Obchodné podmienky

Článok I.

Všeobecné ustanovenie

Spoločnosť Eppi SK s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02, Bratislava, IČO: 46878823, DIČ: 2023685169, IČ DPH: SK2023685169, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 121936/B, ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk (ďalej aj „Prevádzkovateľ“ ), vydáva v súlade s platnou legislatívou SR tieto Všeobecné obchodné podmienky pre webový portál www.sperky-a-diamanty.sk (ďalej len „Obchodné podmienky“).

Článok II.

Vymedzenie základných pojmov

Článek I
Vše

 1. Prevádzkovateľ je spoločnosť Eppi SK s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02, Bratislava, IČO: 46878823, DIČ: 2023685169, IČ DPH: SK2023685169, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 121936/B, ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú k dispozícii pod týmto odkazom.
 3. Číslo účtu: 05079873375/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. (IBAN: SK40 0900 0000 0050 7987 3375, SWIFT: GIBASKBX)
 4. Objednávka je záväzné vyjadrenie záujmu Zákazníka o objednanie a kúpu Tovaru v Internetovom obchode na Webovom portáli. Objednávka odoslaná Prevádzkovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Prijatie Objednávky Prevádzkovateľ potvrdzuje telefonicky na telefónnom čísle Zákazníka a elektronicky emailom zaslaným na Zákazníkom zadanú emailovú adresu (v prípade nedostupnosti Zákazníka na danom telefónnom čísle potvrdzuje Prevádzkovateľ Objednávku len emailom zaslaným na Zákazníkom zadanú emailovú adresu) bezprostredne po prijatí Objednávky. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktorý sa považuje v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z., za zmluvu uzavretú na diaľku vzniká až potvrdením zo strany Prevádzkovateľa Zákazníkovi (telefonicky a/alebo emailom)

 5. Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení

 6. Pracovný deň – je deň v týždni s výnimkou soboty a nedele a/alebo s výnimkou akéhokoľvek dňa, ktorý je podľa právnych predpisov Slovenskej republiky štátnym sviatkom alebo dňom pracovného pokoja

 7. Šperk resp. Šperky – znamená akékoľvek šperky ako ozdobné predmety, ktoré sa nosia na tele alebo na odeve, ponúkané Prevádzkovateľom v Internetovom obchode (predovšetkým sa jedná o prstene, náramky, náhrdelníky, náušnice, prívesky, brože, manžetové gombíky, spony)

 8. Hodinky - znamená akékoľvek hodinky ponúkané Prevádzkovateľom v Internetovom obchode
 9. Ďalší Tovar – znamená akýkoľvek Tovar ponúkaný Prevádzkovateľom v Internetovom obchode, ktorý nespadá pod definíciu „Šperku“

 10. Tovar – znamená spoločne Šperky a Ďalší Tovar

Článok III.

Objednávka – Uzatvorenie zmluvy

 1. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje zoznam Tovaru ponúkaného Prevádzkovateľom ako predávajúcim k predaji Zákazníkom, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivého ponúkaného Tovaru. Ponuka predaja Tovaru a ceny tohto Tovaru zostávajú platné po dobu ich zobrazovania vo webovom rozhraní Internetového obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Prevádzkovateľa uzavrieť so Zákazníkom kúpnu zmluvu i za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja Tovaru umiestené na Webovom portáli sú nezáväzné a Prevádzkovateľ nemá povinnosť uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto Tovaru. Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje v procese vytvárania a zadávania Objednávky taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru Zákazníkovi.

 2. Zákazník sa za účelom vytvorenia Objednávky riadi inštrukciami uvedenými na webovom rozhraní Internetového obchodu. Vytvorenie a zadanie Objednávky prebieha v týchto základných krokoch:

  • výber Tovaru Zákazníkom v rámci webového rozhrania Internetového obchodu – objednávaný Tovar „pridá“ Zákazník do elektronického nákupného košíka Internetového obchodu kliknutím na príslušné tlačidlo „DO KOŠÍKA“; následne je Zákazník presmerovaný na výber darčekového balenia Tovaru, voľby je možné uložiť a pokračovať v nákupe prostredníctvom tlačidla “ULOŽIŤ A POKRAČOVAŤ V NÁKUPE” alebo rovno prejsť do ďalšej fázy Objednávky “PREJSŤ DO NÁKUPNÉHO KOŠÍKA”;

  • po ukončení výberu Tovaru z ponuky na Internetovom obchode a zahájení vlastného procesu finalizácie Objednávky klikne Zákazník na tlačidlo „PREJSŤ DO NÁKUPNÉHO KOŠÍKA“ a bude presmerovaný do pod-sekcie „Môj nákupný košík“;

  • v pod-sekcii „Môj nákupný košík“ si Zákazník môže prezrieť a skontrolovať ním vybrané položky Tovaru s uvedením ich popisu, jednotkovej ceny za jednotlivé vybrané položky Tovaru, výšku poplatkov za doručenie vybraného Tovaru, výšku poplatkov za darčekové balenie, výšku poplatkov za poskytnutie prípadnej doživotnej záruky a celkovou cenu v podobe súčtu všetkých jednotkových cien vybraného Tovaru a jednotlivých poplatkov. Zoznam vybraných položiek Tovaru môže Zákazník prípadne upraviť kliknutím na tlačidlo „odobrať“ umiestnenom pri jednotlivých položkách vybraného Tovaru. V prípade záujmu o pokračovanie vo vytváraní Objednávky, vyjadrí Zákazník svoj súhlas s vybraným zoznamom položiek Tovaru, jeho jednotkovými cenami, jednotlivými poplatkami za súvisiace službu a celkovou cenou kliknutím na tlačidlo „PREJSŤ K DOPRAVE“;

  • v pod-sekcii „DOPRAVA“ Zákazník zadá požadovanú doručovaciu adresu, vyberie jeden z ponúknutých spôsobov dopravy a v prípade neregistrovaného zákazníka zadá požadované fakturačné údaje (povinné údaje sú označené hviezdičkou). Po úplnom vyplnení povinných údajov, a v prípade záujmu o pokračovanie vo vytváraní Objednávky, Zákazník pokračuje do poslednej fázy Objednávky kliknutím na tlačidlo „PREJSŤ DO POKLADNE“;

  • v pod-sekcii „POKLADŇA“ Zákazník vyberá spôsob platby vytvorenej Objednávky, a potom už finálne potvrdí Objednávku kliknutím na tlačidlo „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU A ZAPLATIŤ“, čím súhlasí s obsahom týchto Obchodných podmienok, ďalej uvedeným vybraným spôsobom platby, spôsobom dopravy aj príslušnými nákladmi na dopravu a podmienkami spracovania osobných údajov. Tým sa považuje Objednávka za úspešne vytvorenú a dokončenú a je tak považovaná za záväzný prejav vôle Zákazníka (ponuka uzatvorenia kúpnej zmluvy) voči Prevádzkovateľovi. Kliknutím na tlačidlo „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU A ZAPLATIŤ“ je Zákazník oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu;

  • v prípade voľby spôsobu platby „Rýchla platba platobnou kartou“ alebo Rýchly online prevod“ bude Zákazník po úplnom vyplnení povinných údajov a po kliknutí na tlačidlo „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU A ZAPLATIŤ“ presmerovaný na príslušnú platobnú bránu, s tým, že po úspešnom zadaní príslušnej platby bude presmerovaný opätovne na webové rozhranie Internetového obchodu, ktoré bude obsahovať rekapituláciu uskutočnenej Objednávky; takto uskutočnená platba sa považuje za zálohu na úhradu kúpnej ceny, s tým, že okamihom potvrdenia Objednávky Prevádzkovateľom Zákazníkovi v súlade s ods. 3 tohto článku Obchodných podmienok sa daná záloha započítava v plnom rozsahu na úhradu kúpnej ceny a poplatkov za súvisiace služby. V prípade voľby spôsobu platby „Dobierkou pri prevzatí od prepravcu“ alebo „Bežným bankovým prevodom“ bude Zákazník po úplnom vyplnení povinných údajov a po kliknutí na tlačidlo „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU A ZAPLATIŤ“ presmerovaný na pod-sekciu webového rozhrania Internetového obchodu, ktoré bude obsahovať rekapituláciu uskutočnenej Objednávky.

