Podmienky adventnej súťaže

I.

 1. Tento dokument obsahuje plné znenie záväzných pravidiel týkajúcich sa súťaže "ADVENTNÁ SÚŤAŽ".
 2. Okrem špecifických podmienok súťaže uvedených v tomto dokumente sa táto súťaž riadi aj Všeobecnými podmienkami súťaží usporiadateľa - odkaz tu.

II.

 1. Usporiadateľ týmto vyhlasuje za nižšie uvedených podmienok súťaž "ADVENTNÁ SÚŤAŽ".
 2. Vyhlásenie súťaže bude okrem webovej stránky www.sperky-a-diamanty.sk/adventna-sutaz oznámené aj prostredníctvom ďalších kanálov (Facebook) usporiateľa.
 3. Súťaž prebieha v obmedzenom čase, a to v týchto 4 kolách:
  1. 1. kolo trvá od 30.11.2020 do 6.12.2020 (polnoci) a prebieha na facebookovom profile
  2. 2. kolo trvá od 7.12.2020 do 13.12.2020 (polnoci) a prebieha na facebookovom profile
  3. 3. kolo trvá od 14.12.2020 do 20.12.2020 (polnoci) a prebieha na webovej stránke www.sperky-a-diamanty.sk/adventna-sutaz
  4. 4. kolo trvá od 21.12.2020 do 27.12.2020 (polnoci) a prebieha na webovej stránke www.sperky-a-diamanty.sk/adventna-sutaz
 4. Súťaž prebieha tak, že usporiadateľ po skončení každého kola vyžrebuje z príslušnej databázy súťažiacich vždy jedného výhercu, ktorý od usporiadateľa získa šperk (napr. náramok, prívesok, náušnice a pod.) podľa výberu usporiadateľa. Súťažiacemu nevzniká na základe vyžrebovania usporiadateľom nárok na výber konkrétneho predmetu výhry podľa vlastného uváženia; len usporiadateľ je oprávnený podľa svojho vlastného uváženia rozhodnúť o tom, aký konkrétny šperk bude súťažiacemu - výhercovi za predpokladu splnenia týchto podmienok súťaže poskytnutý.
 5. Prvého kola súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba, ktorá splní všetky tieto podmienky:
  1. v čase konania súťaže bude alebo sa stane sledujúcim facebookovej stránky usporiadateľa.
  2. napíše odpoveď do komentára pod súťažný príspevok na facebookovom profile, čím vyjadrí súhlas s podmienkami tejto súťaže a spracovaním osobných údajov pre tieto účely a potvrdí úmysel zúčastniť sa príslušného kola súťaže.
 6. Druhého kola súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba, ktorá splní všetky tieto podmienky:
  1. v čase konania súťaže bude alebo sa stane sledujúcim facebookovej stránky usporiadateľa.
  2. napíše odpoveď do komentára pod súťažný príspevok na facebookovom profile, čím vyjadrí súhlas s podmienkami tejto súťaže a spracovaním osobných údajov pre tieto účely a potvrdí úmysel zúčastniť sa príslušného kola súťaže.
 7. Tretieho a štvrtého kola súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba, ktorá splní všetky tieto podmienky:
  1. v príslušnej sekcii webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk vyplní podľa tam uvedených inštrukcií do stanovených kolóniek:
   • správne odpovede na všetky tam uvedené otázky daného kola súťaže (zakliknutím príslušnej preddefinovanej možnosti, resp. napísaním odpovede do textového poľa), a
   • svojou platnú e-mailovú adresu a svoje meno.
  2. klikne na tlačidlo "Odoslať", čím vyjadrí súhlas s podmienkami tejto súťaže a spracovaním osobných údajov pre tieto účely a potvrdí úmysel zúčastniť sa príslušného kola súťaže.
 8. Splnením podmienok uvedených v odstavcoch 5-7 sa daná fyzická osoba automaticky stáva vo vzťahu k uvedenému kolu súťaže účastníkom súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Zaradenie do súťaže vo vzťahu k jednému kolu súťaže nevytvára nárok súťažiaceho na zaradenie do súťaže vo vzťahu k ďalším kolám súťaže; pokiaľ sa teda jedna fyzická osoba chce zúčastniť súťaže vo vzťahu k viacerým kolám, musí splniť podmienky v zmysle odstavcov 5-7 vo vzťahu ku každému z daných kôl súťaže samostatne.
 9. Otázka 1. kola je otvorená a usporiadateľ náhodným žrebovaním vyberie víťaza. Otázka 2. kola je tiež otvorená a usporiadateľ náhodným žrebovaním vyberie víťaza. Otázka 3. a 4. kola je uzavretá a existuje jedna správna odpoveď. Správnu odpoveď určuje vždy vopred usporiadateľ podľa svojho uváženia a presvedčenia o jej správnosti.
 10. Do databázy súťažiacich vo vzťahu ku každému jednotlivému kolu tejto súťaže sú zaradení všetci súťažiaci, ktorí včas splnili podmienky podľa odst. 5-7 tohto článku týchto podmienok v priebehu trvania príslušného kola. Zaradenie súťažiacich do danej databázy súťažiacich trvá po dobu, čo trvá oprávnenie usporiadateľa k spracovaniu osobných údajov daného súťažiaceho v súvislosti s príslušným kolom tejto súťaže; po uplynutí daného oprávnenia usporiadateľa bude súťažiaci z danej databázy súťažiacich vyradený.Súťažiaci bude z databázy súťažiacich vyradený aj v prípade, že odvolá svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely tejto súťaže.
 11. Žrebovanie výhercov za jednotlivé kolá prebehne v pondelok či v utorok bezprostredne nasledujúcom po skončení príslušného kola súťaže, a to z databázy súťažiacich daného kola podľa aktuálneho stavu k poslednému dňu trvania príslušného kola. S výnimkou 4. kola, kedy žrebovanie prebehne 4. januára 2021. Za každé kolo súťaže bude vyžrebovaný vždy len jeden výherca.
 12. O výhre budú výherci informovaní bez zbytočného odkladu po ich vyžrebovaní prostredníctvom e-mailu zaslaného na poskytnutú e-mailovú adresu alebo súkromnou správou na facebooku. Anonymizované výsledky súťaže s uvedeným výhry (šperku) pre to ktoré uplynulé kolo súťaže budú tiež oznámené na webových stránkach www.sperky-a-diamanty.sk alebo facebookovom profile usporiadateľa.
 13. Jednotliví výhercovia sú povinní usporiadateľovi oznámiť do 7 dní odo dňa obdržania oznámenia výsledku súťaže za dané kolo prostredníctvom e-mailovej adresy soutez@eppi.sk alebo súkromnej správy na Facebooku: meno, priezvisko a dodaciu adresu, na ktorú im bude príslušná výhra (šperk) zaslaná. Ak neoznámi výherca usporiadateľovi meno, priezvisko a dodaciu adresu v lehote a spôsobom podľa predchádzajúcej vety, stráca daný výherca súťažné právo na získanie príslušnej výhry (šperku) a usporiadateľ v takomto prípade nie je povinný mu príslušnú výhru (šperk) poskytnúť.

V Prahe, dňa 25.11.2020

EPPI SK s.r.o.