjde neskôr z akéhokoľvek dôvodu k zrušeniu zmluvy, na základe ktorej Zákazník nadobudol od Prevádzkovateľa predmetný Šperk, Prevádzkovateľ Zákazníkovi zaplatený poplatok za dodanie Šperku v režime „Expres dodania“ nevracia a Zákazník ani nemá nárok na vrátenie daného poplatku.

   Pravidla podľa ods. 2 tohto článku týchto Obchodných podmienok pre stanovenie rozhodujúceho okamihu pre začiatok behu dodacej lehoty sa použijú aj pre režim „Expres dodania“.

  5. V prípade, že sa Objednávka Zákazníka vzťahuje na viacero položiek Tovaru s rôznymi dodacími lehotami, platí pre všetky položky Tovaru podľa Objednávky dodacia lehota podľa Tovaru s najdlhšou dodacou lehotou.

  6. Vo všetkých prípadoch platí, že príslušný Šperk bude Zákazníkovi odovzdaný až po riadnom zaplatení kúpnej ceny Prevádzkovateľovi.

  7. Zákazník je o výške poplatkov/nákladov za dopravu objednaného Tovaru informovaný pri výbere spôsobu dopravy Tovaru v rámci procesu tvorby Objednávky.

  8. Podmienky uvedené pod ods. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 tohto článku týchto Obchodných podmienok sa uplatní iba v prípade doručovania v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade doručovania Tovaru do zahraničia určuje spôsob dopravy Tovaru Prevádzkovateľ, pričom Zákazníka vždy individuálne informuje o výške nákladov za doručenie (dopravy) a Zákazník je povinný tieto náklady dopravy uhradiť najneskôr s cenou Tovaru. V prípade dodávky Tovaru do zahraničia sa príslušná dodacia lehota predlžuje primeraným spôsobom.

  9. Pokiaľ je Prevádzkovateľ povinný dodať Tovar na miesto určené Zákazníkom v Objednávke, je Zákazník povinný prevziať Tovar pri dodaní. V prípade, že Zákazník neprevezme zásielku v odbernej lehote, dochádza k porušeniu zmluvy Zákazníkom. V prípade, že je z dôvodu na strane Zákazníka nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo stranami dohodnuté, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia Tovaru.

  10. V prípade, že má Zákazník záujem o zmenu zvoleného spôsobu dodania a platby Tovaru, kontaktuje Zákazník Prevádzovateľa v Prevádzových hodinách, a až po potvrdení a schválení príslušnej zmeny Prevádzovateľom bude daná zmena umožnena a platná.

  11. Pri prevzatí Tovaru je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad tieto ihneď oznámiť doručovateľovi a Prevádzkovateľovi.

  12. Prípadné nedodanie zásielky (Tovaru) oznámi Zákazník Prevádzkovateľovi po uplynutí 7. dňa od dňa, kedy mu bolo Prevádzkovateľom oznámené odoslanie zásielky (Tovaru), a to na e-mail zákazníckeho servisu otazky@eppi.sk. Ak nebude Tovar Zákazníkovi doručený ani v dodatočne primeranej lehote poskytnutej Zákazníkovi k náprave, je Zákazník opravnený od zmluvy odstúpiť, Zákazník môže od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej lehoty k náprave len v prípade, že Prevádzkovateľ odmietol plniť alebo ak Zákazník zdelil Prevádzkovateľovi pred uzavretím zmluvy, že je dodanie v určitý čas nevyhnutné.

  13. Z dôvodu váhového, objemového, časového alebo logistického obmedzenia si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeniť po dohode so Zákazníkom spôsob dopravy Tovaru a/alebo ponúknuť Zákazníkovi alternatívny spôsob dopravy Tovaru Zákazníkovi.

  14. Daňový doklad (faktúra) vzťahujúca sa k Tovaru objednanému Zákazníkom (a ktorý je považovaný i za záručný list) bude Zákazníkovi zaslaný elektronicky na Zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu, zadanú Zákazníkom v procese vytvárania objednávky, ak nie je ďalej ustanovené inak.

  15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie Tovaru z dôvodu nesprávnej dodacej adresy zadanej Zákazníkom.