 3. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Zákazníkom ako kupujúcim, ktorý sa považuje v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. za kúpnu zmluvu uzatváranú na diaľku, vzniká potvrdením Objednávky (akceptáciou) zo strany Prevádzkovateľa Zákazníkovi, čo bude uskutočnené telefonicky na telefónnom čísle Zákazníka (telefonický rozhovor za účelom potvrdenia Objednávky môže byť Prevádzkovateľom nahrávaný, o čom je Prevádzkovateľ povinný Zákazníka informovať a vyžiadať si k tomu jeho súhlas) a/alebo emailom na uvedenú emailovú adresu Zákazníka; k danému okamihu teda dochádza medzi Zákazníkom ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy ohľadom Zákazníkom objednaného Tovaru, ktorej predmetom je povinnosť Zákazníka uhradiť Prevádzkovateľovi dojednanú kúpnu cenu za objednaný Tovar a povinnosť Prevádzkovateľa dodať Zákazníkovi ním objednaný a zaplatený Tovar. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie Objednávky najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom došlo k obdŕžaniu Objednávky Zákazníka. Pokiaľ nedôjde v lehote podľa predchádzajúcej vety k potvrdeniu Objednávky zo strany Prevádzkovateľa, zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom na základe príslušnej Objednávky Zákazníka nevznikne (a Prevádzkovateľovi vzniká povinnosť vrátiť Zákazníkovi čiastku zálohy na úhradu kúpnej ceny v prípade, ak ju už Zákazník uhradil), s výnimkou prípadu, že Prevádzkovateľ dá dostatočne určitým spôsobom najavo, že hodlá príslušnú Objednávku Zákazníka aj napriek márnemu uplynutiu lehoty podľa predchádzajúcej vety potvrdiť. Kupujúci získa vlastníctvo k Tovaru podľa zmluvy zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru Prevádzkovateľovi.

  Ak Prevádzkovateľ telefonicky kontaktuje Zákazníka s ponukou na uzavretie zmluvy ohľadom iného než Zákazníkom objednaného Tovaru, musia byť Zákazníkovi na začiatku každého rozhovoru oznámené identifikačné údaje Prevádzkovateľa ako predávajúceho – a to obchodné meno a sídlo Prevádzkovateľa, ďalej obchodný zámer telefonickej komunikácie s uvedením a špecifikáciou pôvodnej Objednávky, a informáciu o povinnosti zaplatiť za Tovar alebo uhradiť iné náklady a poplatky, s tým, že v prípade akceptácie takejto ponuky Zákazníkom dochádza k zmene pôvodnej Objednávky a jej akceptácii Prevádzkovateľom, v dôsledku čoho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy ohľadom Tovaru podľa Zákazníkom telefonicky akceptovanej ponuky, čo bude Zákazníkovi bez zbytočného odkladu potvrdené aj emailom na emailovú adresu Zákazníka; telefonický rozhovor za účelom uzatvorenia takejto zmluvy môže byť Prevádzkovateľom nahrávaný, o čom je Prevádzkovateľ povinný Zákazníka informovať a vyžiadať si k tomu jeho súhlas. K danému okamihu teda dochádza medzi Zákazníkom ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy ohľadom Zákazníkom telefonicky akceptovaného Tovaru, ktorej predmetom je povinnosť Zákazníka uhradiť Prevádzkovateľovi dojednanú kúpnu cenu za takto objednaný Tovar a povinnosť Prevádzkovateľa dodať Zákazníkovi ním takto objednaný a zaplatený Tovar.

 4. Na odoslanie Objednávky je potrebné, aby Zákazník bol na Webovom portálu registrovaným Zákazníkom, alebo aby Zákazník riadne vyplnil povinné údaje v Objednávkovom formulári v procese zadávania Objednávky. Údaje Zákazníka uvedené v Objednávke sú Prevádzkovateľom považované za správne. Poskytnuté údaje slúžia Prevádzkovateľovi najmä na riadne a skoré vybavenie Objednávky Zákazníka. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nepoužiť a taktiež nezverejniť tieto údaje tretím osobám.

 5. Prevádzkovateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky (množstvo Tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Zákazníka o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 6. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu (tj. nie je povinný akceptovať Objednávku), a to predovšetkým s osobami, ktoré už skôr podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok) alebo iný záväzkový právny vzťah s Prevádzkovateľom.

 7. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkom pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Zákazník sám.

Článok IV.

Spôsob dodania. Dodacie lehoty

 1. Expedícia Tovaru

  Dátum expedície uvádza termín, v ktorom bude Tovar Prevádzkovateľom Zákazníkovi odoslaný v závislosti na Zákazníkom vybranom spôsobe dopravy/doručenia. Skladový Tovar je zvyčajne expedovaný:

  1. nasledujúci pracovný deň po dni zaplatenia ceny Tovaru a pripísania ceny Tovaru uvedenej v Objednávke na účet Prevádzkovateľa v prípade úhrady kúpnej ceny (nie dobierkou) jedinou platbou, alebo
  2. nasledujúci pracovný deň po dni potvrdenia Objednávky Prevádzkovateľom v prípade voľby spôsobu platby dobierkou, alebo
  3. nasledujúci pracovný deň po dni zaplatenia 1. časti kúpnej ceny a jej pripísania na účet Prevádzkovateľa v prípade úhrady kúpnej ceny v splátkach v zmysle ustanovenia čl. V. ods. 4 (ii) týchto Obchodných podmienok (v prípade voľby spôsobu platby 2. časti kúpnej ceny dobierkou alebo v hotovosti/kartou pri osobnom prevzatí), alebo
  4. nasledujúci pracovný deň po dni zaplatenia 2. časti kúpnej ceny a jej pripísania na účet Prevádzkovateľa v prípade úhrady kúpnej ceny v splátkach v zmysle ustanovenia čl. V. ods. 4 (ii) týchto Obchodných podmienok (v prípade voľby spôsobu platby 2. časti kúpnej ceny ináč než dobierkou alebo v hotovosti/kartou pri osobnom prevzatí).

  Tovar uskladnený v externom sklade alebo Tovar vyrobený či upravovaný priamo na mieru podľa požiadaviek Zákazníka môže byť z dôvodu vyššej časovej náročnosti expedovaný najneskôr do 4 (štyroch) týždňov odo dňa, kedy nastane príslušný rozhodujúci okamih v zmysle predchádzajúcej vety.

