Všeobecné súťažné podmienky

Všeobecné podmienky súťaží organizovaných na stránkach www.Sperky-A-Diamanty.sk, Facebookovej stránke alebo Instagramovom účte

 1. Tento dokument obsahuje úplne znenie všeobecných podmienok súťaží organizovaných spoločnosťou EPPI SK s.r.o. na internetových stránkach www.Sperky-A-Diamanty.sk., facebookovej stránke Eppi.sk. alebo instagramovom účte eppi.cz Tieto všeobecné podmienky vytvárajú spolu so špecifickými podmienkami konkrétnej súťaže, ktoré budú v súvislosti s konkrétnou súťažou vždy zverejnené na stránkach www.Sperky-A-Diamanty.sk, spoločný rámec pravidiel príslušnej súťaže.
 2. Usporiadateľom akejkoľvek súťaže na internetových stránkach www.Sperky-A-Diamanty.sk, facebookovej stránke Eppi.sk je vždy obchodná spoločnosť EPPI SK s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, IČO: 46 878 823, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121936/B, ktorá je taktiež prevádzkovateľom a vlastníkom e-shopu a webového portálu www.Sperky-A-Diamanty.sk.
 3. EPPI SK s.r.o. usporadúva súťaže aj na Instagramovom účte eppi.cz.
 4. Na výhry v rámci vyhlasovaných súťaží nie je daný žiadny právny nárok. Usporiadateľ nebude poskytovať žiadne alternatívne či náhradné plnenie.
 5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa akejkoľvek súťaže podľa vlastného uváženia.
 6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, upraviť alebo zrušiť podmienky súťaže či ich platnosť zmeniť alebo zrušiť (prípadne zrušiť celú súťaž), a to bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetových stránkach www.Sperky-A-Diamanty.sk, facebookovej stránke Eppi.sk alebo Instagramovom účte eppi.cz.
 7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek ukončiť.
 8. Usporiadateľ si týmto vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich a taktiež právo na prípadné vylúčenie ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže.
 9. Neznalosť podmienok (pravidiel) súťaže nezakladá súťažiacim nárok na reklamáciu, alebo akékoľvek iné nároky voči usporiadateľovi. Súťaž nie je hazardnou hrou.
 10. Akékoľvek otázky ochrany osobných údajov v súvislosti s akoukoľvek súťažou organizovanou spoločnosťou EPPI SK s.r.o. na internetových stránkach www.Sperky-A-Diamanty.sk, facebookovej stránce Eppi.sk alebo Instagramovom účte eppi.cz sa riadia týmito pravidlami pre spracúvanie osobných údajov – viac tu.
 11. Usporiadateľ je oprávnený vykonávať majetkové práva vzťahujúce sa k obsahu webového portálu www.Sperky-A-Diamanty.sk. Obsah webového portálu www.Sperky-A-Diamanty.sk nie je možné uchovávať, upravovať ani šíriť bez súhlasu usporiadateľa.

V Prahe, dňa 3. 12. 2018

EPPI SK s.r.o.