  16. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodržanie podmienok dodania Tovaru, ak je to spôsobené vyššou mocou.

  17. Služba ,,Poistenie zásielky": Prevádzkovateľ umožňuje Zákazníkom zvoliť pri výbere spôsobu doravy tovaru službu ,,poistenie zásielky". Daná služba spočíva v tom, že v prípade poškodenia alebo straty zásielky prebehne vyriešenie aituácie v zrýchlenom procese (v zrovnaní so štandartnými zákonom stanovenými lehotami). O stratenej alebo poškodenej zásielke Zákazník v takmto prípade písomne informuje Prevádzkovateľa, v prípade poškodenia zásielky je Zákazník povinný ihneď po prevzatí riadne fotograficky zdokumentovať a fotografie zaslať e-mailom na: otazky@eppi.sk. V prípade splnenia podmienok v zmysle predchádzajúcej vety, odošle Prevádzkovateľ Zákazníkovi ihneď nový tovar. Zákazník je povinný Prevádzkovateľovi (resp. osobe predavajúcej doručovanú zásielku s novým tovarom) vrátiť poškodenú zásielku najneskôr pri dorečení zásielky s novým tovarom. Služba ,,poistenie zásielky" je spoplatnená jednorázovým nevratným poplatkom vo výške 2 €.

  Článok V.
  Cena Tovaru. Platobné podmienky

  1. Zákazník je povinný uhradiť cenu za Tovar vrátane poplatkov za súvisiace služby (doprava, balenie) a Prevádzkovateľ nie je povinný Zákazníkovi odovzdať Tovar skôr, ako dôjde k úhrade celej čiastky ceny za objednaný Tovar vrátane poplatkov.

  2. Zákazník má možnosť si v procese tvorby Objednávky vybrať jeden z uvedených spôsobov platby:

   • Dobierkou pri prevzatí od doručovateľa (Tovar v celkovej hodnote do 500 EUR, pokiaľ Prevádzkovateľ neurčí ináč);

   • Bežným bankovým prevodom

   • Rýchlym online prevodom u vybraných bank

   • Elektronická peňaženka (GoPay, Google Pay, ApplePay),

   • Platba platobnou kartou (Visa, Mastercard, VISA Electron, Maestro)

  3. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy v zmysle čl. III. ods. 3 týchto Obchodných podmienok je nákup v celkovej hodnote prevyšujúcej čiastku 500 EUR vrátane DPH, je Zákazníkovi v procese tvorby Objednávky dané na výber, či uhradí:

   1. Celú čiastku kúpnej ceny jedinou platbou, alebo
   2. uhradí kúpnu cenu v dvoch splátkach, a to tak, že:
    • 1. (prvá) časť kúpnej ceny vo výške 30 % danej kúpnej ceny bude zaplatená niektorým zo spôsobov platby v zmysle ods. 3 tohoto článku týchto Obchodných podmienok, s výnimkou platby dobierkou. V prípade, že daná 1. časť kúpnej ceny nebude zaplatená do 7 dní odo dňa potvrdenia Objednávky Zákazníka Prevádzkovateľom, zmluva v zmysle čl. III. ods. 3 týchto Obchodných podmienok sa márnym uplynutím danej lehoty ruší (je stornovaná); o tejto skutočnosti bude Prevádzkovateľ Zákazníka informovať emailom alebo telefonicky;
    • 2. (druhá) časť kúpnej ceny vo výške 70 % danej kúpnej ceny (ďalej tiež ako „doplatok“) podľa Objednávky bude Zákazníkom zaplatení po obdŕžaní emailovej informácie od Prevádzkovateľa o tom, že predmetný Tovar je pripravený k expedícií. Spôsob platby bude medzi stranami dohodnutý dodatočne telefonicky alebo bude vybraný Zákazníkom po prihlásení do jeho užívateľského účtu na Webovom portáli; do úvahy prichádza možnosť platby podľa čl. V. ods. 3 týchto Obchodných podmienok. Vo všetkých prípadoch platí, že príslušný Tovar bude Zákazníkovi odovzdaný až po úhrade celého doplatku Prevádzkovateľovi; v prípade, že Zákazníkom nebol pre účely platby doplatku vybraný spôsob platby dobierkou, nie je Prevádzkovateľ povinný Tovar Zákazníkovi doručovať pred obdŕžaním celej čiastky ceny Tovaru. V prípade, že Zákazník neuhradí celý doplatok ceny Tovaru ani do 14 dní od obdŕžania informácie od Prevádzkovateľa o tom, že predmetný Tovar je pripravený k expedícií, jedná sa o závažné porušenie kúpnej zmluvy v zmysle čl. III. ods. 3 týchto Obchodných podmienok a uzatvorená zmluva v zmysle čl. III. ods. 3 týchto Obchodných podmienok sa márnym uplynutím danej lehoty ruší (je stornovaná); o tejto skutočnosti bude Prevádzkovateľ Zákazníka informovať emailom alebo telefonicky.
    V prípade zrušenia zmluvy je Prevádzkovateľ oprávnený si oproti nároku Zákazníka na vrátenie zaplatenej 1. 1. (prvej) časti ceny Tovaru započítať náklady spojené s navrátením (doručovaním) Tovaru Prevádzkovateľovi a/nebo náklady poistenia Tovaru, resp. o náklady obdobného charakteru a Prevádzkovateľ tak Zákazníkovi vráti Zákazníkom zaplatenú 1. (prvú) časť ceny Tovaru zníženú o tieto náklady.
  4. Zákazník má po dohode s Prevádzkovateľom možnosť uhradiť cenu objednaného Tovaru aj iným spôsobom.