 2. Štandardné dodacie lehoty

  Dátum doručenia alebo „dodacia lehota“ uvádza termín, v ktorom bude Tovar Prevádzkovateľom Zákazníkovi dodaný (doručený) alebo pripravený na osobný odber v závislosti na Zákazníkom vybranému spôsobe dopravy/doručenia.

  Prevádzkovateľ je povinný dodať (doručiť) Zákazníkovi Tovar v dodacej lehote uvedenej u príslušnej položky Tovaru na Eshope, pokiaľ sa Prevádzkovateľ nedohodne so Zákazníkom v jednotlivom prípade ináč. Pokiaľ nie je pri danej položke Tovaru uvedená žiadna dodacia lehota, je Prevádzkovateľ povinný takýto Tovar dodať (doručiť) Zákazníkovi v dodacej lehote 5 (piatich) týždňov.

  Rozhodujúci okamih pre začiatok behu ktorejkoľvek dodacej lehoty sa určuje podľa týchto pravidiel:

  1. v prípade úhrady kúpnej ceny (nie dobierkou) jedinou platbou, je rozhodujúcim okamihom pre začiatok behu dodacej lehoty pripísanie celej kúpnej ceny za Tovar uvedenej v Objednávke na účet Prevádzkovateľa;
  2. v prípade voľby spôsobu platby dobierkou (pokiaľ je umožnená) je rozhodujúcim okamihom pre začiatok behu dodacej lehoty potvrdenie Objednávky Prevádzkovateľom;
  3. v prípade úhrady kúpnej ceny v splátkach v zmysle ustanovenia čl. V ods. 4 týchto Obchodných podmienok je rozhodujúcim okamihom pre začiatok behu dodacej lehoty pripísanie 1. časti kúpnej ceny Tovaru uvedenej v Objednávke na účet Prevádzkovateľa.

  V prípade, že bude v Eshope u konkrétnej položky Tovaru uvedená dodacia lehota ako údaj „48 hodín“, tak:

  1. v prípade, že Objednávka takého Tovaru bude Zákazníkom zadaná v pracovný deň do 12:00 hod., bude Tovar Zákazníkovi dodaný do dvoch pracovných dní nasledujúcich po dni, na ktorý pripadá príslušný rozhodujúci okamih pre začiatok behu dodacích lehôt, pričom sa však do danej dodacej lehoty započítavajú iba pracovné dni (Vzorové príklady: Pokiaľ Zákazník zadá objednávku v pondelok o 10:00 hod,, ktorú v daný okamih zaplatí kartou, začne dodacia lehota 48 hodín plynúť od 0:00 hod. v najbližší utorok a uplynie v stredu o 24:00 hod. Pokiaľ Zákazník zadá objednávku v piatok o 10:00 hod., ktorú v daný okamih zaplatí kartou, začne dodacia lehota 48 hodín plynúť od 0:00 hod. v najbližší pondelok a uplynie v utorok o 24:00 hod.);
  2. v prípade, že Objednávka takého Tovaru bude Zákazníkom zadaná v pracovný deň po 12:00 hod. (alebo kedykoľvek v nepracovný deň – sviatok, víkend), bude Tovar Zákazníkovi dodaný do dvoch pracovných dní nasledujúcich po prvom pracovnom dni nasledujúcom po dni, v ktorom nastal príslušný rozhodujúci okamih pre začiatok behu dodacej lehoty, pričom sa však do danej dodacej lehoty započítavajú iba Pracovné dni (Vzorové príklady: Pokiaľ Zákazník zadá objednávku v pondelok o 13:00 hod,, ktorú v daný okamih zaplatí kartou, začne dodacia lehota plynúť od najbližšej stredy a uplynie v najbližší štvrtok o 24:00 hod. Pokiaľ Zákazník zadá objednávku v piatok o 13:00 hod., ktorú v daný okamih zaplatí kartou, začne dodacia lehota plynúť v najbližší utorok po víkende, pričom dodacia lehota v takom prípade končí v stredu o 24:00 hod. Pokiaľ Zákazník zadá objednávku v sobotu o 10:00 hod., ktorú v daný okamih zaplatí kartou, začne dodacia lehota plynúť v najbližší utorok po víkende, pričom dodacia lehota v takom prípade končí v stredu o 24:00 hod).

  V prípade, že bude v Eshope u konkrétnej položky Tovaru uvedená dodacia lehota ako údaj v rozmedzí „od – do“ (napr. 7 – 10 pracovných dní. 1–3 týždne, 2–4 týždne, 3 – 5 týždne), garantuje Prevádzkovateľ doručenie Tovaru v najneskoršom uvedenom termíne (napr. pokiaľ je u Tovaru v Eshope uvedená dodacia lehota v rozmedzí 1 - 3 týždne, je Prevádzkovateľ povinný Zákazníkovi doručiť Tovar najneskôr do 3 týždňov po dni príslušného rozhodujúceho okamihu pre začiatok behu dodacej lehoty a Prevádzkovateľ tak negarantuje, že Tovar bude Zákazníkovi doručený skôr).

  V prípade, že sa Objednávka Zákazníka vzťahuje na viacero položiek Tovaru s rôznymi dodacími lehotami, platí pre všetky položky Tovaru podľa Objednávky dodacia lehota podľa Tovaru s najdlhšou dodacou lehotou.

  Vo všetkých prípadoch platí, že príslušný Tovar bude Zákazníkovi odovzdaný až po riadnom zaplatení celej kúpnej ceny Prevádzkovateľovi.

  Ak Prevádzkovateľ ako predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa toho odseku týchto Obchodných podmienok, Zákazník ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote; ak Prevádzkovateľ nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 3. Expres dodanie

  Prevádzkovateľ umožňuje Zákazníkom vo vzťahu k vybraným štandardným produktom – Šperkom ponúkaným na Webovom portáli zvoliť dodanie daného Šperku v režime „Expres dodania“ - v takom prípade je na Webovom portáli u daného produktu vždy uvedená aj príslušná skrátená lehota dodania. Dodanie Šperku v režime „Expres dodania“ je spoplatnené jednorazovým nevratným poplatkom: (i) vo výške 25 % z ceny predmetného Šperku (pred prípadnou zľavou), ktorého cena neprevyšuje hodnotu 200 EUR; (ii) vo výške 20 % z ceny Šperku (pred prípadnou zľavou), ktorého cena prevyšuje 200 EUR a súčasne neprevyšuje hodnotu 400 EUR; (iii) vo výške 15% z ceny Šperku (pred prípadnou zľavou), ktorého cena prevyšuje hodnotu 400 EUR.

  [Vzorový príklad: Ak je na Eshope u danej položky Šperku uvedená štandardná dodacia lehota napr. 2 – 4 týždne, pričom Zákazník bude požadovať „Expres dodanie“ Šperku v príslušnej skrátenej dodacej lehote do 5 - 7 dní a Zákazník včas zaplatí daný poplatok a ak sa nejedná o doručenie dobierkou aj príslušnú sumu určujúcu podľa ods. 2 tohto článku týchto Obchodných podmienok rozhodujúci okamih pre začiatok behu dodacej lehoty, bude Prevádzkovateľ Zákazníkovi po zaplatení daného poplatku garantovať, že Šperk bude Zákazníkovi doručený v príslušnej skrátenej dodacej lehote od rozhodujúceho pre začiatok plynutia dodacej lehoty.]

