Podmienky súťaže "Skúste svoje šťastie"

 1. Tento dokument obsahuje úplne znenie záväzných pravidiel týkajúcich sa súťaže „Skúste svoje šťastie“.
 2. Okrem špecifických podmienok súťaže uvedených v tomto dokumente sa táto súťaž riadi i Všeobecnými podmienkami súťaží organizovaných na stránkach www.Sperky-A-Diamanty.sk – odkaz tu.

I.

Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť Eppi SK s.r.o., IČO: 46878823, so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121936/B, ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk.

II.

 1. Usporiadateľ týmto vyhlasuje za nižšie uvedených podmienok súťaž „Skúste svoje šťastie“, a to formou stieracích žrebov.
 2. Pokiaľ si akýkoľvek zákazník objedná v období od 25. 10. 2016 z internetového obchodu www.sperky-a-diamanty.sk tovar v hodnote prevyšujúcej čiastku 20,- EUR, obdrží spoločne s dodávkou objednaného a zaplateného tovaru aj stierací žreb s označením „Skúste svoje šťastie“.
 3. Stierací žreb obsahuje jedno stieracie pole; na druhej strane stieracieho žrebu sa nachádza odkaz na pravidla súťaže. Vzor stieracieho žrebu je uvedený nižšie.
 4. Súťažiaci zotrie stieracie pole stieracieho žrebu. Po zotretí stieracieho poľa sa na stieracom žrebe objaví označenie druhu výhry (napr. šperk zo vzácneho kovu, apod.) a výherný kód.
 5. Súťažiacemu nevzniká na základe stieracieho žrebu s označením výhry nárok na výber konkrétneho predmetu výhry podľa vlastného uváženia. Len usporiadateľ je tak oprávnený podľa svojho vlastného uváženia rozhodnúť o tom, aká konkrétna vec zodpovedajúca druhu výhry podľa príslušného stieracieho žrebu, bude súťažiacemu za predpokladu splnenia týchto podmienok súťaže dodaná.
 6. Nárok na výhru podľa príslušného stieracieho žrebu vzniká za predpokladu splnenia všetkých týchto podmienok:
  1. Súťažiaci zadá výherný kód uvedený na príslušnom stieracom žrebe do príslušnej kolónky v rámci procesu dokončovania ďalšej objednávky tovaru v rámci webového portálu www.sperky-a-diamanty.sk a príslušná objednávka tovaru z internetového obchodu www.sperky-a-diamanty.sk bude súťažiacim dokončená a tovar podľa danej objednávky riadne uhradený.
  2. Nárok na výhru smie uplatniť iba osoba, ktorá od usporiadateľa obdŕžala príslušný stierací žreb a ktorá už predtým zakúpila tovar z internetového obchodu www.sperky-a-diamanty.sk. Oprávnená osoba avšak smie uplatniť nárok na výhru podľa stieracieho žrebu len do 4 mesiacov od obdŕžania príslušného stieracieho žrebu.
  3. Na každý stierací žreb je možné čerpať výhru len jedenkrát.
 7. Pokiaľ budú podmienky uplatnenia výhry podľa predchádzajúceho bodu splnené, bude konkrétna výhra vybraná usporiadateľom zaslaná súťažiacemu na dodaciu adresu spolu s tovarom podľa jeho objednávky v zmysle bodu 6 písm. a) tohto článku týchto podmienok.
 8. Súťaž vo forme stieracích žrebov „Skúste svoje šťastie“ trvá v období na neurčitú dobu. Usporiadateľ je oprávnený súťaž jednostranne ukončiť, a to ku dňu nasledujúcemu po dni, v ktorom dôjde k uverejneniu oznámenia usporiadateľa o ukončení danej súťaže na internetových stránkach www.sperky-a-diamanty.sk.
 9. Stierací žreb je možné u usporiadateľa uplatniť spôsobom popísaným v týchto podmienkach a podľa vyššie uvedených pravidiel iba počas obdobia trvania tejto súťaže. V prípade uplatnenia stieracích žrebov po ukončení súťaže, nárok na výhru uvedenú na príslušných stieracích žreboch zaniká a usporiadateľ v takom prípade nie je povinný súťažiacemu príslušnú výhru poskytnúť. K výhram uplatneným po skončení súťaže nebude braný zreteľ. Výhru nie je možné vymáhať spätne po ukončení doby trvania súťaže.
 10. V prípade, že po vzniku nároku zákazníka na obdržaní darčeka podľa stieracieho žrebu, dôjde k zrušeniu kúpnej zmluvy alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy vo vzťahu ku ktorejkoľvek položke nákupu, spolu s ktorou bol zákazníkovi poskytnutý darček, potom sa darovacia zmluva, na základe ktorej bol zákazníkovi darček podľa stieracieho žrebu poskytnutý, ruší, pričom v prípade, že už zákazník darček v medziobdobí obdržal, je zákazník povinný usporiadateľovi obdržaný darček vrátiť najneskôr spolu s tovarom, ohľadom ktorého bola predmetná kúpna zmluva zrušená, resp. zanikla.

V Prahe dňa 8. 4. 2020

Eppi SK s.r.o.