  5. V prípade bezhotovostnej platby bežným bankovým prevodom je Zákazník povinný pri zadávaní príkazu k platbe kúpnej ceny podľa príslušnej zmluvy uviesť variabilný symbol danej platby (číslo Objednávky).

  6. V prípade, že Zákazník neuhradí celou cenu Tovaru ani do 14 dní od obdŕžania potvrdenia o prijatí Objednávky Prevádzkovateľom, jedná sa o závažné (podstatné) porušenie kúpnej zmluvy v zmysle čl. III. ods. 3 týchto Obchodných podmienok a uzatvorená kúpna zmluva v zmysle čl. III. ods. 3 týchto Obchodných podmienok sa márnym uplynutím danej lehoty ruší (je stornovaná); to neplatí v prípadoch v zmysle ods. 4 tohto článku Obchodných podmienok, ktoré sa riadia tam uvedeným postupom. O tejto skutočnosti bude prevádzkovateľ Zákazníka informovať emailom alebo telefonicky.

  7. V prípade, že má Zákazník záujem o zmenu zvoleného spôsobu platby Tovaru, kontaktuje Zákazník Prevádzkovateľa v Prevádzkových hodinách a až po potvrdení a schválení príslušnej zmeny Prevádzkovateľom bude daná zmena umožnená a platná.

  8. Ceny uvedené v eshope a v kamennom obchode sa môžu líšiť. Zákazník nemá právo dodatočne požadovať inú cenu, než bola vopred dohodnutá.

  9. Všetky ceny Tovaru a služieb a všetky poplatky v Obchode sú vrátane DPH.

  Článok VI.
  Stornovanie Objednávky, Odstúpenie od zmluvy

  1. Stornovanie Objednávky: Spotrebiteľ má právo požiadať o stornovanie Objednávky najneskôr do okamihu potvrdenia Objednávky zo strany Prevádzkovateľa.

  2. Odstúpenie od zmluvy: Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Po uplynutí tejto lehoty toto právo zaniká. Zákazník môže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe Objednávky aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa vety prvej tohto odseku Obchodných podmienok. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí Tovar rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania Tovaru; vyskúšať teda neznamená Tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Prevádzkovateľovi. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia.