  Príslušný poplatok za „Expres dodanie“ je splatný: (i) v prípade objednávky v hodnote nad 500 EUR - v plnej výške bezhotovostne pri zadaní objednávky spolu s príslušnou čiastkou kúpnej ceny alebo jej časti (či v hotovosti alebo kartou pri objednaní Šperku v showroome) , resp. (ii) v prípade objednávky v hodnote do 500 EUR - podľa vybranej platobnej metódy buď bezhotovostným prevodom pri zadaní objednávky, alebo dobierkou/na mieste. Ak však nedostane Prevádzkovateľ poplatok za dodanie Šperku v režime „Expres dodania”, vykoná Prevádzkovateľ dodanie Šperku v príslušnej štandardnej dodacej lehote a nie v režime „Expres dodania“. Ak dôjde neskôr z akéhokoľvek dôvodu k zrušeniu zmluvy, na základe ktorej Zákazník nadobudol od Prevádzkovateľa predmetný Šperk, Prevádzkovateľ Zákazníkovi zaplatený poplatok za dodanie Šperku v režime „Expres dodania“ nevracia a Zákazník ani nemá nárok na vrátenie daného poplatku.

  Pravidla podľa ods. 2 tohto článku týchto Obchodných podmienok pre stanovenie rozhodujúceho okamihu pre začiatok behu dodacej lehoty sa použijú aj pre režim „Expres dodania“.

  Vo všetkých prípadoch platí, že príslušný Šperk bude Zákazníkovi odovzdaný až po riadnom zaplatení kúpnej ceny Prevádzkovateľovi.

 4. Zákazníkovi je Tovar podľa Objednávky doručovaný jedným z týchto spôsobov dopravy/doručenia

  1. Kuriérnou službou DPD – Zákazník obdrží pred doručením Tovaru emailovú a sms notifikáciu o čase doručovania zásielky. Pred samotným doručením zásielky je Zákazník kontaktovaný telefonicky kuriérom. V podrobnostiach sa doručovanie zásielok riadi príslušnými podmienkami príslušnej kuriérnej služby.

  2. Zasielkovňou – Zákazník obdrží pred doručením Tovaru emailovú a sms notifikáciu s pokynmi pre vyzdvihnutie zásielky na vybranom výdajnom mieste. V podrobnostiach sa doručovanie zásielok riadi príslušnými podmienkami zásielkovej služby. Tento spôsob dopravy je ponúkaný u objednávok v celkovej hodnote do 1000 EUR.

  3. Osobné vyzdvihnutie v Bratislave - na adrese Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, v pracovných dňoch medzi 8:00 – 17:30 hod., a to od okamihu obdŕžania emailovej správy Prevádzkovateľa o tom, že predmetný Tovar je pripravený k vyzdvihnutiu.

 5. Doručenie Tovaru na dodaciu adresu prebehne v pracovné dni v čase obvyklej pracovnej doby.

 6. Zákazník je o výške poplatkov/nákladov za dopravu objednaného Tovaru informovaný pri výbere spôsobu dopravy Tovaru v rámci procesu tvorby Objednávky. Pri doručovaní ľubovoľného Tovaru na dodaciu adresu na území Slovenskej republiky je doprava poskytovaná zadarmo.

 7. Podmienky uvedené pod ods. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 tohto článku týchto Obchodných podmienok sa uplatní iba v prípade doručovania v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade doručovania Tovaru do zahraničia určuje spôsob dopravy Tovaru Prevádzkovateľ, pričom Zákazníka vždy individuálne informuje o výške nákladov za doručenie (dopravy) a Zákazník je povinný tieto náklady dopravy uhradiť najneskôr s cenou Tovaru. V prípade dodávky Tovaru do zahraničia sa príslušná dodacia lehota predlžuje primeraným spôsobom.

 8. Pokiaľ je Prevádzkovateľ povinný dodať Tovar na miesto určené Zákazníkom v Objednávke, je Zákazník povinný prevziať Tovar pri dodaní. V prípade, že Zákazník neprevezme zásielku v odbernej lehote, dochádza k porušeniu zmluvy Zákazníkom. V prípade, že je z dôvodu na strane Zákazníka nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo stranami dohodnuté, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia Tovaru.

 9. V případě, že má Zákazník zájem o změnu zvoleného způsobu dodání a platby Zboží, kontaktuje Zákazník Provozovatele v Provozních hodinách, a až po potvrzení a schválení příslušné změny Provozovatelem bude daná změna umožněna a platná.

 10. Pri prevzatí Tovaru je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad tieto ihneď oznámiť doručovateľovi a Prevádzkovateľovi.

 11. Z dôvodu váhového, objemového, časového alebo logistického obmedzenia si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeniť po dohode so Zákazníkom spôsob dopravy Tovaru a/alebo ponúknuť Zákazníkovi alternatívny spôsob dopravy Tovaru Zákazníkovi.

 12. Daňový doklad (faktúra) vzťahujúca sa k Tovaru objednanému Zákazníkom (a ktorý je považovaný i za záručný list) bude Zákazníkovi zaslaný elektronicky na Zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu, zadanú Zákazníkom v procese vytvárania objednávky, ak nie je ďalej ustanovené inak.

Článok V.

Cena Tovaru a platobné podmienky

 1. Predajná cena Tovaru: V prípade podstatnej zmeny veľkoobchodnej ceny Tovaru v dôsledku zmeny kurzu a/alebo precenenia Tovaru (resp. jeho časti) dodávateľom si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeny ceny Tovaru. Zákazník má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Ceny uvedené na Webovom portáli a v kamennej predajni sa môžu líšiť a Zákazník nemá právo dodatočne sa dožadovať inej ceny ako ceny vopred dohodnutej. Všetky ceny za Tovar a služby a všetky poplatky v Internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 2. Zákazník je povinný uhradiť cenu za Tovar vrátane poplatkov za súvisiace služby (doprava, balenie) a Prevádzkovateľ nie je povinný Zákazníkovi odovzdať Tovar skôr, ako dôjde k úhrade celej čiastky ceny za objednaný Tovar vrátane poplatkov.

