Podmienky súťaže "Vyhrajte zľavový kupón"

 1. Tento dokument obsahuje úplne znenie záväzných pravidiel týkajúcich sa súťaže „Vyhrajte zľavový kupón“.
 2. Okrem špecifických podmienok súťaže uvedených v tomto dokumente sa táto súťaž riadi i Všeobecnými podmienkami súťaží organizovaných na stránkach www.Sperky-A-Diamanty.sk – odkaz tu.

I.

Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť Eppi SK s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, IČO: 46 878 823, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121936/B, ktorá je taktiež prevádzkovateľom a vlastníkom e-shopu a webového portálu www.Sperky-A-Diamanty.sk.

II.

 1. Usporiadateľ týmto vyhlasuje za nižšie uvedených podmienok súťaž „Vyhrajte šperk“.
 2. Súťaž prebieha tak, že usporiadateľ za každý kalendárny mesiac počas trvania tejto súťaže vylosuje z databázy súťažiacich vždy jedného výhercu, ktorý od usporiadateľa získa zľavový kupón na zľavu 120€ z ceny nákupu šperku v e-shope www.sperky-a-diamanty.sk.
 3. Zľavový kupón (zľavu) bude možné využiť na kúpu akéhokoľvek šperku z ponuky e-shopu www.sperky-a-diamanty.sk podľa vlastného výberu, okrem šperkov na mieru, settingov s diamantmi a svadobných obrúčok. Zľavový kupón vzťahujúci sa na príslušnú zľavu je možné uplatniť len na nákup v e-shope www.sperky-a-diamanty.sk iba raz, nevyužitá časť zľavového kupónu prepadá bez nároku na jej náhradu či preplatenie. Minimálna výška hodnoty nákupu pre uplatnenie zľavového kupónu nie je stanovená; rozdiel v cene nákupu po odpočítaní príslušnej zľavy je tak kupujúci (výherca) povinný zaplatiť. Zľavu podľa zľavového kupónu nemožno rozdeliť ani kombinovať s ďalšími zľavovými akciami s výnimkou zliav už poskytnutých na jednotlivé šperky prevádzkovateľom e-shopu. Zľavový kupón bude výhercovi zaslaný na jeho e-mailovú adresu. Doba platnosti zľavového kupónu je časovo obmedzená, a to na 1 mesiac odo dňa jeho vystavenia (odoslania na emailovú adresu výhercu); nevyužitím zľavového kupónu v dobe jeho platnosti stráca výherca nárok na danú zľavu z nákupu. Žiadne alternatívne či náhradné plnenie za zľavový kupón nebude poskytované.
 4. Súťaž prebieha na neobmedzenú dobu počínajúc 12.12.2017.
 5. Súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba, ktorá splní všetky tieto podmienky:
  1. do príslušného políčka v rámci okna, ktoré sa objaví pri návšteve webového portálu www.Sperky-A-Diamanty.sk, zadá svoju platnú e-mailovou adresu;

  2. zakliknutím tlačidla „Chcem súťažiť“ vyjadrí súhlas s podmienkami tejto súťaže a spracúvaním osobných údajov pre tieto účely a potvrdí svoj úmysel zúčastniť sa tejto súťaže zakliknutím tlačidla „Chcem súťažiť“.

 6. Splnením všetkých bodov uvedených v predchádzajúcom odseku sa daná fyzická osoba automaticky stáva účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“); o zaradení do súťaže a ďalších informáciách usporiadateľ súťažiaceho vyrozumie emailom odoslaným na príslušnú emailovú adresu súťažiaceho.
 7. Do databáze súťažiacich pre účely tejto súťaže sú zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnili podmienky podľa ods. 5 tohto článku týchto podmienok. Pokiaľ však súťažiaci usporiadateľovi kedykoľvek po zaradení do databáze súťažiacich akýmkoľvek spôsobom oznámi, že odvoláva svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, prestáva byť daná osoba okamihom odvolania súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov súťažiacim v zmysle týchto podmienok a jej emailová adresa tak bude z databáze súťažiacich vyradená.
 8. Usporiadateľ vylosuje výhercu vždy k poslednému dni každého kalendárneho mesiaca (alebo v prvý pracovný deň nasledujúci po konci príslušného kalendárneho mesiaca) v priebehu trvania tejto súťaže, a to z databázy súťažiacich podľa aktuálneho stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Za každý kalendárny mesiac bude vylosovaný vždy iba jeden výherca. Ktorýkoľvek súťažiaci sa môže stať výhercom súťaže iba raz; vylosovanie súťažiaceho za výhercu súťaže v jednom kalendárnom mesiaci teda vylučuje, aby mohla byť daná osoba vylosovaná/vybraná za výhercu podľa týchto podmienok za akýkoľvek ďalší kalendárny mesiac.
 9. O výhre budú výhercovia informovaní bez zbytočného odkladu po ich vylosovaní prostredníctvom e-mailu zaslaného na poskytnutú emailovou adresu. Anonymizované výsledky súťaže s uvedením výhry (zľavový kupón) za príslušný kalendárny mesiac budú taktiež priebežne oznamované prostredníctvom newsletterov usporiadateľa.
 10. Jednotliví výhercovia súťaže sú povinní usporiadateľovi oznámiť do 7 dní odo dňa obdržaní oznámenia výsledku súťaže za daný kalendárny mesiac prostredníctvom emailovej adresy sutaz@eppi.sk: meno, priezvisko a dodaciu adresu, na ktorú im bude príslušná výhra (zľavový kupón) poslaná. Pokiaľ neoznámi výherca usporiadateľovi meno, priezvisko a dodaciu adresu v lehote a spôsobom podľa predchádzajúcej vety, stráca daný výherca súťaže právo na získanie príslušnej výhry (zľavový kupón) a usporiadateľ v takom prípade nie je povinný mu príslušnú výhru (zľavový kupón) poskytnúť.
 11. Na výhru nie je daný žiadny právny nárok. Nebude poskytované žiadne alternatívne či náhradné plnenie.

V Prahe, dňa 3. 12. 2018

Eppi SK s.r.o.