  3. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže Spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

   • predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Prevádzkovateľ ako predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

   • predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,

   • predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu alebo tovar s krátkou dobou spotreby, ako aj Tovar po dodaní vzhľadom k svojej povahe nenávratne zmiešaného s iným Tovarom

   • predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,

   • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

  4. V prípade, že Spotrebiteľ chce od zmluvy odstúpiť, musí odstúpenie od zmluvy učiniť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, a takéto odstúpenie odoslať Prevádzkovateľovi (napríklad listom zaslaným poštou) na adresu Eppi SK s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02, Bratislava, alebo prostredníctvom emailu na otazky@eppi.sk, pričom súčasne v takomto odstúpení uvedie aj číslo Objednávky, podľa ktorej mu bol doručovaný objednaný Tovar. Spotrebiteľ môže pre účely odstúpenia od zmluvy použiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. K zachovaniu danej lehoty pre odstúpenie od zmluvy postačuje odoslanie odstúpenia od zmluvy riadnym spôsobom najneskôr v posledný deň príslušnej lehoty podľa ods. 2 tohto článku Obchodných podmienok.

  5. V prípade, že Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný doručiť Tovar na vlastné náklady zaslaný bezpečným spôsobom (Slovenská pošta – 1. trieda, kuriérom, alebo iným vhodným spôsobom) na adresu Prevádzkovateľa, a to Eppi SK s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02, Bratislava. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Zákazník odošle Tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

  6. Prevádzkovateľ opakovane informuje Spotrebiteľa, že v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Spotrebiteľa znáša Spotrebiteľ náklady spojené s vrátením Tovaru Prevádzkovateľovi, pokiaľ Prevádzkovateľ v každom prípade neurčí inak. Prevádzkovateľ dôrazne odporúča, aby si Spotrebiteľ nechal Tovar zaslať poistený.
  7. Zákazník je povinný Tovar doručiť Prevádzkovateľovi nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale, spolu so všetkými dokumentmi, týkajúcimi sa predmetného Tovaru, ktoré Zákazník obdŕžal pri jeho kúpe, dodaní a prevzatí, a to bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy. Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi iba za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nastalo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. V dôsledku zaobchádzania Spotrebiteľa s Tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho vlastnosti a funkčnosti, a/alebo vrátenia Tovaru poškodeného či neúplného, vzniká Prevádzkovateľovi voči Spotrebiteľovi nárok na náhradu škody (zodpovedajúci zníženiu hodnoty Tovaru, ktoré nastalo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom), ktorý je Prevádzkovateľ oprávnený si jednostranne započítať voči nároku Spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny a pri vrátení Tovaru so zníženou hodnotou (u ktorého je zníženie hodnoty dôsledkom zaobchádzania Spotrebiteľa s Tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti takého Tovaru) tak bude Spotrebiteľovi vrátená len alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného Tovaru.

  8. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.2 týchto Obchodných podmienok je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi aj finančné prostriedky vynaložené na dodanie Tovaru prijaté od Spotrebiteľa na základe zmluvy. Ak si však Spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania Tovaru ako najlacnejší spôsob dodania Tovaru ponúkaný Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ vráti Spotrebiteľovi náklady na dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru.

  9. Cena bude spotrebiteľovi vrátená na ním určený bankový účet, ak sa spotrebiteľ a prevádzkovateľ nedohodnú inak.

  10. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, ako mu Spotrebiteľ odovzdá Tovar alebo preukáže, že Tovar Prevádzkovateľovi odoslal.