 3. Zákazník má možnosť si v procese tvorby Objednávky vybrať jeden z uvedených spôsobov platby:

  • Dobierkou pri prevzatí od doručovateľa (Tovar v celkovej hodnote do 500 EUR, pokiaľ Prevádzkovateľ neurčí ináč);

  • Bežným bankovým prevodom

  • Rýchlym online prevodom u vybraných bank

  • Ďalšími online platbami

  • Platba platobnou kartou (Visa, Mastercard, VISA Electron)

 4. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy v zmysle čl. III. ods. 3 týchto Obchodných podmienok je nákup v celkovej hodnote prevyšujúcej čiastku 500 EUR vrátane DPH, je Zákazníkovi v procese tvorby Objednávky dané na výber, či uhradí:

  1. Celú čiastku kúpnej ceny jedinou platbou, alebo
  2. uhradí kúpnu cenu v dvoch splátkach, a to tak, že:
   • 1. (prvá) časť kúpnej ceny vo výške 30 % danej kúpnej ceny bude zaplatená niektorým zo spôsobov platby v zmysle ods. 3 tohoto článku týchto Obchodných podmienok, s výnimkou platby dobierkou. V prípade, že daná 1. časť kúpnej ceny nebude zaplatená do 7 dní odo dňa potvrdenia Objednávky Zákazníka Prevádzkovateľom, zmluva v zmysle čl. III. ods. 3 týchto Obchodných podmienok sa márnym uplynutím danej lehoty ruší (je stornovaná); o tejto skutočnosti bude Prevádzkovateľ Zákazníka informovať emailom alebo telefonicky;
   • 2. (druhá) časť kúpnej ceny vo výške 70 % danej kúpnej ceny (ďalej tiež ako „doplatok“) podľa Objednávky bude Zákazníkom zaplatení po obdŕžaní emailovej informácie od Prevádzkovateľa o tom, že predmetný Tovar je pripravený k expedícií. Spôsob platby bude medzi stranami dohodnutý dodatočne telefonicky alebo bude vybraný Zákazníkom po prihlásení do jeho užívateľského účtu na Webovom portáli; do úvahy prichádza možnosť platby podľa čl. V. ods. 3 týchto Obchodných podmienok. Vo všetkých prípadoch platí, že príslušný Tovar bude Zákazníkovi odovzdaný až po úhrade celého doplatku Prevádzkovateľovi; v prípade, že Zákazníkom nebol pre účely platby doplatku vybraný spôsob platby dobierkou, nie je Prevádzkovateľ povinný Tovar Zákazníkovi doručovať pred obdŕžaním celej čiastky ceny Tovaru. V prípade, že Zákazník neuhradí celý doplatok ceny Tovaru ani do 14 dní od obdŕžania informácie od Prevádzkovateľa o tom, že predmetný Tovar je pripravený k expedícií, jedná sa o závažné porušenie kúpnej zmluvy v zmysle čl. III. ods. 3 týchto Obchodných podmienok a uzatvorená zmluva v zmysle čl. III. ods. 3 týchto Obchodných podmienok sa márnym uplynutím danej lehoty ruší (je stornovaná); o tejto skutočnosti bude Prevádzkovateľ Zákazníka informovať emailom alebo telefonicky.
   V prípade zrušenia zmluvy je Prevádzkovateľ oprávnený si oproti nároku Zákazníka na vrátenie zaplatenej 1. 1. (prvej) časti ceny Tovaru započítať náklady spojené s navrátením (doručovaním) Tovaru Prevádzkovateľovi a/nebo náklady poistenia Tovaru, resp. o náklady obdobného charakteru a Prevádzkovateľ tak Zákazníkovi vráti Zákazníkom zaplatenú 1. (prvú) časť ceny Tovaru zníženú o tieto náklady.
 5. Zákazník má po dohode s Prevádzkovateľom možnosť uhradiť cenu objednaného Tovaru aj iným spôsobom.

 6. V prípade bezhotovostnej platby bežným bankovým prevodom je Zákazník povinný pri zadávaní príkazu k platbe kúpnej ceny podľa príslušnej zmluvy uviesť variabilný symbol danej platby (číslo Objednávky).

 7. V prípade, že Zákazník neuhradí celou cenu Tovaru ani do 14 dní od obdŕžania potvrdenia o prijatí Objednávky Prevádzkovateľom, jedná sa o závažné (podstatné) porušenie kúpnej zmluvy v zmysle čl. III. ods. 3 týchto Obchodných podmienok a uzatvorená kúpna zmluva v zmysle čl. III. ods. 3 týchto Obchodných podmienok sa márnym uplynutím danej lehoty ruší (je stornovaná); to neplatí v prípadoch v zmysle ods. 4 tohto článku Obchodných podmienok, ktoré sa riadia tam uvedeným postupom. O tejto skutočnosti bude prevádzkovateľ Zákazníka informovať emailom alebo telefonicky.

 8. V prípade, že má Zákazník záujem o zmenu zvoleného spôsobu platby Tovaru, kontaktuje Zákazník Prevádzkovateľa v Prevádzkových hodinách a až po potvrdení a schválení príslušnej zmeny Prevádzkovateľom bude daná zmena umožnená a platná.

Článok VI.

Stornovanie Objednávky, Odstúpenie od zmluvy

 1. Stornovanie Objednávky: Spotrebiteľ má právo požiadať o stornovanie Objednávky najneskôr do okamihu potvrdenia Objednávky zo strany Prevádzkovateľa.

 2. Odstúpenie od zmluvy: Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to do 15 dní odo dňa prevzatia Tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Po uplynutí tejto lehoty toto právo zaniká. Zákazník môže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe Objednávky aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa vety prvej tohto odseku Obchodných podmienok. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí Tovar rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania Tovaru; vyskúšať teda neznamená Tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Prevádzkovateľovi. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia.

 3. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže Spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Prevádzkovateľ ako predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  • predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,

  • predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,

  • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 4. V prípade, že Spotrebiteľ chce od zmluvy odstúpiť, musí odstúpenie od zmluvy učiniť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, a takéto odstúpenie odoslať Prevádzkovateľovi (napríklad listom zaslaným poštou) na adresu Eppi SK s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02, Bratislava, alebo prostredníctvom emailu na otazky@eppi.sk, pričom súčasne v takomto odstúpení uvedie aj číslo Objednávky, podľa ktorej mu bol doručovaný objednaný Tovar. Spotrebiteľ môže pre účely odstúpenia od zmluvy použiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. K zachovaniu danej lehoty pre odstúpenie od zmluvy postačuje odoslanie odstúpenia od zmluvy riadnym spôsobom najneskôr v posledný deň príslušnej lehoty podľa ods. 2 tohto článku Obchodných podmienok.

 5. Po oprávnenom odstúpení od zmluvy podľa tohto článku týchto Obchodných podmienok vráti Prevádzkovateľ Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je Prevádzkovateľ povinný vrátiť podľa právnych predpisov; to sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Prevádzkovateľ ponúka. Platby (predovšetkým čiastku kúpnej ceny) Prevádzkovateľ vráti Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie Spotrebiteľa o odstúpení od príslušnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená na bankový účet určený Spotrebiteľom (ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez vyúčtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Prevádzkovateľ však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Zákazníkovi skôr, než mu Zákazník Tovar odovzdá alebo hodnoverne preukáže, že daný Tovar Prevádzkovateľovi zaslal, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť zaslaný bezpečným spôsobom (Slovenská pošta – 1. trieda, kuriérom, alebo iným vhodným spôsobom) na adresu Prevádzkovateľa, a to Eppi SK s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02, Bratislava, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy; doručenie Tovaru na danú adresu je považované za doručenie Tovaru Prevádzkovateľovi. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Zákazník odošle Tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru Prevádzkovateľovi nesie Zákazník, pokiaľ neurčí Prevádzkovateľ v jednotlivom prípade ináč. Prevádzkovateľ Spotrebiteľovi dôrazne odporúča nechať daný Tovar poistiť.

