Podmienky letnej súťaže

I.

 1. Tento dokument obsahuje plné úplne znenie záväzných pravidiel týkajúcich sa súťaže „LETNÉ HÁDANKY“.
 2. Okrem špecifických podmienok súťaže uvedených v tomto dokumente sa táto súťaž riadi i Všeobecnými podmienkami súťaží – odkaz tu.

II.

 1. Usporiadateľ týmto vyhlasuje za nižšie uvedených podmienok súťaž „LETNÉ HÁDANKY“.
 2. Vyhlásenie súťaže bude okrem webových stránok www.sperky-a-diamanty.sk oznámené i prostredníctvom ďalších kanálov usporiadateľa (Facebook, Instagram).
 3. Súťaž je vyhlásená na obmedzené časové obdobie a prebieha v týchto 2 kolách:
  • 1. kolo trvá od 29. 6. 2020 do 5. 7. 2020 (polnoci)
  • 2. kolo trvá od 6. 7. 2020 do 12. 7. 2020 (polnoci)
 4. Súťaž prebieha tak, že usporiadateľ po skončení každého kola vylosuje z príslušnej databázy súťažiacich vždy jedného výhercu, ktorý od usporiadateľa získa šperk (napr. náramok, prívesok, náušnice, apod.) podľa výberu usporiadateľa. Súťažiacemu nevzniká na základe vylosovania usporiadateľom nárok na výber konkrétneho predmetu výhry podľa vlastného uváženia; iba usporiadateľ je tak oprávnený podľa svojho voľného uváženia rozhodnúť o tom, aký konkrétny šperk bude súťažiacemu – výhercovi za predpokladu splnenia týchto podmienok súťaže poskytnutý.
 5. Jednotlivých kôl súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba, ktorá splní všetky tieto podmienky:
  • a) v príslušnej sekcii webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk vyplní podľa tam uvedených inštrukcií do stanovených koloniek:
   • správne odpovede na všetky tam uvedené otázky daného kola súťaže (zakliknutím príslušnej zvolenej preddefinovanej možnosti, resp. napísaním odpovede do textového poľa), a
   • svoju platnú e-mailovú adresu a svoje meno.
  • b) klikne na tlačidlo „Odoslať“, čím vyjadrí súhlas s podmienkami tejto súťaže a spracúvaním osobných údajov pre tieto účely a potvrdí svoj úmysel zúčastniť sa príslušného kola súťaže.
 6. Splnením všetkých bodov uvedených v predchádzajúcom odseku sa daná fyzická osoba automaticky stáva vo vzťahu k danému kolu súťaže účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“); o zaradení do súťaže a ďalších informáciách usporiadateľ súťažiaceho vyrozumie emailom odoslaným na príslušnú emailovú adresu súťažiaceho. Zaradenie do súťaže vo vzťahu k jednému kolu súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na zaradenie do súťaže vo vzťahu k ďalším kolám súťaže; pokiaľ sa teda jedna fyzická osoba chce zúčastniť súťaže vo vzťahu k viacerým kolám, musí splniť podmienky v zmysle predchádzajúceho odseku vo vzťahu ku každému z daných kôl súťaže samostatne.
 7. Ku každej otázke bude jen jedna správna odpoveď. Správnu odpoveď určuje vždy vopred usporiadateľ podľa svojho uváženia a presvedčenia o jej správnosti.
 8. Do databáze súťažiacich vo vzťahu ku každému jednotlivému kolu tejto súťaže sú zaradení všetci súťažiaci, ktorí včas splnili podmienky podľa ods. 5 tohto článku týchto podmienok v priebehu trvania príslušného kola. Zaradenie súťažiaceho do danej databázy súťažiacich trvá počas celej doby trvania oprávnenia usporiadateľa k spracúvaniu osobných údajov daného súťažiaceho v súvislosti s príslušným kolom súťaže; po strate daného oprávnenia usporiadateľa bude súťažiaci z danej databázy súťažiacich vyradený. Súťažiaci bude z databáze súťažiacich vyradený i v prípade, že odvolá svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov k účelom tejto súťaže.
 9. Losovanie výhercov za jednotlivé kolá prebehne vždy v pondelok či v utorok bezprostredne nasledujúci po skončení príslušného kola súťaže, a to z databáze súťažiacich daného kola podľa aktuálneho stavu k poslednému dňu trvania príslušného kola. Za každé kolo súťaže bude vylosovaný vždy iba jeden výherca.
 10. O výhre budú výhercovia informovaní bez zbytočného odkladu po ich vylosovaní prostredníctvom e-mailu zaslaného na poskytnutú emailovou adresu. Anonymizované výsledky súťaže s uvedením výhry (šperku) za príslušné uplynulé kolo súťaže budú taktiež oznamované na webových stránkach www.sperky-a-diamanty.sk, facebookovom a instagramovom profile usporiadateľa.
 11. Jednotliví výhercovia súťaže sú povinní usporiadateľovi oznámiť do 7 dní odo dňa oznámenia výsledku súťaže za dané kolo prostredníctvom emailovej adresy soutez@eppi.sk: meno, priezvisko a dodaciu adresu, na ktorú im bude príslušná výhra (šperk) poslaná. Pokiaľ výherca neoznámi usporiadateľovi meno, priezvisko a dodaciu adresu v lehote a spôsobom podľa predchádzajúcej vety, stráca daný výherca právo na získanie príslušnej výhry (šperku) a usporiadateľ v takom prípade nie je povinný mu príslušnú výhru (šperk) poskytnúť.

V Prahe, dňa 28. 6. 2020