  11. Žiadosť o zrušenie zmluvy: Nad rámec oprávnenia Spotrebiteľa podľa ods. 2 tohto článku Obchodných podmienok smie Spotrebiteľ vo vzťahu k akémukoľvek Šperku zakúpenému v Internetovom obchode požiadať od 15. (pätnásteho) dňa nasledujúceho po dni prevzatia predmetného Šperku do 60. (šesťdesiateho) dňa nasledujúceho po dni prevzatia predmetného Šperku Prevádzkovateľa o zrušenie zmluvy, pričom platí, že predmetná žiadosť musí byť Prevádzkovateľovi v stanovenej lehote doručená. Pokiaľ Spotrebiteľ požiada Prevádzkovateľa podľa tohto ustanovenia včas o zrušenie zmluvy a súčasne pokiaľ Spotrebiteľ doručí Prevádzkovateľovi najneskôr do konca 60. dňa nasledujúceho po dni prevzatia daného Šperku Spotrebiteľom predmetný Šperk, platí, že Prevádzkovateľ okamihom riadneho a včasného doručenia daného Šperku Prevádzkovateľovi súhlasí s návrhom Spotrebiteľa na zrušenie zmluvy a predmetná zmluva sa tak daným okamihom ruší. Pokiaľ však nebude žiadosť Spotrebiteľa o zrušenie zmluvy a/alebo predmetný Šperk doručený Prevádzkovateľovi včas podľa tohto odseku Obchodných podmienok, nárok Spotrebiteľa na zrušenie zmluvy podľa tohto odseku Obchodných podmienok zaniká; Prevádzkovateľ je oprávnený i napriek tomu jednostranne rozhodnúť, že žiadosť Spotrebiteľa o zrušenie zmluvy i v takomto prípade akceptuje, s tým, že zmluva sa v takom prípade ruší doručením oznámenia Prevádzkovateľa (písomne listinnou poštou alebo emailom) o zrušení zmluvy Spotrebiteľovi.

  12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť Spotrebiteľa o zrušenie zmluvy v zmysle tohoto ods. 8 tohoto článku Obchodných podmienok, pokiaľ sa po vrátení Šperku Prevádzkovateľovi ukáže, že predmetný Šperk je viditeľne poškodený v dôsledku užívania Spotrebiteľom.

  13. V prípade, že zákazník oprávnene odstúpi od zmluvy z iného dôvodu ako podľa týchto Obchodných podmienok a v tejto súvislosti doručí Prevádzkovateľovi Tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo nekompletný, je Prevádzkovateľ oprávnený započítať si voči Zákazníkovi pohľadávku na náhradu škody (zodpovedajúcu zníženiu hodnoty Tovaru v dôsledku jeho používania alebo poškodenia Zákazníkom) a/alebo pohľadávky v zmysle§ 2999 Občianskeho zákonníkaz titulu bezdôvodného obohatenia a Prevádzkovateľ Objednávateľovi vráti kúpnu cenu zaplatenú za Tovar uvedenú v záväznej akceptácii Objednávky (alebo jej časť) zníženú o príslušné nároky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi na náhradu škody a/alebo nároky Prevádzkovateľa v zmysleustanovenia § 2999 Občianskeho zákonníka(pričom výška týchto nárokov môže byť v súčte až 0, 5 % z celkovej ceny Tovaru za každý deň používania Tovaru). Zápočet môže Prevádzkovateľ vykonať do 30 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy v zmysle tohto odseku; táto lehota však začne plynúť až po vrátení predmetného Tovaru Prevádzkovateľovi. Finančné prostriedky sa prevedú na bankový účet určený Zákazníkom, ak sa Zákazník a Prevádzkovateľ nedohodnú inak.

  14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zákazníkom podľa týchto Obchodných podmienok v prípade, že sa cena Tovaru v medzidobí od uzavretia zmluvy neprimerane zvýšila, Tovar už nie je dostupný a/alebo sa Prevádzkovateľovi nepodarilo Tovar obstarať v primeranej lehote, alebo z iného podobného dôvodu. O takomto odstúpení od zmluvy bude Prevádzkovateľ informovať Zákazníka telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom zrušenia Objednávky. Zaplatená kúpna cena bude Zákazníkovi vrátená do 7 dní na ním určený bankový účet, ak sa Zákazník a Prevádzkovateľ nedohodnú inak.


  Článok VII.
  Výmena a úprava Šperku. Zákazková výroba. Expres výroba. Grafický návrh. 3D model.

  1. Výmena Šperku: Bližšie podmienky týkajúce sa „Výmeny Šperkov“ sú uvedené v čl. V ods. I Reklamačného poriadku (dostupný tu).