 6. Zákazník je povinný Tovar doručiť Prevádzkovateľovi nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale, spolu so všetkými dokumentmi, týkajúcimi sa predmetného Tovaru, ktoré Zákazník obdŕžal pri jeho kúpe, dodaní a prevzatí, a to bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy. Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi iba za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nastalo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. V dôsledku zaobchádzania Spotrebiteľa s Tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho vlastnosti a funkčnosti, a/alebo vrátenia Tovaru poškodeného či neúplného, vzniká Prevádzkovateľovi voči Spotrebiteľovi nárok na náhradu škody (zodpovedajúci zníženiu hodnoty Tovaru, ktoré nastalo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom), ktorý je Prevádzkovateľ oprávnený si jednostranne započítať voči nároku Spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny a pri vrátení Tovaru so zníženou hodnotou (u ktorého je zníženie hodnoty dôsledkom zaobchádzania Spotrebiteľa s Tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti takého Tovaru) tak bude Spotrebiteľovi vrátená len alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného Tovaru.

 7. Žiadosť o zrušenie zmluvy: Nad rámec oprávnenia Spotrebiteľa podľa ods. 2 tohto článku Obchodných podmienok smie Spotrebiteľ vo vzťahu k akémukoľvek Šperku zakúpenému v Internetovom obchode požiadať od 15. (pätnásteho) dňa nasledujúceho po dni prevzatia predmetného Šperku do 60. (šesťdesiateho) dňa nasledujúceho po dni prevzatia predmetného Šperku Prevádzkovateľa o zrušenie zmluvy, pričom platí, že predmetná žiadosť musí byť Prevádzkovateľovi v stanovenej lehote doručená. Pokiaľ Spotrebiteľ požiada Prevádzkovateľa podľa tohto ustanovenia včas o zrušenie zmluvy a súčasne pokiaľ Spotrebiteľ doručí Prevádzkovateľovi najneskôr do konca 60. dňa nasledujúceho po dni prevzatia daného Šperku Spotrebiteľom predmetný Šperk, platí, že Prevádzkovateľ okamihom riadneho a včasného doručenia daného Šperku Prevádzkovateľovi súhlasí s návrhom Spotrebiteľa na zrušenie zmluvy a predmetná zmluva sa tak daným okamihom ruší. Pokiaľ však nebude žiadosť Spotrebiteľa o zrušenie zmluvy a/alebo predmetný Šperk doručený Prevádzkovateľovi včas podľa tohto odseku Obchodných podmienok, nárok Spotrebiteľa na zrušenie zmluvy podľa tohto odseku Obchodných podmienok zaniká; Prevádzkovateľ je oprávnený i napriek tomu jednostranne rozhodnúť, že žiadosť Spotrebiteľa o zrušenie zmluvy i v takomto prípade akceptuje, s tým, že zmluva sa v takom prípade ruší doručením oznámenia Prevádzkovateľa (písomne listinnou poštou alebo emailom) o zrušení zmluvy Spotrebiteľovi. Pri postupe podľa tohto ods. 7 tohto článku Obchodných podmienok platí, že:

  1. Vzhľadom k tomu, že v prípade akceptácie návrhu Spotrebiteľa na zrušenie zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia;
  2. Spotrebiteľ má právo v rámci príslušnej lehoty (60. dní po prevzatí predmetného Šperku) Šperk rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania Šperku; vyskúšať teda neznamená Šperk používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Prevádzkovateľovi;
  3. Nárok Spotrebiteľa na zrušenie zmluvy vyššie uvedeným postupom podľa ods. 7 tohto článku Obchodných podmienok nevzniká a Spotrebiteľ tak nemôže požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie Zmluvy vyššie uvedeným postupom v prípadoch zmluvy, ktorej predmetom je:
   • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia predmetného plnenia;
   • predaj Šperku alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Prevádzkovateľ ako predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty 60. dní po prevzatí predmetného Šperku;
   • predaj Šperku zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Šperku vyrobeného na mieru alebo Šperku určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa;
   • predaj Šperku uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
   • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, ako aj predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  4. V prípade, že Spotrebiteľ chce požiadať o zrušenie Zmluvy, je potrebné, aby predmetnú žiadosť odoslal Prevádzkovateľovi prostredníctvom emailu na otazky@eppi.sk, pričom súčasne v danej žiadosti uvedie aj číslo Objednávky, podľa ktorej mu bol doručovaný objednaný Šperk; spotrebiteľ môže pre účely žiadosti o zrušenie zmluvy použiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto Obchodných podmienok;
  5. Spotrebiteľ (resp. Zákazník) je povinný vo vyššie uvedenej lehote doručiť na vlastné náklady bezpečným spôsobom (Slovenská pošta – 1. trieda, kuriérom, alebo iným vhodným spôsobom) na adresu Eppi SK s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02, Bratislava; doručenie Šperku na danú adresu je považované za doručenie Šperku Prevádzkovateľovi. Priame náklady na vrátenie Šperku Prevádzkovateľovi nesie Zákazník, pokiaľ neurčí Prevádzkovateľ v jednotlivom prípade ináč. Prevádzkovateľ Spotrebiteľovi dôrazne odporúča nechať daný Šperk poistiť;
  6. Zákazník je povinný Šperk doručiť Prevádzkovateľovi nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale, spolu so všetkými dokumentmi, týkajúcimi sa predmetného Šperku, ktoré Zákazník obdŕžal pri jeho kúpe, dodaní a prevzatí. Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi iba za zníženie hodnoty Šperku, ktoré nastalo v dôsledku zaobchádzania s Šperkom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Šperku. V dôsledku zaobchádzania Spotrebiteľa s Šperkom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho vlastnosti a funkčnosti, a/alebo vrátenia Šperku poškodeného či neúplného, vzniká Prevádzkovateľovi voči Spotrebiteľovi nárok na náhradu škody (zodpovedajúci zníženiu hodnoty Šperku, ktoré nastalo v dôsledku takého zaobchádzania s Šperkom), ktorý je Prevádzkovateľ oprávnený si jednostranne započítať voči nároku Spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny a pri vrátení Šperku so zníženou hodnotou (u ktorého je zníženie hodnoty dôsledkom zaobchádzania Spotrebiteľa s Šperkom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti takého Šperku) tak bude Spotrebiteľovi vrátená len alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného Šperku;
  7. Prevádzkovateľ je povinný Spotrebiteľovi v prípade zrušenia zmluvy postupom podľa tohto ods. 7 tohto článku týchto Obchodných podmienok vrátiť všetky platby, ktoré je Prevádzkovateľ povinný vrátiť podľa právnych predpisov; to sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Prevádzkovateľ ponúka. Ich úhrada bude uskutočnená na bankový účet určený Spotrebiteľom, ak sa Spotrebiteľ s Prevádzkovateľom nedohodnú ináč.
  8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť Spotrebiteľa o zrušenie zmluvy v zmysle tohoto ods. 8 tohoto článku Obchodných podmienok, pokiaľ sa po vrátení Šperku Prevádzkovateľovi ukáže, že predmetný Šperk je viditeľne poškodený v dôsledku užívania Spotrebiteľom v rozpore s bodom b. ods. 7 tohoto čl. Obchodných podmienok.

Článok VII.