  2. Zákazková výroba, Personalizovaný produkt

   2.1. Prevádzkovateľ umožňuje Zákazníkom si na Webovom portáli v príslušnej sekcii „Zákazková výroba“ zadať výrobu Šperku alebo Hodiniek podľa vlastných špecifikácii. V prípade schválenia takejto objednávky Prevádzkovateľom sa Prevádzkovateľ zaväzuje takýto Šperk/Hodinky vyrobiť a dodať Zákazníkovi a Zákazník sa zaväzuje za takto vyrobený Šperk/Hodinky zaplatiť dojednanú cenu. Na Šperky vyrábané v režime zákazkovej výroby v zmysle tohto odseku Obchodných podmienok sa v plnom rozsahu vzťahujú práva a povinnosti Strán ohľadom Tovaru kupovaného v Internetovom obchode v zmysle týchto Obchodných podmienok, pokiaľ ďalej nie je výslovne uvedené ináč.

   2.2. V prípade, že je na Webovom portáli pri tovare uvedená poznámka „Personalizovaný produkt“, nejde o Zákazkovú výrobu ale o Šperk/Hodinky zo „štandardnej“ ponuky Prevádzkovateľa na Webovom portáli, u ktorého Prevádzkovateľ Zákazníkovi umožňuje zadať špecifickú úpravu podľa želania Zákazníka (napr. vygravírovanie mena, iniciálok, a pod.). Gravírovanie produktu môže byť spoplatnené, a to nevratným poplatkom vo výške 28 EUR. Na Personalizované Šperky/Hodinky sa v plnom rozsahu vzťahujú práva a povinnosti Strán ohľadom Tovaru kupovaného v Internetovom obchode v zmysle týchto Obchodných podmienok, pokiaľ ďalej nie je výslovne uvedené ináč.

   2.3. V prípade predaja Šperku/Hodiniek zhotoveného a dodávaného v režime Zákazkovej výroby a/alebo Personalizovaného produktu sa jedná o predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, a z toho dôvodu Spotrebiteľ nie je v takom prípade oprávnený odstúpiť od takejto zmluvy bez udania dôvodu postupom podľa čl. VI ods. 2 týchto Obchodných podmienok;

   2.4. Na skutočnosť, že sa v konkrétnom prípade jedná o Zákazkovú výrobu, resp. Personalizovaný produkt, bude Zákazník upozornený priamo na Webovom portáli ako aj v procese zadávania Objednávky.

  3. Úprava Šperku (tzv. customization):

   3.1. Zákazník je taktiež oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o úpravu Šperku zakoupeného v Eshopu, bližšie podmienky týkajúce sa „Úpravy Sperkov“ sú uvedené v čl. V ods. 2 Reklamačného poriadku (dostupný tu).

   3.2. Ustanovenie 7.3.1 Obchodných podmienok sa nevzťahuje na krúžky.

  4. Expres výroba

   4.1. Prevádzkovateľ umožňuje Zákazníkom vo vzťahu k vybraným štandardným produktom – Šperkom ponúkaným na Webovom portáli zvoliť dodanie daného Šperku v režime „Expres výroby“ - v takom prípade je na Webovom portáli u daného produktu vždy uvedená aj príslušná skrátená lehota dodania.

   4.2. Ide o výrobu Šperkov, ktorá sa vzťahuje len na štandardné výrobky ponúkané Prevádzkovateľom na Eshope bez možnosti zadania vlastných špecifikácií Zákazníka (t. j. nevzťahuje sa na výrobky "na mieru"), avšak štandardné výrobky ponúkané v režime "Expresná výroba" sú vyrobené a dodané v kratšom čase, ako je inak štandardná dodacia lehota pre Šperky ponúkané Prevádzkovateľom na webovom portáli.

   4.3. Dodanie Šperku v režime „Expres výroby“ je spoplatnené jednorazovým nevratným poplatkom:

   (i) vo výške 30 % z ceny predmetného Šperku (pred prípadnou zľavou), ktorého cena neprevyšuje hodnotu 200 EUR;
   (ii) vo výške 25 % z ceny Šperku (pred prípadnou zľavou), ktorého cena neprevyšuje hodnotu 600 EUR;
   (iii) vo výške 20 % z ceny Šperku (pred prípadnou zľavou), ktorého cena neprevyšuje hodnotu 1400 EUR;
   (iv) vo výške 15% z ceny Šperku (pred prípadnou zľavou), ktorého cena prevyšuje hodnotu 2000 EUR.