Povinnosti Zákazníka a Prevádzkovateľa. Výmena a úprava Šperku

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

  • Bezodkladne vybaviť každú Objednávku Zákazníka

  • Dodržať stanovenú cenu (cenu platnú v čase uzatvorenia zmluvy na základe príslušnej Objednávky)

  • Dodať Tovar, ktorý si Zákazník objednal

 2. Zákazník sa zaväzuje:

  • Prevzit Tovar, ktorý bol predmetom jeho Objednávky od kuriéra alebo iného doručiteľa v odbernej lehote, na adrese, ktorú uviedol v Objednávke;

  • Skontrolovať obal zásielky (Tovaru) pri preberaní od kuriéra alebo doručovateľa;

  • Poškodené zásielky (Tovar) nepreberať;

  • Nedodanie zásielky (Tovaru) je Zákazník povinný Prevádzkovateľovi oznámiť po uplynutí 7. dňa od potvrdenia (emailom, SMS) odoslania zásielky (Tovaru) na email zákazníckeho servisu otazky@eppi.sk. V prípade, ak Zákazník nepreberie zásielku v odbernej lehote, dochádza k porušeniu zmluvy zo strany Zákazníka;

 3. Vylúčenie zodpovednosti Prevádzkovateľa; Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:

  • Poškodenie zásielky doručovateľom;

  • Dodanie Tovaru v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami, resp. v rozpore s dohodnutým podmienkami dodania, a to vplyvom vyššej moci;

  • Oneskorené doručenie zavinené udaním nesprávnej adresy zo strany Zákazníka;

  • Oneskorené doručenie zavinené doručovateľom.

 4. V prípade, že Zákazník oprávnene odstúpi od zmluvy z iného dôvodu, než podľa čl. VI týchto Obchodných podmienok, a doručí Prevádzkovateľovi Tovar ktorý je používaný, poškodený, alebo neúplný, vzniká Prevádzkovateľovi právo si voči Zákazníkovi započítať nárok na náhradu škody na Tovare (zodpovedajúci zníženiu hodnoty Tovaru vzniknutému v dôsledku používania alebo poškodenia Zákazníkom) a/alebo príslušné nároky na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Prevádzkovateľ tak Zákazníkovi vráti zaplatenú kúpnu cenu za Tovar uvedenú v záväznej akceptácii Objednávky (alebo jej časť) zníženú o príslušný nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody a/alebo nárok Prevádzkovateľa na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka voči Zákazníkovi (pričom výška nárokov môže v súčte s činiť až 0,5% z celkovej ceny Tovaru za každý deň používania daného Tovaru), a to najneskôr do 30 dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy v zmysle tohto odseku Obchodných podmienok zo strany Zákazníka Prevádzkovateľovi, nie však skôr než bude predmetný Tovar vrátený Zákazníkom Prevádzkovateľovi (na adresu Eppi SK s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02, Bratislava, pričom doručenie Tovaru na danú adresu je považované za doručenie Tovaru Prevádzkovateľovi). Finančné prostriedky budú poukázané na bankový účet určený Zákazníkom, pokiaľ sa Zákazníka a Prevádzkovateľ nedohodnú ináč. Prevádzkovateľ Spotrebiteľovi dôrazne odporúča nechať zasielaný Tovar poistiť a zaslať ho na adresu sídla Prevádzkovateľa doporučenou poštou, alebo iným vhodným spôsobom. Prevádzkovateľ neručí za prípadnú stratu Tovaru pri jeho doručovaní Zákazníkom späť Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ zásielky na dobierku neakceptuje.

 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom na základe Objednávky Zákazníka, a to v prípade, že sa cena Tovaru neprimerane zvýšila a/alebo sa mu nepodarilo Tovar zadovážiť v primeranom čase, prípadne z iného dôvodu. O odstúpení od zmluvy bude zákazník Prevádzkovateľom informovaný stornovaním Objednávky, a to telefonicky alebo a-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti, budú Zákazníkovi finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa Zákazník s Prevádzkovateľom nedohodnú ináč.

 6. Výmena Šperku

  Bližšie podmienky týkajúce sa „Výmeny Šperkov“ sú uvedené v čl. V ods. I Reklamačného poriadku (dostupný tu).

 7. Zákazková výroba

  Prevádzkovateľ umožňuje Zákazníkom si na Webovom portáli v príslušnej sekcii „Zákazková výroba“ zadať výrobu Šperku alebo Hodiniek podľa vlastných špecifikácii. V prípade schválenia takejto objednávky Prevádzkovateľom sa Prevádzkovateľ zaväzuje takýto Šperk/Hodinky vyrobiť a dodať Zákazníkovi a Zákazník sa zaväzuje za takto vyrobený Šperk/Hodinky zaplatiť dojednanú cenu. Na Šperky vyrábané v režime zákazkovej výroby v zmysle tohto odseku Obchodných podmienok sa v plnom rozsahu vzťahujú práva a povinnosti Strán ohľadom Tovaru kupovaného v Internetovom obchode v zmysle týchto Obchodných podmienok, pokiaľ ďalej nie je výslovne uvedené ináč.

  V prípade, že je na Webovom portáli pri tovare uvedená poznámka „Personalizovaný produkt“, nejde o Zákazkovú výrobu ale o Šperk/Hodinky zo „štandardnej“ ponuky Prevádzkovateľa na Webovom portáli, u ktorého Prevádzkovateľ Zákazníkovi umožňuje zadať špecifickú úpravu podľa želania Zákazníka (napr. vygravírovanie mena, iniciálok, a pod.). Gravírovanie produktu môže byť spoplatnené, a to nevratným poplatkom vo výške 28 EUR. Na Personalizované Šperky/Hodinky sa v plnom rozsahu vzťahujú práva a povinnosti Strán ohľadom Tovaru kupovaného v Internetovom obchode v zmysle týchto Obchodných podmienok, pokiaľ ďalej nie je výslovne uvedené ináč.

  V prípade predaja Šperku/Hodiniek zhotoveného a dodávaného v režime Zákazkovej výroby a/alebo Personalizovaného produktu sa jedná o predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, a z toho dôvodu Spotrebiteľ nie je v takom prípade oprávnený odstúpiť od takejto zmluvy bez udania dôvodu postupom podľa čl. VI ods. 2 týchto Obchodných podmienok; na skutočnosť, že sa v konkrétnom prípade jedná o Zákazkovú výrobu, resp. Personalizovaný produkt, bude Zákazník upozornený priamo na Webovom portáli ako aj v procese zadávania Objednávky.

 8. Úprava Šperku

  Zákazník je taktiež oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o úpravu Šperku (s výnimkou veľkosti prsteňa; právo Zákazníka na úprava veľkosti prsteňa sa riadi samostatnou úpravou v zmysle čl. VIII. týchto Obchodných podmienok, respektive čl. II., odst. 2 reklamačného poriadku - tu) dodaného na základe Objednávky (tzv. customization). Bližšie podmienky týkajúce sa „Úpravy Sperkov“ sú uvedené v čl. V ods. 2 Reklamačného poriadku (dostupný tu).