   [Vzorový príklad: Ak je na Eshope u danej položky Šperku uvedená štandardná dodacia lehota napr. 2 – 4 týždne, pričom Zákazník bude požadovať „Expres výroby“ Šperku v príslušnej skrátenej dodacej lehote do 5 - 7 dní a Zákazník včas zaplatí daný poplatok a ak sa nejedná o doručenie dobierkou aj príslušnú sumu určujúcu podľa ods. 2 tohto článku týchto Obchodných podmienok rozhodujúci okamih pre začiatok behu dodacej lehoty, bude Prevádzkovateľ Zákazníkovi po zaplatení daného poplatku garantovať, že Šperk bude Zákazníkovi doručený v príslušnej skrátenej dodacej lehote od rozhodujúceho pre začiatok plynutia dodacej lehoty.]

   4.4. Príslušný poplatok za „Expres výroby“ je splatný:
   (i) v prípade objednávky v hodnote nad 500 EUR - v plnej výške bezhotovostne pri zadaní objednávky spolu s príslušnou čiastkou kúpnej ceny alebo jej časti (či v hotovosti alebo kartou pri objednaní Šperku v showroome) , resp.
   (ii) v prípade objednávky v hodnote do 500 EUR - podľa vybranej platobnej metódy buď bezhotovostným prevodom pri zadaní objednávky, alebo dobierkou/na mieste. Ak však nedostane Prevádzkovateľ poplatok za dodanie Šperku v režime „Expres výroby”, vykoná Prevádzkovateľ dodanie Šperku v príslušnej štandardnej dodacej lehote a nie v režime „Expres výroby“.

   4.5. Ak dôjde neskôr z akéhokoľvek dôvodu k zrušeniu zmluvy, na základe ktorej Zákazník nadobudol od Prevádzkovateľa predmetný Šperk, Prevádzkovateľ Zákazníkovi zaplatený poplatok za dodanie Šperku v režime „Expres výroby“ nevracia a Zákazník ani nemá nárok na vrátenie daného poplatku.

   4.6. Pravidla podľa čl, IV ods. 2 týchto Obchodných podmienok pre stanovenie rozhodujúceho okamihu pre začiatok behu dodacej lehoty sa použijú aj pre režim „Expres výroby“.

   4.7. Na šperky vyrobené v režime "expresnej výroby" sa inak v plnom rozsahu vzťahujú práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa Tovaru zakúpeného v Eshope v zmysle týchto Obchodných podmienok. Vo všetkých prípadoch platí, že príslušný Šperk bude Zákazníkovi odovzdaný až po riadnom zaplatení kúpnej ceny Prevádzkovateľovi.

  5. Grafický návrh
   5.1. Prevádzkovateľ umožňuje Zákazníkom nechať si v Eshope vyhotoviť grafický návrh Šperku (v 2D) podľa špecifikácií Zákazníka, ktorý si potom Zákazník môže nechať vyhotoviť v režime Zákazníckej výroby alebo Personalizovaného výrobku.
   5.2. Vypracovanie grafického návrhu podlieha jednorazovému nevratnému poplatku vo výške 50 €.
   5.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať grafický návrh Zákazníkovi do 5 pracovných dní od zaplatenia príslušného poplatku.
   5.4.
   V prípade, že si Zákazník následne u Prevádzkovateľa objedná, resp. nechá zhotoviť šperk v režime Zákazkovej výroby, resp. personalizovaného výrobku (v zmysle týchto Obchodných podmienok) podľa príslušného grafického návrhu, je Zákazník oprávnený odpočítať si výšku poplatku podľa týchto Obchodných podmienok z konečnej ceny takto objednaného, resp. zhotoveného šperku.
  6. 3D model
   6.1. Prevádzkovateľ umožňuje zákazníkom objednať si v Eshope 3D model šperku, ktorý si zákazník môže nechať vyrobiť v režime zákazkovej výroby alebo personalizovaného výrobku.
   6.2. Vypracovanie 3D modelu Šperku podlieha jednorazovému nevratnému poplatku vo výške 150 €.
   6.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Zákazníkovi 3D model Šperku do 5 pracovných dní od zaplatenia príslušného poplatku.
   6.4. V prípade, že si Zákazník následne objedná alebo nechá u Prevádzkovateľa vyrobiť Šperk v režime Zákazníckej výroby alebo Personalizovaného produktu podľa príslušného vyhotoveného 3D modelu, je Zákazník oprávnený odpočítať si od konečnej ceny takto objednaného alebo vyrobeného Šperku sumu poplatku.

  Článok VIII.
  Reklamácia a záruka

  1. Prevádzkovateľ zodpovedá Zákazníkovi za to, že Tovar je pri prevzatí bez vád.

  2. Podrobné práva a povinnosti strán týkajúce sa "Reklamácie a záruky" sú uvedené v Reklamačnom poriadku (dostupný tu).

  Článok X.
  Záverečné ustanovenie

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov vznikajúcich medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi a riadia sa právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  2. Všetky otázky ochrany osobných údajov sa riadia týmito Pravidlami prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov – tu.

  3. Rozosielanie a doručovanie informácii komerčnej komunikácie pre marketingové účely na emailové adresy sa riadi týmito Pravidlami doručovania informácii komerčnej komunikácie - tu.

  4. Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon) v platnom znení, oprávnený vykonávať majetkové práva k obsahu Webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk. Obsah Webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk nie je možné uchovávať, upravovať ani šíriť bez súhlasu Prevádzkovateľa.

  5. Prevádzkovateľ sa bude snažiť zabezpečiť dostupnosť Webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk 24 hodín denne 7 dní v týždni, túto dostupnosť však nie je možné garantovať, nakoľko z rôznych technických (problémy na strane servera, údržba systému etc.) a iných príčin môže vo výnimočných prípadoch nastať dočasná nedostupnosť Webového portálu.

  6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ušlý zisk, príp. inú ujmu (majetkovú a/alebo nemajetkovú) vzniknuté z používania, nemožnosti používania alebo z výsledkov používania tohto Webového portálu, bez zavinenia Prevádzkovateľa a/alebo z objektívnych dôvodov, resp. vyššej moci (napr. výpadok elektrickej energie, dôvody vzniknuté na strane poskytovateľa internetových služieb a pod).

  7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za úplné či čiastočné nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok v dôsledku udalosti výnimočnej povahy, ktorá nemohla byť predvídateľná alebo ju nebolo možné odvrátiť – rozhodnutia štátnych orgánov, udalosti ako živelné pohromy, vojnové operácie rozličného druhu, občianske nepokoje, explózie, požiare, výluky alebo okolnosti vyskytujúce sa nezávisle jeho vôle a/alebo mimo jeho kontroly (vyššia moc).

  8. Tieto obchodné podmienky platia v znení ako je uvedené na Webovom portáli v deň odoslania Objednávky, ak nie je písomne dohodnuté niečo iné. Ak odošle Zákazník Objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí.

  9. Prevádzkovateľ má právo Obchodné podmienky zmeniť kedykoľvek, zmena obchodných podmienok však nemôže Zákazníka spätne negatívne postihnúť (inými slovami: pre Zákazníka sú platné a záväzné podmienky aktuálne v čase objednania Tovaru).

  10. .Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z., na ochranu spotrebiteľa pri predaji Tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, v znení neskorších predpisov.

  11. .Pokiaľ právny vzťah založený kúpnu zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak daný zmluvný vzťah sa riadi slovenským právom; to sa nedotýka práv Spotrebiteľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  12. .Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom budú prednostne riešené formou zmieru.

  13. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto Obchodných podmienok. Prevádzkovateľ a Zákazník sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a týmito Obchodnými podmienkami ako celku.

  14. Odoslaním objednávky Prevádzkovateľovi Zákazník súhlasí s týmito Podmienkami.
  15. V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom LIVE-Chatu, na telefónnom čísle 0800222330 alebo prostredníctvom emailu otazky@eppi.sk.

  V Prahe dňa 1. 12. 2023

  Príloha 1 (Formulár pre odstúpenie od zmluvy) - k stiahnutiu tu

  Príloha 2 (Formulár pre žiadosť o zrušenie zmluvy) - k stiahnutiu tu