 9. Expres výroba

  Prevádzkovateľ umožňuje Zákazníkom vo vzťahu k vybraným štandardným produktom – Šperkom ponúkaným na Webovom portáli zvoliť dodanie daného Šperku v režime „Expres výroby“ - v takom prípade je na Webovom portáli u daného produktu vždy uvedená aj príslušná skrátená lehota dodania. Dodanie Šperku v režime „Expres výroby“ je spoplatnené jednorazovým nevratným poplatkom: (i) vo výške 25 % z ceny predmetného Šperku (pred prípadnou zľavou), ktorého cena neprevyšuje hodnotu 200 EUR; (ii) vo výške 20 % z ceny Šperku (pred prípadnou zľavou), ktorého cena prevyšuje 200 EUR a súčasne neprevyšuje hodnotu 400 EUR; (iii) vo výške 15% z ceny Šperku (pred prípadnou zľavou), ktorého cena prevyšuje hodnotu 400 EUR.

  [Vzorový príklad: Ak je na Eshope u danej položky Šperku uvedená štandardná dodacia lehota napr. 2 – 4 týždne, pričom Zákazník bude požadovať „Expres výroby“ Šperku v príslušnej skrátenej dodacej lehote do 5 - 7 dní a Zákazník včas zaplatí daný poplatok a ak sa nejedná o doručenie dobierkou aj príslušnú sumu určujúcu podľa ods. 2 tohto článku týchto Obchodných podmienok rozhodujúci okamih pre začiatok behu dodacej lehoty, bude Prevádzkovateľ Zákazníkovi po zaplatení daného poplatku garantovať, že Šperk bude Zákazníkovi doručený v príslušnej skrátenej dodacej lehote od rozhodujúceho pre začiatok plynutia dodacej lehoty.]

  Príslušný poplatok za „Expres výroby“ je splatný: (i) v prípade objednávky v hodnote nad 500 EUR - v plnej výške bezhotovostne pri zadaní objednávky spolu s príslušnou čiastkou kúpnej ceny alebo jej časti (či v hotovosti alebo kartou pri objednaní Šperku v showroome) , resp. (ii) v prípade objednávky v hodnote do 500 EUR - podľa vybranej platobnej metódy buď bezhotovostným prevodom pri zadaní objednávky, alebo dobierkou/na mieste. Ak však nedostane Prevádzkovateľ poplatok za dodanie Šperku v režime „Expres výroby”, vykoná Prevádzkovateľ dodanie Šperku v príslušnej štandardnej dodacej lehote a nie v režime „Expres výroby“. Ak dôjde neskôr z akéhokoľvek dôvodu k zrušeniu zmluvy, na základe ktorej Zákazník nadobudol od Prevádzkovateľa predmetný Šperk, Prevádzkovateľ Zákazníkovi zaplatený poplatok za dodanie Šperku v režime „Expres výroby“ nevracia a Zákazník ani nemá nárok na vrátenie daného poplatku.

  Pravidla podľa čl, IV ods. 2 týchto Obchodných podmienok pre stanovenie rozhodujúceho okamihu pre začiatok behu dodacej lehoty sa použijú aj pre režim „Expres výroby“.

  Vo všetkých prípadoch platí, že príslušný Šperk bude Zákazníkovi odovzdaný až po riadnom zaplatení kúpnej ceny Prevádzkovateľovi.

Článok VIII.

Reklamácia a záruka

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá Zákazníkovi za to, že v dobe kedy Zákazník vec (Tovar) prevzal, má daná vec (Tovar) vlastnosti, ktoré si Prevádzkovateľ a Zákazník dohodli, a pokiaľ takáto dohoda chýba, tak má vec (Tovar) také vlastnosti, ktoré Prevádzkovateľ ako predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Zákazník očakáva s ohľadom na povahu Tovaru a že sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Prevádzkovateľ uvádza, alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 2. Podrobné práva a povinnosti strán týkajúce sa Reklamácie a záruky sú uvedené v Reklamačnom poriadku (dostupný tu).

 3. Zodpovednosť Prevádzkovateľa ako Predávajúceho za vady Tovaru sa vo vzťahu ku Zákazníkovi, ktorý nie je Spotrebiteľom, riadia príslušnými (v otázkach neupravených týmito Obchodnými podmienkami) ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v platnom znení, a ďalej tými ustanoveniami Reklamačného poriadku (dostupný tu), u ktorých z jeho textu nevyplýva, že sú určené iba pre Spotrebiteľa.

Článok IX.

Ochrana osobných údajov

 1. Všetky otázky ochrany osobných údajov sa riadia týmito Pravidlami prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov – tu.

 2. Rozosielanie a doručovanie informácii komerčnej komunikácie pre marketingové účely na emailové adresy sa riadi týmito Pravidlami doručovania informácii komerčnej komunikácie - tu.

 3. Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon) v platnom znení, oprávnený vykonávať majetkové práva k obsahu Webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk. Obsah Webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk nie je možné uchovávať, upravovať ani šíriť bez súhlasu Prevádzkovateľa.

Článok X.

Záverečné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov vznikajúcich medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi a riadia sa právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 2. Prevádzkovateľ sa bude snažiť zabezpečiť dostupnosť Webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk 24 hodín denne 7 dní v týždni, túto dostupnosť však nie je možné garantovať, nakoľko z rôznych technických (problémy na strane servera, údržba systému etc.) a iných príčin môže vo výnimočných prípadoch nastať dočasná nedostupnosť Webového portálu.

 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ušlý zisk, príp. inú ujmu (majetkovú a/alebo nemajetkovú) vzniknuté z používania, nemožnosti používania alebo z výsledkov používania tohto Webového portálu, bez zavinenia Prevádzkovateľa a/alebo z objektívnych dôvodov, resp. vyššej moci (napr. výpadok elektrickej energie, dôvody vzniknuté na strane poskytovateľa internetových služieb a pod).

 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za úplné či čiastočné nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok v dôsledku udalosti výnimočnej povahy, ktorá nemohla byť predvídateľná alebo ju nebolo možné odvrátiť – rozhodnutia štátnych orgánov, udalosti ako živelné pohromy, vojnové operácie rozličného druhu, občianske nepokoje, explózie, požiare, výluky alebo okolnosti vyskytujúce sa nezávisle jeho vôle a/alebo mimo jeho kontroly (vyššia moc).

 5. Tieto obchodné podmienky platia v znení ako je uvedené na Webovom portáli v deň odoslania Objednávky, ak nie je písomne dohodnuté niečo iné. Ak odošle Zákazník Objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí.

 6. Prevádzkovateľ má právo Obchodné podmienky zmeniť kedykoľvek, zmena obchodných podmienok však nemôže Zákazníka spätne negatívne postihnúť (inými slovami: pre Zákazníka sú platné a záväzné podmienky aktuálne v čase objednania Tovaru).

 7. Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z., na ochranu spotrebiteľa pri predaji Tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, v znení neskorších predpisov.

 8. Pokiaľ právny vzťah založený kúpnu zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak daný zmluvný vzťah sa riadi slovenským právom; to sa nedotýka práv Spotrebiteľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 9. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom budú prednostne riešené formou zmieru.

 10. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto Obchodných podmienok. Prevádzkovateľ a Zákazník sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a týmito Obchodnými podmienkami ako celku.

 11. V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom LIVE-Chatu, na telefónnom čísle 0800222330 alebo prostredníctvom emailu otazky@eppi.sk.

V Prahe dňa 30. 12. 2022

Príloha 1 (Formulár pre odstúpenie od zmluvy) - k stiahnutiu tu

Príloha 2 (Formulár pre žiadosť o zrušenie zmluvy) - k stiahnutiu tu